Saue (Heggsbru)

Gnr. 52

Gårdsregister

Innhold

Husmannen betalte i 1666 tiende av 5 tn. havre, og i 1690 av 3 ¾ tn. havre. - Først i 1838 ble Heggsbru innført i matrikkelen som særskilt matrikkelgård med nr. 54 og skyld 3 dlr. 1 ort 5 skil. 1865: 194 mål åker og dyrket eng på vesentlig flat mark med god jord, derav 100 mål på det seinere bnr. l, 47 mål på det seinere bnr. 3 og 47 mål på bnr. 4. Lettbrukt, lett atkomst, godt dyrket. Elvefiske verd 4-5 spd.

Husdyrhold og utsæd 1865.

 

Hester

Kuer

Sauer

Hveite

Rug

Bygg

Havre

Poteter

       

tn.

tn.

tn.

tn.

tn.

Bnr. 1

1

5

6

½

3/8

¾

3

8

« 3

1

2

   

¼

½

½

6

« 4

1

2

   

¼

½

½

6

Utsæd av korn i alt 7 1/8 tn

Avling «      «        «      61 tn

      «     «    høy      «    142 skpd.

 

 

Husmenn på Heggsbru.

1) Torbjørn nevnes i tida 1628-1637. 2) Gaute nevnes 1649. Seinest 1663 ble plassen overtatt av 3) Hans Henriksen, f. ca. 1615, d. 1691. Barn: Henrik, Klaus. Enka brukte plassen til 1697, da festebrev ble utstedt til hennes sønn og husbondens svigersønn 4) Klaus Hansen, f. ca. 1669, d. 1742, g. m. Marte Kristensdtr. Saue, d. 1753. Barn: Hans (til Kvakstad), Mari (visstnok g. m. Lars Kristoffersen Ila), Valdemar, Kristen, Henrik, Anne (g. m. Nils Ingebretsen), Nils, Per. I et bygselbrev av 1715 ble avgiften for plassen satt til 4 dlr. Året etter ble Klaus lottbruker på halvparten av Saue (se der). Klaus var stadig anklaget av de priviligerte gjestgiverne for ulovlig salg av øl og brennevin, så han dreiv sikkert et lønnsomt krohold her. Enka brukte sikkert plassen til husbonden i 1748 utstedte festebrev til hennes sønn 5) Nils Klausen, f. 1715, d. 1792, g. m. Åse Mogensdtr. Haskoll, f. 1715, d. 1773. Barn: Klaus, Malene. Nils eide husa på plassen. Avgiften skulle være 10 dlr. og 4 dagsverk slåttearbeid årlig. Arvingene skulle ha første rett til feste.

 

Brukere på Heggsbru.

1) Klaus Nilsen, f. 1745, d. 1800, g. m. Anne Olsdtr., f. ca. 1755, d. 1798 (søster av Hans Olsen Sørum). Barn: Asle, Hans, Nils. Klaus ble husmann etter faren omkring 1770. Han kjøpte i 1779 halve Saue for 1012 ½ dlr., og tok opp pantelån på 600 dlr. På grunn av odelskrav måtte han gi fra seg halvparten igjen i 1787, men samtidig fikk han odelsskjøte på resten, 6 ½ lp. 1 1792 solgte han fra en mindre uskyldsatt part langs elva til Ola Ingvaldsen. Ved skiftet etter Klaus og Anne i 1800 var bruttoformuen 1224 dlr og nettoformuen 380 dlr. Gårdtaksten ble 900 dlr. Blant løsøret fantes et sølvstøp med bokstavene C.H.S. M. C. D. H. 1710, 4 sølvskjeer, 2 sølvkrus, et 8-dagers stueur og en huspostille. Året før var gården overtatt av sønnen 2) Hans Klausen, f. 1778, d. 1843, g. m. Anne Kristensdtr. Brastad, f. 1782, d. 1802. Annen gang giftet han seg med Maren Andersdtr. Sax fra Renskog, f. 1783, d. 1853. Barn: Klaus (til Eriksrud), Nils, Johannes, Anders, Otter (til Egge), Anne Marie. Hans krevde takst i 1801. Av hus fantes det da en to-etasjes hovedbygning med stue, kammer, kjøkken og kjeller og dessuten kammer og kornloft i 2. etasje, nytt bryggerhus med bakerovn, stall til 4 hester med tilbygd låve, lade og skyku, fjøs med låve, lade og skyku ved siden av, sauehus, huggeskur, tjone og smie. Aker og eng hadde god jord og bekvem beliggenhet. Utsæden ble anslått til 10 tn havre, 1 ½ tn bygg, ½ tn hveite, ¼ tn tore og ½ tn erter, og husdyrholdet til 3 hester, 10 kuer og noen sauer. Til gården hørte fiske i Lierelva. Ved skiftet etter Hans i 1844 ble gården delt mellom to av sønnene, men selve delingsforretningen ble som nevnt foretatt først i 1849.

 

Bnr. 1

ble overtatt av 1) Johannes Hansen, f. 1816, d. 1900, g. m. Marte Ambrosiusdtr. fra Renskog, f. 1824, d. 1897. Barn: Hans, Andrea, Anton, Martine (g. m. Hans Olsen, Sandefj.), Andreas, Karl, Anne, g. m. portør Johannes Johnsen. Johannes overdro i 1898 til sønnen 2) Karl Johannessen Heggsbro, f. 1866, g. m. Marie Foss, f. 1867, d. 1955. Barn: Alf, Margit, Mildrid, Klaus, Ole Foss, Ingrid, Amalie Karoline. Karl Heggsbro satte opp ny hovedbygning som blir brukt til kommunale kontorer etter at gården i 1916 ble overdratt til kommunen. Karl Heggsbro leide ut lokaler til herredsstyret, foreninger o. l. Fru Heggsbro dreiv hotellvirksomhet. - Gården er nå helt oppstykket. Karl Heggsbro var berømt skytter og skiløper og deltok flere ganger i Holmenkollen.

 

Bnr. 3

ble i 1844 overtatt av 1) Nils Hansen, f. 1811, g. m Ragnhild Halvorsdtr, f. ca. 1816, d. 1871. Barn: Anders, Ola, Maren. Nils overdro i 1854 snaut halve bruket (bnr. 4) for 600 spd. til broren Anders. Datteren Maren Nilsdtr. utstedte i 1890 skjøte på resten for 4800 kr. til 2) skipsfører Nils Svendsen Aamodt, f. 1846, g. m. Karoline Olsdtr., f. i Kristiania 1856. Barn: Svend, Rakel Henriette, Alfhild, Nils, Henry. Aamodt dreiv skyss-stasjon her. Han solgte fra Haugestad, bnr. 17, i 1907. I 1916 utstedte han skjøte til Lier kommune for 30.000 kr. To år seinere overdro kommunen for 95.000 kr. til 3) Henry Somdahl Aamodt, som i 1922 utstedte skjøte til 4) Johannes Meland. Etter den tid er bruket blitt helt oppstykket ved tomtesalg.

 

Bnr. 4.

1) Anders Hansen, f. 1819, d. 1900, fikk i 1854 skjøte på dette bruket av broren Nils. I 1895 solgte han til brordatteren 2) Maren Nilsdtr. Heggsbro, f. 1848. 1 1920 ble bruket overtatt av sønnen 3) Reinhart Hegsbro, f. 1880, g. m. Margit Larsdtr. Nygård, f. 1879. Barn: Ragnhild, Torbjørg Marie, Magnhild, Anders, Liv. Enka utstedte i 1944 skjøte til sønnen 4) Anders Hegsbro, f. 1921. Bruket som var sterkt redusert ved tomtesalg, ble i 1957 overdratt til Lier kommune.

Gårdsregister

Innhold