SKUSTAD

Nedre Skustad

Søndre Skustad

Vestre Skustad

Gårdsregister

Innhold

Skustad ligger fra 273 til 406 meter over havet oppe i åssida vest for Holsfjorden - på Øverskogen. Jordsmonnet består av sandmold og myrjord. De enkelte brukene er stort sett omgitt av skog på alle kanter.

Gårdsnavnet kommer av gno. Skutustaðir hvor første ledd er mannsnavnet Skuta. Skustad ble ryddet i vikingtida og ble 4-delt i gammelnorsk tid. Etter Svartedauen ble gårdene lagt øde, men i begynnelsen av 1600-tallet var tre av dem gjenryddet.

Nedre Skustad (gnr. 180) ble delt i to like store bruk i 1795. Fra den ene halvparten, bruk I, bnr. 1, ble bnr. 2 skyldsett til 1 ort 16 skil. (1,07 mark) 30/6 1877. Eieren av bruk II holdt igjen Sørbråtan, senere bnr. 4, da han solgte i 1826. Sørbråtan ble skyldsatt til 3/32 lp. Resten av bruk II fikk bnr. 3.

Søndre Skustad (gnr. 181) ble i 1699 delt i to like store bruk, bruk I og bruk II. Fra bruk I ble en hamnhage på 7 skil., senere bnr. 3, skilet ut 20/8 1859. Resten ble ved skyldsetningsforretning 11/8 1860, tgl. 7/12 1869, delt i to like store deler, bnr. 1 og bnr. 2. Bruk II ble 4-delt 24/10 1835. To av delene, bruk IIa og IIb, var begge på vel 1 ¼ lp. eller 3 ort 2 skil. De to minste brukene, Skustadenga, bnr. 10 og 11, ble satt til knapt ¼ lp. eller henholdsvis 13 og 14 skil. Ved skyldsetningsforretning 18/7 1878 ble flere deler skilt ut fra bruk IIa + b, nemlig bnr. 6 (1,07 mark), bnr. 7 (0,68 mark), bnr. 8 (0,77 mark) og bnr. 9 (0,23 mark). Dermed gjenstod 1,49 mark av bruk IIa + b, bnr. 5.

Vestre Skustad (gnr. 182): 7/4 1509 ble gårdsbruket skilt ut som bnr. 2 med skyld 2,14 mark, mens skogen, 2,50 mark, beholdt bnr. 1. Skustadlia, 0,43 mark, ble skyldsatt fra bnr. 1 som bnr. 3 19/6 1914.

Antall bruksnr. på hver av Skustad-gårdene.

 

1886

1904

1976

Nedre Skustad, gnr. 180

4

5

6

Søndre Skustad, gnr. 181

11

11

25

Vestre Skustad, gnr. 182

1

1

12

 

Gamle hus. Det er gamle stuebygninger både på bnr. 1, 3 og 4 (Sørbråtan) på Nedre Skustad. Når det gjelder Søndre Skustad, så har bnr. 1 og 5 gamle våningshus. Gammel er også stuebygningen på Vestre Skustad. Den ble ombygd i 1878.

Bekkekvern nevnes på Sondre Skustad i 1761 og på Nedre Skustad i 1834.

Seter.Oppe i skogen er det ei myr som kalles Skustadsetermyra, så i dette området må Skustad-gårdene ha hatt seter en gang i tida.

Husmannsplasser. Fosshaugen under Nedre Skustad ble tatt opp senest i 1848, og ble skilt ut fra bnr. 3 som eget bruk, bnr. 5, i 1899. Denne plassen lå ved en bekk et par hundre meter nord for bnr. 1. Skustadbråtan under Søndre Skustad ble tatt opp ovenfor Skustadenga før 1865, og ble nedlagt innen 1900.

Areal og husdyrhold idag. Nedre Skustad, gnr. 180, bnr. 1: 200 mål skog. Nedre Skustad, gnr. 180, bnr. 2, 3 og 5: 50 mål dyrket mark - eng. 160 mål skog. 1 hest og 35 sauer. Sørbråtan, gnr. 180, bnr. 4 gnr. 181, bnr. 3 og 6: 61 mål dyrket mark - eng og litt korn. 60 mål annet jordbruksareal. Søndre Skustad, gnr. 181, bnr. 1: 40 mål dyrket mark. 200 mål prod.skog. Søndre Skustad, gnr. 181, bnr. 2: 50 mål dyrket mark. 30 mål hamn. 120 mål prod. skog. Skustadenga, gnr. 181, bnr. 4, 7, 8, 10 og 11: 30 mål dyrket mark - poteter, korn og eng. Ca. 240 mål utmark. Det ble slutt med melkekuer i 1965. Vestre Skustad, gnr. 182, bnr. 2 og 4: 80 mål dyrket mark - eng, korn, poteter og rotvekster. 110 mål skog. 12 kuer, 20 ungdyr og 3-4 avslpurker.

Folketall.

 

Bondefolk

Tjen.folk

Husm.folk

Fat.folk

1801

22

4

   

1865

58

 

10

2

Gårdsregister

Innhold