SVANG

Gårdsregister

Innhold

Svang ligger i hellingen nedover mot Holsfjorden, knapt 80 meter over havet. Jordsmonnet består av sand- og leirmold. Den nå nedlagte Lierbanen gikk over gården, og hadde sin endestasjon ved Svangstrand.

Gården grenser i nord mot Holsfjorden, i øst mot Enger, i sør mot Valstad, i sørvest mot Sylling og i nordvest mot Kirkerud.

Gårdsnavnet er dannet av det gno. adjektivet svangr. som betyr smal, tynn, og det må her sikte til at Holsfjorden smalner av innerst i kroken her. Det er rimelig å anta at Svang ble ryddet før vikingtida. Det er gjort funn fra vikingtida på Svangstrand. Gården ble to-delt i gammelnorsk tid, men den ble samlet igjen etter Svartedauen.

I 1751 ble det lagt et jordstykke av Svang til gjestgiverstedet Svangstrand. Denne parten, senere bnr. 4, ble ikke skyldsatt før 25/16 1831, da den fikk en skyld på 2/3 lp. Resten av Svang ble delt i to like store bruk ved skyldsetningsforretning av 25 / 9 1841. Det nordre eller vestre bruket fikk senere bnr. 1, mens den søndre eller østre del fikk bnr. 2. Disse to brukene har tilhørt samme eier fra 1923. Det var 5 bruksnr. på Svang i 1886, 7 i 1904 og 87 i 1976.

Av gamle hus finnes det på gården to stuebygninger, sidebygning og stabbur.

Gården hadde i gamle dager seter på østsida av dalen, sørvest for Vestergyllen. Her kalles det ennå Svangseterdalen.

På Svangstrand var det gjestgiveri allerede på 1600-tallet. Skysstasjonen her ble nedlagt i 1853, da den ble flyttet til Enger ved nyveien. Svangstrand var også lagerplass for skurlast som ble ført over Holsfjorden. I 1803 opplyses det at Svang og Østre Enger hadde en årlig inntekt på 1 dlr. pr. 1 000 bord som ble lagret her. Denne avgiften ble betalt av kjøpmennene i Drammen. År om annet var det på denne tida lagret fra 70 000 til 100 000 bord, som på vinterføre ble kjørt til Lierelva eller helt til Drammen. En gang før 1875 ble det bygd ei dampsag på Svang.

Husmannsplasser. Nede ved Holsfjorden, på Svangstrand, fantes det flere plasser. Vi vet at det bodde husmannsfolk her så tidlig som i 1650-åra. Beboerne på disse plassene ble ofte kalt strandsittere. Plassen Sletta lå nede ved stranda midtveis mellom Svang og Skjæret, og den var bebodd fra senest 1787 (se også under Vestre Enger). Lund, ca. 250 meter nord for Svang, ble tatt opp en gang før 1852.

Areal og husdyrhold idag. Svang, gnr. 173, bnr. 1 og 2 + Østre Sylling, gnr. 174, bnr. 7, og Vestre Sylling, gnr. 175, bnr. 4: 260 mål dyrket mark - korn, grønnsaker og poteter. 100 mål utmark. Det ble slutt med melkeproduksjon i 1950.

Folketall.

 

Bondefolk

Tjen.folk

Husm.folk

Arb.folk

Fat.folk

Håndv.folk

Andre

1801

5

4

18

 

1

   

1865

16

7

24

3

1

7

1

 

Matrikkelgården Svang. Gnr. 173.

Svang var fullgård i 1577 og trolig også i gammelnorsk tid, da gården kan ha vært på ca. 18 øyresbol. Den forsvunne gården Skinnar-Svang var på minst 3 øyresbol. Skylda i 1647 og senere var 1 skpd. tunge (enkelte ganger oppgitt til 1 skpd. ½ lp.). 1661: Skog til gårdsnytte. Tiende 1666 av 20 tn. havre, 2 ½ tn. blandkorn og 2 ½ tn. rug, og 1690 av 15 tn. havre, 3 ¾ tn. blandkorn og 1 7/8 tn. rug. Ryttergårdsbesiktigelse 1681: Denne gård er ved god hevd. Åker og enger er ringe og sandgrundet. Skog eier gården ikke uten til brenne. Ryttergårdsbesiktigelse 1689/91: 2 hester, 8 kuer, 3 ungdyr, 6 sauer, 1 par svin. Utsæd 8 tn. havre. 40 lass høy. Granskog til gårdens fornødenhet. Har bordkjørsel og «landdrot» (?) ved Svang. Oppsitteren og hans folk kan ikke leve av gårdens avl, men må kjøpe til sæd og føde. 1723: Matr.nr. 166. Sandjord. Skog til hushjelp, gjerdefang og brensel. 2 husmenn sår ½ tn. havre. Ryttergårdsbesiktigelse 1727: 3 strandsittere som sår til sammen 1 tn. havre. Skog til husfornødenhet. Utsæd 7 tn. havre, ¾ tn. blandkorn. Avler 16 lass høy. 1 ½ hest, 8 storfe, 4 sauer. Av husene må sengestua bekles med bord på den østre side. De øvrige hus er i god stand. 1739: Skogen er 220 meter lang og 110 meter breel. Stedet har god grunn, og er bevokst med 60-årig granskog, som til dels er uthogd. 1803: Skog til husfornødenhet. 2 plasser. 1820: Skog til husfornødenhet. Fortrinnlig beliggenhet. En årlig strandleie av Drammens handlende på omtrent 10 spd. 1838: Nytt matr.nr. 178, ny skyld 8 daler 2 ort 2 skil. 1865: 387 mål åker og dyrket eng på flat og skrånet mark, derav 210 mål med vesentlig dårlig jord på bnr. 1, 158 mål med vesentlig dårlig jord på bnr. 2 og 19 mål med måtelig jord på Svangstrand, bnr. 4. 20 mål dyrkbar jord på bnr. 2. Hamn vesentlig utlagt av dyrket mark. Tålelig atkomst, lette driftsvilkår og gården er tålelig dyrket (unntatt Svangstrand, bnr. 4, som er godt dyrket). Fiske gir inntekt på 10-12 spd. årlig.

Offisielle oppgaver over husdyrhold, utsæd og avling gjennom 200 år.

 

Hester

Kuer

og

ungdyr

Sauer

Utsæd

Avling

           

tn.

tn.

1661

2

7

 

4

6

7 ¾

27 ½

1723

1 ½

 

8

 

4

7 ½

25

1803

3

 

12

 

10

14

70

1820

3

 

12

 

12

12

48

1865

4

 

11

   

16

98

Høyavling 1723 -- 14 lass, 1865 -- 150 skpd.

Husdyrhold og utsæd i følge folketellingen av 1865.

 

Hester

Kuer

Sauer

Griser

Bnr. 1

2

6

8

2

Bnr. 2

3

7

10

1

Lund, plass

 

1

1

 

Svangstrand, bnr. 4

1

3

1

 

 

 

Hveite

Rug

Bygg

Havre

Erter

Poteter

 

tn.

tn.

tn.

tn.

tn.

tn.

Bnr. 1

½

½

8

¼

10

Bnr. 2

½

¼

8

¼

8

Lund, plass

1/16

 

¼

½

 

2

Stranda, plass

   

1/8

   

2

Stranda, plass

         

2

Stranda, plass

         

2

Svangstrand, bnr. 4

1/8

 

¼

¾

 

5

 

Eiere.

I 1521 overtok Ansten og Alf Sørsdal foreldrenes gods i Svang. Ennå omkring 1600 var visstnok hele gåden i Sørsdalsbøndenes eie, for i 1657 kunne Sven og Ansten Sørsdal opplyse at de var odelsfolk til Svang. I 1617 rådde Bård Linnes for bygsla, og eide da som i 1624 10 lp. Ole Valle eide parten i 1626, og brukeren Hans Svang satt med den fra senest 1635. I 1624 hadde Tor og Christoffer Sørsdal 2 ½ lp. hver; hvem som eide resten, vet vi ikke. I 1635 utstedte Søren Olsen, borger i Kristiania, skjøte på 7 ½ lp. til Truls Larsen på Bragernes. Brukeren Hans føres opp som eier av denne parten fra begynnelsen av 1640-åra. Endelig sikret Hans Svang seg omkring 1645 de siste 3 lp. (+ 1 remål?), som Nils Sørsdal hadde hatt som pant fra 1631. Brukeren pantsatte i 1650 hele gården til Nils Sørsdal, og i 1656 utstedte han et nytt pantebrev, på 91 dlr., til den samme. Ansten Srsdal pantsatte i 1662 13 lp. for 160 dlr. til herr Jens Nilsen. I 1664 gikk Guttorm Trulsen, sønn av den tidligere loddseieren Truls Larsen, til rettssak mot Ansten Sørsdal og Sven Sørsdals arvinger angående eiendomsretten til gården. Saksøkeren gjorde krav på de 7 ½ lp. som hans far hadde fått skjøte på i 1635. Han tapte imidlertid saken. I 1671 stevnet Guttorm Trulsen Ansten Sørsdal og Sven Sørsdals arvinger på nytt. Nå hadde han bedre kort på hånda og ble tilkjent eiendomsretten til den omtvistede parten. Guttorm Trulsen makeskiftet i 1672 7 ½ lp. mot en part i Åby til herr Jens Nilsen, som hadde resten av gården som pant. Hans dødsbo utstedte i 1678 skjøte på 1 skpd. ½ lp. til Hans Hansen Riber på Bragernes. Etter hans død ble Svang i 1682 overtatt av Johan (Jean) Julius Wallenstrøm og Anders Nilsen Moss. Den sistnevnte var gift med avdødes søster. Wallenstrøm ville selv ta sin halvpart av gården i bruk, og leilendingen ble i 1683 dømt stil å fravike denne delen. Like etter solgte imidlertid Wallenstrøm sin halvpart til brukeren Ingebret Rasmussen. Anders Nilsen Moss pantsatte samme året tre søsterlodder i gården til Christen Stillesen på Bragernes. I 1685 utstedte han et nytt pantebrev til den samme, på knapt 136 dlr. Christen Stillesen overdro i 1689 det siste pantebrevet til brukeren Ingebret Rasmussen, som fikk skjøte på 10 lp. 1 remål av Anders Nilsen Moss. Dermed var hele gården i selveie.

Ca. 1390 eide Sylling kirke 3 øyresbol i Skinnar-Svang. Senere hadde ikke kirken noen part i Svang, så dette må ha vært en Svang-gård som ble nedlagt.

 

Brukere.

Håken nevnes i 1528. Peder nevnes i 1593/94. I) Reinert, br. senest 1604-1626. Han måtte i 1617 bøte 2 dlr. fordi han nektet å fløte tømmer fra Holmen til Strømmen, hvor kongens skip «Raphael» skulle bygges. Så overtok II) Sven, nevnt som bruker til 1631. Han ble etterfulgt av III) Hans, som var selveier (se ovenfor). Han nevnes som skyss-skaffer. I 1657 var det skifte her etter Hans og Reinert Svang. Den sistnevntes enke het Guri Sebjørnsdtr., og de hadde sønnen Hans. Senest i 1660 ble gården bygslet til IV) Ingebret Rasmussen Enger, f. ca. 1629, d. 1713. Fra hans første ekteskap, med Kari, d. 1680, nevnes barna Asle (til Vang i Røyken), Christen (til Torsrud), Rasmus (til Svangstrand) og Gyri (g.m. enkem. Rasmus Pålsen Egge). Så giftet han seg med Berte Jonsdtr., f. ca. 1651, d. 1735. Barn: Jon (sinnsyk). Ingebret nevnes som kirkeverge. Han fikk skjøter på gården i 1683 og 1689 (se eiere). Enka giftet seg i 1722 med V) Rasmus Olsen (sønn av Ole Bjørnsen Solberg), f. 1696, d. 1775, g.m. II enka Katrine Nilsdtr. (tidligere gift med Sten Hansen Hørte), d. 1743; g.m. III Gunhild Helgesdtr., d. 1745; g.m. IV Berte Olsdtr. Svang (datter av Ole Guttormsen Bøsetra), f. 1722 i Skrangledalen, Vefferstad, d. 1800; barn: Ole, Berte (g.m. Jens Didriksen Kornerud), Rasmus (hengte seg i 1807), Sten (d. 1776, ugift), Paul (d. som sinnsyk i 1805), Jørgen (kjøpmann på Bragernes), Hans (til Toverud), Katrine (g.m. skipskaptein Jørgen Andersen i Svelvik). Rasmus fikk skjøte på en arvepart på vel 2 lp. i 1725, og i 1729 fikk han bygselbrev på vel 4 lp. Senere, i 1731, 1735, 1751 og 1763, kjøpte han arveparter for tilsammen 1336 dlr. I 1735 tok han pantelån på 500 dlr. I 1739 anla Ingebret Olsen odelssak mot Rasmus. Saksøkeren var eldste sønn av Ole Aslesen og Kari Madsdtr. og eldste sønnesønn av Asle Ingebretsen og Ingeborg. Asles far var Ingebret Rasmussen Svang. Det opplyses at Asle Ingebretsen hadde bodd på Vang i Røyken, men at han en dag for ca. 50 år siden hadde forsvunnet sporløst. Sønnen Ole Aslesen var så blitt oppfostret hos sine besteforeldre. Ved skiftet etter Ingebret Rasmussen Svang i 1713 ble den samme Ole Aslesen tilkjent adels- og åsetesretten til Svang, verdsatt,til 350 dlr. Et utdrag av arveskifteboka fra 1713 ble nå lagt fram for retten. Rasmus Olsen avviste et tilbud på 350 dlr. for gården fordi denne summen etter hans mening var for lav, og fordi han mente å vite med sikkerhet at en annen mann i sognet, nemlig Åke Monsen Skauen, stod bak Saksøkeren i denne saken. Ingebret benektet at det forelå noen avtale med Åke Skauen. Det ble nå krevd at han skulle avlegge ed på at han ikke hadde inngått noen avtale med andre angående dette odelsgodset. Det var han imidlertid ikke villig til å gjøre. Da saken fortsatte året etter, ble Ansten Nilsen Sørsdal ført som vitne. Han innrømmet at han som vitterlighetsvitne, sammen med sin stefar Christen Steffensen, hadde vært med på å underskrive en kontrakt mellom Åke Monsen Skauen og Ingebret Olsen. Stefaren hadde lest gjennom kontrakten før den ble underskrevet. Ansten hevdet at han ikke kjent vilkårene de var blitt enige om angående innløsningen av Svang. Et annet vitne hadde hørt at Ingebret skulle ta Svang på odel og bruke bare en del selv. Senere skulle imidlertid Ingebret ha sagt at han ville innløse gården til eget bruk. Det ble også ført vitner som kunne opplyse om at Rasmus Svang hadde forbedret gården siden han overtok. Han hadde innredd et kles- eller sengeloft og et sengekammer ovenpå i stuebygningen. Det var også satt opp et nytt bryggerhus med bakerovn og innmurt bryggepanne, 2 stolpebuer, 3 skikuer og et sommervedskjul oppe i jordet. Brukeren hadde også utvidet innmarka i betydelig grad. Åkerland til 3 ½ tønners utsæd var tatt opp av «vold», mens et dobbelt så stort område var ryddet av «stubbejord», dels utlagt av uthagen. Rasmus hadde ført høy og halm til Svang fra Hørte og andre steder. Også møkk hadde han kjøpt. Forbedringene som var foretatt av brukeren, ble verdsatt til ialt 122 dlr. Saksøkeren nedla protest mot dette. Så ble saken tatt opp til doms. Retten uttalte at den ikke fant det bevist at avtalen med Åke Monsen Skauen stod ved lag. Den mente at Ingebret Olsen bare hadde odelsrett til vel 8 lp. i Svang, og da denne parten utgjorde mindre enn halvparten av gården, fikk han ikke bygselrett. Dermed kunne ikke Rasmus Olsen drives fra gården. Begge partene ville la saken gå til lagretten, men så, i 1743, ble de enige om en kontrakt. Rasmus gikk med på å kjøpe Ingebrets odelsrett til 8 ¾ lp. for 550 dlr. Taksten på denne parten var blitt satt til 509 dlr. Av kjøpesummen skulle 400 dlr. betales i rede penger. For resten skulle Rasmus avstå ei løkke med hus ved Svangstrand. Huset tilhørte og var bebodd av Peder Andersens enke. Rasmus skulle skaffe skjøte på huset eller bygge et nytt hus av samme verdi. Ved skiftet etter Rasmus i 1776 var bruttoformuen 2345 dlr. og nettoformuen 2008 dlr. Det meste av løsøret ble solgt ved auksjon og innbrakte nesten 376 dlr. Gården var i 1774 blitt overtatt av sønnen VI) Ole Rasmussen, f. 1747, d. 1817, g.m. I enka Gunhild Svensdtr. Kopperud (tidligere gift med Gunder Helgesen Kopperud), f. 1743 på Guransrud, d. 1774; g.m. II Åste Olsdtr. Toverud, f. 1756, d. 1838; barn: Gunhild (se nedenfor), Berte (g.m. Truls Narvesen Solberg). Kjøpesummen ble satt til 1200 dlr., og av dette beløpet skulle Ole betale 600 dlr. når hver av foreldrene døde. Han tok pantelån på 800 dlr. i 1801, og innfridde gjelda med et lån på 900 dlr. i 1805. I 1809 utstedte han skjøte for 8000 dlr. og livøre til svigersønnen VII) Tollef Eriksen Svangstrand, f. 1771 på Undelstad i Asker, d. 1823, g.m. Gunhild Olsdtr. Svang, f. 1785, d. 1877. Barn: Rasmus, Marte (g.m. Sven Narvesen Enger), Ole (til Svangstrand og Tveiten), Erik (til Kristiania), Andreas (til Kopperud), Maren Karine (g.m. Ulrik Jonsen, til Svangstrand, Hørte og Meren), Hans (til Kristiania), Kirsten Johanne (g.m. Amund Gundersen Asdøl). Han hadde kjøpt gjestgiveriet Svangstand i 1800. I 1810 solgte han gården til sin svigerfar, men fikk skjøte igjen året etter. Enka giftet seg i 1826 med sin fetter VIII) Jørgen Hansen Toverud, f. 1792, d. 1867. Barn: Tollef. I 1841 solgte han fra halvparten av gården til stesønnen Rasmus Tollefsen. Jørgen ble gjort umyndig i 1845, og han måtte derfor ha sin verges underskrift da han i 1847 utstedte en pantobligasjon på 600 spd.

 

Bruk I, bnr. 1.

I 1862 solgte Jørgen Hansen sin halvpart av gården, kalt den nordre del, pluss en part på 3 ort 6 skil. av Røyne, for 1190 spd. og livøre til sønnen 1) Tollef Jørgensen, f. 1827, d. 1906, g.m. Eli Christiansdtr. Kopperud, f. 1833, d. 1916. Barn: Jørgen, Kristian, Gustav Martinius, Gunhild Marie (til USA.). Han lånte 700 spd. i 1868. I 1889 ble bnr. I overtatt av sønnen 2) Jørgen Tollefsen, f. 1860. Hans dødsbo utstedte i 1923 skjøte til John J. Swang, som eide bnr. 2 (se nedenfor).

 

Bruk II, bnr. 2.

I 1841 overdro Jørgen Hansen halvparten av gården, kalt den østre del, for 1200 spd. til stesønnen 1) Rasmus Tollefsen, f. 1803, d. 1888, g.m. Larine Johannesdtr. Solberg, f. 1801, d. 1875. Barn: Tolline (g.m. I Elling Amundsen Hørte; g.m. II Tollef Olsen Tveiten, til Svangstrand), Johannes, Tollef, Marte Marie (g.m. Ole Rasmussen, overkanoner i marinen, senere dampskipsfører og tollbetjent), Gunhild (g.m. Narve Tronsen Enger), Maren (g.m. handelsfullmektig Erik Ernst Eriksen, Kristiania). Rasmus skulle være fri livøre til moren og stefaren mot å oppgi sin odels- og åsetesrett til den andre halvparten av gården. Hvis hans barn krevde odelsrett, skulle livøreplikten hvile også på dette bruket. Rasmus hadde vært gjestgiver på Svangstrand inntil 1831. I 1843 lånte han 500 spd. Innen 1865 overtok sønnen 2) Johannes Rasmussen, f. 1827, d. 1893, g.m. Lene Marie Jonsdtr. Kornerud, f. 1830 på Torsrud, d. 1922. Barn: Rasmus (d. ung), John, Lina Thorine (g.m. skipper Thorvald Emil Gramnæs, Drammen), Ole (lensmann i Lier, eide Eikenga), Anne Marie (g.m. prost Ragnvald Rasmussen, Sylling), Lene Johanne (poståpner i Sylling), Rasmus (d. ung), Gunhild (utdannet pianistinne, g.m. Ragnar Vogt, professor i psykiatri). Han tok pantelån på 980 spd. i 1868. I 1866 hadde han kjøpt bruk II på Vestre Sylling (gnr. 175) sammen med skolelærer Andreas Rasmussen. Johannes' del av Vestre Sylling fikk bnr. 4. I 1879 sikret han seg også bnr. 7 på Østre Sylling. I 1906 solgte enka bnr. 2 på Svang med deler av Sylling til sønnen 3) John J. Swang, f. 1860, d. 1936, g.m. Regine Narvesdtr. Enger, f. 1863, d. 1930. Barn: Toralf, Johannes, Lea (g.m. Halfdan Tveten). Han hadde mange kommunale verv. Dessuten var han kommandersersjant. I 1923 fikk han skjøte på bnr. 1. Mellom 1884 og 1931 eide han også Svangstrand (bnr. 4). I 1936 ble bnr. 1 og 2, pluss bnr. 4 på Vestre Sylling, solgt til sønnen 4) Toralf Swang, f. 1885, -d. 1940, g.m. Anna Sylling, f. 1888. Barn: John. I 1931 hadde han fått auksjonsskjøte på bnr. 7 på Østre Sylling. Enka solgte i 1959 til sønnen 5) John Swang f. 1915, g.m. I Ingeborg Rytterager fra Borgen i Hole, f. 1917, d. 1950; barn: John Toralf, Anne Lene (g.m. Harald Fløtaker), Kjersti (g.m. Petter Unnerud, Spydeberg); g.m. II Ingrid Marie Fridann, f. 1924. I 1972 overtok sønnen 6 John Toralf Swang, f. 1942, g.m. Gullborg Glesne, f. 1948. Barn: John Gunnar, Ingeborg.

 

Svangstrand, bnr. 4.

Gjestgiver her fra senest 1664 var Rasmus Christensen, f. ca. 1605. Barn: Lars. Han brukte gården Holmen på Øverskogen. Senest i 1679 overtok Jens Hansen, d. 1700. Knut Amundsen Melåa solgte i 1726 gjestgiveriet til Peder Poulsen Paus, som året etter utstedte skjøte til Sten Hansen Horn (se Hørte). Det opplyses i skjøtet at husene stod på Svangs grunn, og at ei lita kornløkke hørte med til gjestgiveriet. For løkka måtte det svares en årlig avgift på 3 dlr. til Svang. Sten Hansen fikk i 1727 kongelig bevilling til å være gjestgiver ved Svangstrand, «så at ingen annen enn han og hans efterkommere på en mil nær der omkring må holde gjestegieberi, hvorfor bemelte Steen Hansen skal være tiltenkt gode logimenter å holde, samt de reisende med mat, øl, vin og brendevin til nødtørftig underholdning imot billig betaling tilbørlig forsyne, så og riktig mål holde efter vores om vegt og mål aller nådigst utgangne forordning, så at ingen med billighet kan have årsage sig over hannem å besverge ... ». Sten døde i 1737. Året etter giftet enka seg med Rasmus Olsen Svang. Gjestgiver her fra senest 1745 til 1750 var trolig Christoffer Larsen, som etterpå overtok Skjæret (Enger) (se der). I 1750 ble det gitt gjestgiverbevilling til ovennevnte Sten Hansens sønn Hans Stensen.,døpt 1730, d. 1792, g.m. I Ingeborg Nilsdtr. Opsal, f. 1728,d. 1757; g.m. Il Anne Nilsdtr. Hørte, f. 1738 på Torsrud, begr. 1790; barn: Ingeborg (g.m. Amund Amundsen Sylling - se nedenfor), Katarine. I 1751 makeskiftet han til seg stefaren Rasmus Svangs arvepart i gjestgiveriet og eit jordstykke av Svang, mot sin egen arvepart på 5 lp. i Svang. Hele gjestgiveriet var taksert til 300 dlr. Hans tok pantelån på 200 dlr. i 1759. I 1765 kjøpte han Rundbråtan, en part av Hørte. Ved skiftet etter Anne Nilsdtr. i 1790 var bruttoformuen 868 dlr. og nettoformuen 753 dlr. Hus og jord på Svangstrand ble taksert til 450 dlr., mens Rundbråtan ble satt til 50 dlr. Det opplyses at de svarte en årlig avgift til Svang på 1 dlr. I 1792 solgte Hans til Sven Trulsen Solberg, senere til Skartum i Sigdal. Broren Narve Trulsen (se Vestre Solberg) fikk gjestgiverbevilling i 1793. I 1794 måtte Sven Trulsen selge til den forrige eierens dattersønn Amund Amundsen Sylling d.y. for 1750 dlr. Stedet ble nå drevet av eierens far Amund Amundsen d.e. (se Vestre Sylling). I 1798 ble det utstedt skjøte på gjestgiveriet og Rundbråtan av Hørte for 1900 dlr. til Iver Olsen Gulsrud, Modum. Han solgte i 1800 for bare 1390 dlr. til Tollef Eriksen Undelstad fra Asker (se ovenfor). Han lånte 224 dlr. i 1801. Samme året fikk han kongelig gjestgiverbevilling. Han hadde lov til å brygge øl, men fikk ikke fremstille brennevin. Heller ikke måtte han holde kro for sognets bønder eller andre av almuen som ikke var veifarende. Det var bare reisende som passerte dette stedet, som skulle tilgodesees. Han solgte Rundbråten i 1802. I 1806 måtte han ut med 300 dlr. for å fri seg fra odelskrav. Tre år senere fikk han skjøte på Svang av sin svigerfar. Enka giftet seg i 1826 med Jørgen Hansen Toverud (se ovenfor), som i 1831 utstedte skjøte for 1000 spd. til stesønnen Ole Tollefsen, f. 1807, d. 1887, g.m. Petronelle Hansdtr. Enger, f. 1809, d. 1863. Barn: Tollef, Hans, Andreas, Gunhild (g.m. lærer Andreas Rasmussen i Sylling), Ole, Anne Marie (g.m. lærer Gunder Olsen - til Sylling), Marte. Ole ble valgt inn i Liers første kommunestyre (representantskap) i 1837. I 1838 kjøpte han en del av Tveiten i Sylling og flyttet dit. I 1839 forpaktet han bort gjestgiveriet på 5 år til Hans Didriksen Tveiten, som i 1842 kjøpte en del av Torsrud (se der). Så overtok Ole Tollefsens svoger Ulrik Jonsen, f. 1804 på Sørum-eie, d. 1887, g.m. Maren Karine Tollefsdtr. Svang, f. 1816, d. 1864. Barn: Karen (g.m. Simon Pedersen Loe - sønn av husmann Peder Knutsen Gampedalen, Kirkerud-eie), Gunhild (g.m. I Andreas Svensen Mørk; g.m. II Peder Christoffersen Bjørhus), Thea (g.m. Andreas Larsen Meren - utv. til Amerika), Johanne (g.m. Marinius Sørsdal), Tollef (til Amerika). Han kjøpte en del av Hørte i 1851, men flyttet senere til Vestre Meren. En gang før 1865 overtok Ole Tollefsen Tveitens sønn Tollef Olsen, f. 1832, d. 1912, g.m. enka Tolline Rasmusdtr. Svang (tidligere gift med Elling Amundsen Hørte), f. 1825, d. 1900. De hadde ingen barn. Tollef kjøpte i 1863 bnr. 3 på Valstad, og i 1870 fikk han skjøte på en part på 1 ort 11 skil. av Svang, bnr. 3 (Smelleringe). I 1884 solgte han til John J. Swang (se ovenfor). Han overdro i 1931 gjestgiveriet, bnr. 4, til svigersønnen Halfdan Tveten (se Tveiten), som i 1940 solgte til Francis Irgens. I 1946 overtok Lier kommune.

 

Husmenn.

Svangstrand.

Gulbrand nevnes som husmann i 1650-åra. Christoffer Amundsen, f. ca. 1613, har betegnelsen strandsitter i 1665. Strandsitter kalles også Lars Bjørnsen, f. ca. 1608, som nevnes her i åra 1665-1674. Mellom 1683 og 1692 omtales Lars Andersen. Barn: Berte, Anne, Anders, Elisabeth. Vi vet ikke om han er identisk med Lars Andersen som nevnes 1712-1717. Hans barn het Hans og Sofie. I 1684 solgte Anders Nilsen Moss på Bragernes hus på Svangstrand til Peder Andersen «av Svangstrand». Barn: Elisabeth, Hans, Malene. Det var skifte etter Peder i 1693. I slutten av året 1695 fikk Ingebrigt Svang tingsvitne om at en plass i Svangstrand hadde stått øde i tre år. Husene hadde forfalt. Året etter utstedte Peder Andersens dødsbo skjøte på et hus for vel 50 dlr. til Ole Andersen Høvik. Første gang i 1709 nevnes Rasmus Ingebretsen (sønn av Ingebret Rasmussen Svang), f. ca. 1661, d. 1739. Barn: Ingebret (borger på Bragernes), Berte, Kari (g.m. I Anders Hansen Svangstrand; g.m. II Ole Rasmussen Holmen), Hans, Ole, Eli (g.m. Christoffer Larsen Drag), Knut. I 1741 utstedte sønnen Ingebret skjøte på husene til sin bror Ole Rasmussen, d. 1743, g.m. Kirsten Rasmusdtr. Barn: Tolline. Ved skiftet etter ham i 1746 var bruttoformuen 93 dlr. og nettoformuen 38 dlr. Husene, taksert til 56 dlr., bestod av en stuebygning med kamin, kjøkken og kammer, en gammel liten stuebygning med kamin eller skorstein, et bryggerhus med en gammel innmurt kopperkjel, og et lite fehus. Alle husene var i dårlig forfatning. For grunnen, som strekte seg helt ned til Holefjorden, ble det svart en årlig avgift på 3 dlr. til Svang. Av husdyr nevnes kun en gris. Boet eide også en liten gammel brennevinskjel av kopper til 4 ½ dlr. Den avdøde etterlot seg en bok, nemlig «Rostochs huspostiil over Evangeliet forfattet i spørsmaal og giensvar». Enka giftet seg i 1746 med Jakob Hansen. En plass på Svangstrand var fra senest 1715 bebodd av Peder Andersen, d. 1742. Av barn nevnes Anders, Tolline, Sofie, Hans og Mari. Han fikk kornforstrekning for 2 ¼ dlr. i nødsåret 1742. Det opplyses at han døde i fattigdom. Som en del av betalingen for odelsretten til Svang lovte Rasmus Svang i 1743 å avstå ei løkke med påstående hus til Ingebret Olsen (sønnesønn av Ingebret Rasmussen Svang), f. 1714. (Se ovenfor). Huset var bebodd av Peder Andersens enke, men Rasmus skulle skaffe Ingebret skjøte på huset. Hvis ikke, skulle han bygge et nytt av samme verdi. Ingebret var gift med Eli Tronsdtr., f. ca. 1709, d. 1773. Eli levde lengst av de to. Ved skiftet etter henne i 1773 var bruttoformuen 164 dlr. og nettoformuen 85 dlr. Boet eide ei løkke med påstående hus, taksert til 90 dlr. Den avdødes søsken var Halvor Tronsen, Åse Tronsdtr. (g.m. Lars Olsen Nøste) og Mari Tronsdtr. (g.m. Halvor Toresen Jerpåsen, Asker). Fra 1747 nevnes Amund Hansen, f. ca. 1726, d. 1769, g.m. Kirsti Rasmusdtr., f. ca. 1706, d. 1789. Barn: Berte (se nedenfor). Kirstis søsken var Rasmus Rasmussen Svangstrand, Kari Rasmusdtr. (g.m. Paul Haslum i Nesodden) og Marie Rasmusdtr. (g.m. Knut Andersen «Wasbunden», Modum). I 1766 ble Amund og svogeren Rasmus Rasmussen stevnet for retten av gjestgiveren Hans Stensen for ulovlig øl- og brennevinssalg. De saksøkte forklarte at de holdt oppsyn og regnskap med den trelast som ble brakt fra Ringerike til Svangstrand. Derfor mente de at det var naturlig at de tok imot førselfolkene i sine hus. Disse folkene hadde som regel mat med seg, men når de trengte brennevin, ble det hentet fra gjestgiveriet. Det hendte at oppdragsgiverne sendte opp brennevin til dem som skulle avhente bordene. Eit vitne fortalte at det ofte var like mange reisende hos Amund og Rasmus som hos gjestgiveren. Retten mente at de folkene som var knyttet til sagbruksdriften, ikke kunne ansees som virkelig reisende, derfor måtte de kunne ta inn der hvor de fant det for godt. Men den fant det også hevet over tvil at Amund og Rasmus også hadde tatt imot virkelig reisende, derfor ble de dømt til å bøte tilsammen 4 dlr. til sognets fattige og betale 16 dlr. i saksomkostninger til gjestgiveren. Ved skiftet etter Amund i 1769 var bruttoformuen 192 dlr. og nettoformuen 152 dlr. Husene ble taksert til 66 dlr. Amund hadde selv bygd framhusene. En 6-laftet stuebygning tekt med teglstein nevnes. Boet eide også bl.a. et tinnfat, en kopperkjel og 2 lysestaker av messing. Så overtok svigersønnen Hans Andersen, g.m. Berte Amundstr. Svangstrand, f. 1750, d. 1789. I 1783 utstedte han skjøte for 33 dlr. til sin svigermor på Bertes arvepart i Svangstrand. Det var vel økonomiske vanskeligheter som tvang ham til å gjøre dette. To år senere ble det tatt utlegg i hans eiendeler for en gjeld på 16 dlr. Da det var skifte etter Berte i 1789, var boet fallitt. Aktiva og passiva var på henholdsvis 107 dlr. og 125 dlr. Samme året ble husene solgt ved auksjon for 60 dlr. 1 ort til kjøpmann Nils Nilsen Vogt, Bragernes. Handelen inkluderte følgende hus: Stuebygning med stue (med jernkakkelovn og to engelske vinduer) og kjøkken, bryggerhus med skorstein, bu, låve og lade (forfallen) og fehus med 2 båsrom. Senest året etter solgte Vogt til Rasmus Madsen (sønn av Mads Olsen Gampedalen, Kirkerud), f. 1756 på Kvisla u. Enger, d. 1815, g.m. Gunhild Hansdtr. Enger, f. ca. 1751, d. 1815. Barn: Kirsti, Hans. Han pantsatte husene for 48 dlr. til kjøpmann Vogt i 1790. I 1803 kjøpte han Rundbråtan av Hørte, og tre år senere måtte han kjøpe odelsretten til dette jordstykket. Hans plikter og rettigheter som husmann under Svang ble slått fast ved et forlik i 1812 (se bygdehist.). Så overtok sønnen Hans Rasmussen, f. 1790, d. 1853, g.m. Anne Svensdtr. Solberg, f. ca. 1798 i Modum, d. 1880. Barn: Gunhild, Kari, Randi, Rasmus, Sven, Martin. Tollef Svang krevde i 1815 at han skulle gi fra seg de to løkkene og hustomtene hans far hadde brukt. Saken ble brakt inn for forlikskommisjonen, og husbonden gikk da med på at Hans skulle få bruke de to løkkene under Svang et års tid, til 14. april 1816. Husmannen skulle betale 25 riksbankdaler nevneverdi i leie og forrette 24 arbeidsdager uten betaling, men med fri kost. Han forpliktet seg også til å få tak i og betale et kvinnfolk som skulle arbeide på gården 8 dager i slåtten og 8 dager i skuronna. Husbonden skulle sørge for kosten. Dessuten måtte Hans utføre alt grovt smedarbeid på gården når han ble tilsagt. Hvis han ikke overholdt disse vilkårene, skulle han punge ut med 100 riksbankdaler navneverdi. Hans var husmann under Østre Enger fra senest 1823, da han giftet seg. I annen halvpart av 1830-åra flyttet han så til Drag- eie, og senere bosatte han seg på Sørum-eie, hvor han døde. Enka måtte senere ha understøttelse av fattigvesenet for å greie seg. Hun bodde i 1875 på Stenstua u. Nordre Sørum hos sønnen Sven, som var jernbanearbeider og sjauer. En gang mellom 1839 og 1842 ble en plass ved Svangstrand overtatt av Jørgen Nilsen Kirketeigen, f. 1806, d. 1900, g.m. I Sille Rasmusdtr., f. 1816 på Leiret u. Frogner prestegård, d. 1847; barn: Hans, Kirsti (g.m. Hans Andersen), Randi, Sille; g.m. II Maren Toresdtr., f. 1830 på Egge-eie i Norderhov, d. 1894; barn: Tollef (snekker på Svangstrand), Andrea (g.m. Nils Olausen Enger), Nils, Før han kom hit, var han på Hornstua. Jørgen bodde her til han døde. En annen plass ved Svangstrand ble før 1865 tatt i bruk av Lars Jakobsen, trolig f. 1798 på Enger-eie, d. 1873, g.m. Andrine Jonsdtr., f. ca. 1801 i Lier, d. 1884. Barn: Jon (se nedenfor), Anne (g.m. Peter Henriksen Svangstrand (?)), Martin. Sønnen Jon Larsen, f. 1831 på Tveiten-eie, var husmann på en annen plass her fra 1850-åra. Han var gift med Karen Pedersdtr., f. ca. 1829 på Lillehammer. Barn: Laura, Karoline, Anton, Peder, Randine, Hans, Jakob. De flyttet herfra innen 1875.

 

Sletta.

Fra 1787 nevnes Peder Mikkelsen, f. ca. 1748, d. 1809, g.m. Eli Hansdtr., f. ca. 1750, d. 1809. Barn: Sven, Hans, Marte: Både Eli og Peder døde på plassen. (Se også under Vestre Enger).

Mellom 1788 og 1791 ble en plass vi ikke kjenner navnet på, tatt i bruk av skomaker Ole Jonsen, f. ca. 1757, d. 1831 på Svang-eie, g.m. Abel Olsdtr., f. ca. 1757, d. 1840. Barn: Jon, Peder, Anne, Tolline. Tidligere hadde de bodd på Kornerud.

Omkring 1790 ble en plass under Svang overtatt av Lars Jensen, f. ca. 1755, g.m. Helle Olsdtr. Solli, Tveiten, f. 1759. Barn: Johanne, Ole, Jon, Dorte. De to eldste barna ble født på Tveiten-eie. På Svang nevnes de til 1801.

 

Lund.

Første gang i 1852 nevnes Jon Jansen, f. ca. 1819 i Sverige, d. 1868, g.m. Larine Olsdtr. (søster til Lars Olsen Svang-eie, se nedenfor), f. 1826 på Svang-eie. Barn: Karin, Thea, Johan, Ole, Andreas, Dina. Enka bodde her ennå i 1875.

En plass under Svang var fra senest 1869 bebodd av skomaker Lars Olsen (bror til Larine Olsdtr. på plassen Lund), f. 1839 på Svang-eie, g.m. Kirstine Johansdtr. Tveiten, f. 1842 på Holtsmark-eie. Barn: Johan, Lina Birgitte, Ole, Hans, Karen Dorthea (g.m. fabrikkarbeider Edvin Carl Axel Strøm), Laura Katrine. De bodde her til etter hundreårsskiftet.

Knut Ellingsen, f. 1817 på Røyne, nevnes her i 1875. Han hadde tidligere holdt til på plassen Dragsbekken (se der).

Andreas Amundsen, f. 1830 på Kosrud-eie, nevnes også som husmann her i 1875. Han var gift med Sofie Mathiasdtr., f. 1833 på Sylling-eie. Barn: Martin.

Endelig nevnes i 1875 Simen Christoffersen, som tidligere hadde eid endel av Røyne (se der).

Gårdsregister

Innhold