TRANBY

Gårdsregister

Innhold

Tranby ligger like ved Tranby kirke i dels bakket, dels slett lende. Grunnen består av leirmold, og høyden over havet er ca. 170 meter. Ringeriksveien går over gården.

Tranby grenser i sør mot Haverstad og Overn, i vest mot Lierelva, i nord mot Hellum og Hårberg og i øst mot skogen.

Det første ledd i gårdsnavnet er trolig dannet av gno. trond f., som betyr noe rundt, med det er vanskelig å si hva det sikter til her. Siste ledd i navnet er gno. byr m. - gård. Tranby var trolig en del av en gammel sentrumsgård som dessuten bestod av Lyngås og Hårberg. Denne storgården er så en gang i forhistorisk tid, kanskje helst i vikingtida, blitt delt, og de tre delene har fått forskjellige navn. I en gravhaug fra vikingtida er det funnet noen smykker.

Gjellestad, senere Gjellebekk, bnr. 8, ble skilt ut med skyld 2 73/120 lp. 2/5 1821. Fra bnr. 1 ble Griserud, bnr. 2, skyldsatt med skyld 2 ort 14 skil. 3/7 1869. Utenga, bnr. 7, ble skilt ut fra bnr. 1 ved skyldssetningsforretning 13/3 1885. Øvre Tranby, bnr. 16, ble skyldsatt fra bnr. 1 319 1925. Det var 8 bruksnr. på Tranby både i 1886 og 1904, og 77 ca. 1970.

Skogen. Det ble oppgått dele mot Overn i 1719 (se Overn) og mot Auvi i 1722 (se Auvi).

Husmannsplasser. Fra 1651 nevnes husmenn i Utenga, som ble skilt ut som bnr. 7 i 1885. Plassen Håvaldsrud, nevnt første gang i 1748, lå visstnok i Utenga. Mikkel Tranby ble eneeier av Gjellestad i 1670, og fra senest 1669 eide han halvparten av Verpet. Han lot innhegne to plasser her, som i 1696 var bebodd av Paul Svensen og Mads Torgersen. På Verpet nevnes ikke noen husmann siden, men Gjellestad ble brukt som husmannsplass til begynnelsen av 1800-tallet, da den ble frasolgt som eget bruk (se ovenfor). Høgda var tatt opp i skogen øst for gården i 1724, og ble nedlagt som plass mellom 1865 og 1875. Tranbybråtan nevnes første gang i 1732. 1 1865 lå det ikke jord til plassen, som 8/5 1928 ble skilt ut som bnr. 17. Tronberg var tatt opp i 1747, og ble nedlagt mellom 1865 og 1875. Gjellebekkstua og Ølla, som begge var bebodd i 1865, ble trolig tatt opp før 1810. Den førstnevnte plassen ble skilt ut som bnr. 3 24/2 1873, mens Ølla, bnr. 9, ble skyldsatt fra Griserud, bnr. 2, 1/11 1906. Til Kirkerudstua lå det ikke jord i 1865, men i 1900 forpaktet beboeren et jordstykke. Kirkerud, bnr. 28, ble skilt ut fra bnr. 17 /5 1951.

Areal og husdyrhold i dag. Tranby, gnr. 124, bnr. 1: 225 mål dyrket mark - vesentlig korn, litt grønnsaker. 260 mål skog. Det ble slutt med kuer i 1968. Utenga, gnr. 124, bnr. 7: 140 mål dyrket mark - grønnsaker.

Folketall.

 

Bondefolk

Tjen.folk

Husm.folk

Arb.folk

Håndv.folk

Fat.folk

Andre

1801

   

32

5

 

4

 

1865

12

5

27

9

1

3

4

 

Matrikkelgården Tranby. Gnr. 124.

Tranby var fullgård i 1593/94 og likeså i gammelnorsk tid, da gården kan ha vært på 38 øyresbol. Skylda i 1646 og senere var 45 ½ ( ¼ ) lp. tunge 2 (grå)skinn, omregnet 45 2/3 (5/12) lp. tunge. I tillegg kom fra 1669 2 lp. i Verpet og fra 1670 3 lp. i Gjellestad. Gården skattet i 1628 av 9 kuer og kviger og 6 sauer, og i 1657 av 3 hester, 11 kuer, 7 kviger, 11 sauer og 8 svin. 1661: Skog til gårdsbehov. Tiende 1666 av 37 ½ tn. havre, 10 tn. blandkorn, 2 ½ tn. hvete, 1 ¼ tn. rug og 5/16 tn. erter, og 1690 av 27 ½ tn. havre, 12 ½ tn. blandkorn, 1 ¼ tn. hvete og 1 ½ tn. rug. 1681: Denne gård er ved god hevd. Åker og eng er god. Ingen skog til gården. 1689/91: Gården kan i gode år fø 4 hester, 16 kuer, 8 ungdyr, 10 sauer (?) og 4 svin. Utsæd 18 tn. havre, ½ tn. «småsæd». 80 lass høy. Slett ingen skog. Kan leve av gårdens avl. Driver med bordkjørsel for Bragerensborgerne. 1723: Matr. nr. 131. Leirjord. Skog til brensel og gjerdefang. 2 husmenn sår 1 tn. havre. Skylda ble foreslått forhøyet med 9 7/12 lp. 1727: 3 husmenn sår 4 tn. havre. En liten bekkekvern. Skog til brenneved. Utsæd 14 tn. havre, 2 tn. blandkorn. Avler 48 lass høy. 4 hester, 18 fe, 10 sauer. Hus: Stuehus, 3 buer med en loftstue og et kammers ovenpå, bryggerhus, stolpehus, hestestall, låve med 2 lader og fehus. 1739: Skogen er 1770 meter lang, og den består av 30-årige graner og enkelte furuer, men mest bjørk. Grunnen er steinete og dårlig. 1803: Litt ubetydelig skog til brensel. 5 plasser. Marmorbrudd. 1820: Skog til gjerdefang. En 1-måneds foss. Fiskeri i elva. Et marmorbrudd. 1838: Nytt matr. nr. 129, ny skyld 12 daler 4 ort 17 skil. 1865: 564 mål åker og dyrket eng på flat, skrånet og bakket mark med god jord, derav 525 mål på bnr. 1 og 39 mål på

Offisielle oppgaver over husdyrhold, utsæd og avling gjennom 200 år.

 

Hester

Kuer

og

ungdyr

Sauer

Utsæd

Avling

           

tn.

tn.

1661

3

8

 

4

6

8

42 ½

1723

4

 

16

 

8

18

59 3/8

1803

4

 

18

 

8

16

80

1820

5

 

20

 

20

20

90

1865

4

 

33

 

18

27 3/8

219

Høyavling 1723 - 50 lass, 1865 - 480 skpd.

 

Gjellebekk, bnr. 8. Hamn med bekvem beliggenhet, men utilstrekkelig. Tålelig atkomst, dels tålelige, dels lette driftsvilkår og gården er dels tålelig, dels godt dyrket. Ubetydelig salg av skogprodukter. Til bnr. I hører 4 plasser som ikke er opptatt i arealet, men deres utsæd, avling og fôring er opptatt i gårdens. Bnr. 8 har rettighet til ved, gjerdefang og hamn etter behov i Grøstad skog.

Husdyrhold og utsæd ifølge folketellingen av 1865.

 

Hester

Kuer

Sauer

Griser

Bnr. 1

6

16

11

3

Tronberg, plass

 

3

   

Gjellebekkstua, plass

 

2

   

Ølla, plass

 

2

   

Høgda, plass

 

2

1

 

Høgda, plass

 

2

   

Gjellebekk, bnr. 8

1

4

3

 

 

 

Hveite

Rug

Bygg

Havre

Erter

Poteter

 

tn.

tn.

tn.

tn.

tn.

tn.

Bnr. 1

1

2

4

14

1

30

Tronberg, plass

1/8

 

½

1

 

3

Gjellebekkstua, plass

   

¼

1

 

3

Ølla, plass

     

1

 

2

Høgda, plass

1/16

 

¾

1

 

3

Høgda, plass

1/16

 

3/8

1 ¼

 

5

Gjellebekk, bnr. 8

¼

 

¼

3

 

4

 

Eiere.

Tranby.

Gyri Lahell, som i 1612-14 nevnes som bruker på Tranby, eide i 1624 15 øyresbol. Denne parten oppgis til 18 ½ lp. i 1626. Samtidig var brukeren Nils eier av 2 ½ lp. Disse to partene tilhørte i 1635 brukeren Mikkel Håkensen, og han føres fra 1641 opp med 20 ½ lp. i gården.

Ca. 1400 eide Nonneseter kloster 8 øyresbol. Denne parten skyldte i 1617 10 lp., og var da forlent Jens Bjelke. I 1648 ble den makeskiftet til stattholderen Hannibal Sehested, og kom som det øvrige Sehested-godset i Lier under kronen i 1651. Parten ble i 1658 overlatt til Marselis, og baron Juel utstedte trolig skjøte til Christen Stillesen, for i 1697 transporterte den sistnevnte et skjøte til brukeren Markus Bjørnsen. Handelen inkluderte også leidang og fôring i gården.

Ca 1400 eide Frogner kirke 8 øyresbol. Parten skyldte i 1575 10 lp., og var da lagt til Tranby kirke.

Ca. 1400 eide Tranby prestebol ½ øyresbol. Parten var i 1575 på 2 skinn, senere 2 gråskinn, og lå til Lier prestebol.

I 1617 eide velbårne Laurens 5 lp., som senere fulgte Eiker prestebol.

 

Gjellestad.

Herman Christensen ryddet og bygde hus på Gjellestad-eie (eller Gjellestad-øren), men solgte i 1641 for 8 dlr. til Mikkel Håkensen Tranby og Augustinus Hellum. Mikkel brukte sikkert hele plassen som underbruk under Tranby. Første gang i 1651 oppgis en skyld på 3 lp. Mikkel Tranby fikk i 1670 skjøte på 1 ½ lp. av Augustinus Hellum, og fra den tid opptrer ikke Gjellestad som særskilt skyldenhet, men blir lagt til Tranbys skyld.

 

Verpet.

Verpet nevnes første gang i 1669, og skylda var da 4 lp. Mikkel Håkensen Tranby eide 2 lp., som da og senere ble brukt under Tranby. Den andre halvparten tilhørte Tordenstjerne på Gullaug. I 1678 utstedte Auen Jonsen Tordenstjerne skjøte på «et stykke skog kalt Verpet» til Amund Eriksen Gilhus. Han må ha makeskiftet parten til Tranby kirke, som senere registreres som eier. Denne parten ble brukt under Hårberg.

 

Brukere.

I 1528 nevnes Folkvar, som hadde en datter som var gift med Paul Eriksen. Han brukte da gården sammen med sønnen Halvor Folkvarsen. Den sistnevnte makeskiftet i 1543 ½ skpd. i Gui i Asker og 5 lp. i Lobben i Øvre Eiker til høvedsmann Peder Hansen på Akershus, mot 14 lp. i Søndre Hennum. Samtidig stadfestet han sin søstersønn Erik Paulsens salg av ½ skpd. i Gui og 4 lp. (salt) i en skog under den samme gården til høvedsmannen. I 1545 utstedte Halvor et særskilt stadfestelsesbrev på det nevøen hadde avhendet i Gui med Esberg-skogen, som oppgis â ha vært «deres gamle odel». I 1573 nevnes Nils. Det året tiltalte Ole Hyggen i Røyken Nils Tranby, Eivind Kolstad og Gunder Egge angående Tranby gård. Den førstnevnte ser ikke ut til å ha klart å dokumentere sin eiendomsrett til gården, for det heter at Nils, Eivind og Gunder skulle beholde Tranby inntil han greide å fremskaffe bevis. Nils var lagrettemann i 1575. Rasmus nevnes mellom 1593 og 1604. I) Gyri nevnes som bruker mellom 1612 og 1614. Hun flyttet deretter til Lahell. Så overtok trolig II) Tron, br. senest 1617-1623. Deretter ble bygsla overlatt til III) Nils, br. 1624-1635. Han ble etterfulgt av IVa) Mikkel Håkensen (sønn av Håken Mikkelsen Sørsdal), f. ca. 1611, d. 1693. Hans første kone, Ragne Henriksdtr., var kanskje enke etter den forrige brukeren, for det nevnes at Mikkel hadde stebarn. Annen gang giftet han seg med Karen Falkorsdtr., som det var skifte etter i 1693. Av barn (trolig fra første ekteskap) nevnes Gyri (g. m. Ansten Nilsen Sørsdal), Jens (?), Gunhild og Ambjørg (til Sø. Linnes?). Mikkel eide bygselparten i Tranby, pluss Gjellestad og halvparten av Verpet (se eiere). Av bygselgods nevnes parter i Sørsdal, Lyngås, Hellum og Dalenga. I 1651 eide han også Østre Grøtte sag. Mikkel var lagrettemann i 1664-65. I 1665 nevnes som medbruker sønnen (?) IVb) Jens Mikkelsen, f. ca. 1642. Det opplyses at Mikkel brukte to parter i gården, mens Jens drev den tredje. Samme året stevnet Mikkel Søren Egge, fordi denne hadde hogd damstokken hans, og Sven Meren for â ha «oppkast oppgangen til samme dam», slik at saga måtte stå i omkring 8 dager. Det kom kanskje til forlik mellom partene, for vi hører ikke mer om denne saken. Tranby nevnes som ryttergård fra 1675. I slutten av 1660-åra hadde Mikkel Håkensen solgt bygselparten til Nils Buttedals barn, men han fortsatte å bruke gården. I 1686 ble det fremsatt krav om overtagelse av halvparten av gården fra Nils Buttedals svigersønn V) Markus Bjørnsen (skomaker som hadde innvandret fra Halland), f. ca. 1652, d. 1725, g.m. Randi Nilsdtr. Buttedal, f. ca. 1660, d. 1737. Barn: Nils, Ole, Bernt, Hans (til Bragernes), Bernt, Mari, Nils (leder av Zionittbevegelsen), Ragne (g. m. Christoffer Svendsen Gifstad), Randi, Mikkel. Det ble oppnådd forlik om at Markus skulle ha ¼ av både hus og eiendom så lenge Mikkel levde. Siden skulle Markus kunne bruke en så stor del av gården som hans andel av landskylda tilsa. Han skulle ha et nytt stuehus på gården, hvorav Mikkel ble pålagt å bekoste ¾ , mens Markus selv fikk betale resten. Den andre halvdelen av den parten Mikkel Håkensen hadde solgt til Nils Buttedals barn, tilhørte fra senest 1688 Ellef Olsen Egge. Han utstedte i 1694 bygselseddel på 1014 lp. til Markus Bjørnsen, som senere samme året fikk skjøte på parten. Markus tok pantelån på 80 dlr. i 1695. I 1697 kjøpte han også de 10 lp. som baron Juel hadde sittet med (se eiere). I 1696 kom det til rettssak angående plassene Gjellestad og Verpet, som hadde tilhørt Mikkel Håkensen. Etter hans død i 1693 hadde Markus leid dem ut for en avgift på 8 dlr. årlig. Dette ville ikke arvingene etter Mikkel finne seg i, og derfor anla Albert Kruse sak mot Markus på deres vegne. Saksøkerne gjorde også krav på en del grunn utenfor de innhegnede plassene. Ved åstedsbefaringen viste det seg at skogen var god, og at den var brukbar til bjelker og hustømmer. Den skog, åker og eng som ble brukt av Markus, og som ikke var innhegnet, ble ansett å kunne svare en landskyld på 3 lp. To plasser som var blitt innhegnet av saksøkernes forfedre, ble vurdert til 2 lp. Retten mente at disse 5 lp. burde vare inkorporert i Tranbys skyld. Markus skulle fortsatt få bruke det som ikke var innhegnet, men han måtte svare landskyld til eierne. Retten slo også fast at han ikke hadde disposisjonsrett over de to innhegnede plassene han hadde krevd avgift for. Året etter fikk Markus skjote på 3 lp. i Gjellestad og 1 ½ lp. i Verpet av fire loddseiere. Han ble i 1718 anklaget for ulovlig hogst i Overns skog (se Overn). Senest i 1722 ble gården overtatt av sønnen, VI) korporal og vaktmester Nils Markussen, f. ca. 1685, d. 1741. Han hadde datteren Anne med Siri Andersdtr. Stustad. I 1721 ble han uvenner med Peder Olsen Auvi, og dette uvennskapet førte til rettssak angående grensa mellom Tranby og Auvi året etter (se Auvi). Nils fikk skjøter på parter i gården av sine medarvinger i 1730 og 1734. I 1735 gav han oppholdskontrakt til broren Ole som var skrøpelig og sengeliggende. Ole Markussen døde imidlertid kort etter. Husene på Tranby brant ned til grunnen den 5. januar 1738, men både mennesker og dyr ble reddet. Senere samme året tok Nils pantelån på 150 dlr. Da han døde vel to år senere, ble gården bygslet til VII) løytnant Christian Schweder. Nils Markussen hadde testamentert gården til brorsønnen Markus Hansen, som i 1745, sammen med sin stefar, rådmann Jens Høyer, krevde at løytnanten skulle fravike gården. De kom imidlertid ingen vei med sitt krav, for det viste seg at gården var bortbygslet på 3 åremål (dvs. 9 år).

I 1748 stevnet Markus Hansen løytnant Schweder på grunn av en brann på Tranby like før Kongsbergmarken. Fra rettssaken går det fram at brannen oppstod mens Marte Tronberg og fem andre kvinnfolk holdt på med linskaking på kjøkkenet. En 11 år gammel gutt satt på skorsteinskanten og blåste på et lys, og plutselig brente han fingrene sine, med den følge at han mistet lyset ned i linstøvet, som flammet opp. De som arbeidet i rommet, prøvde â slokke ilden, men flammene bredte seg til linet, og alle de tilstedeværende måtte flykte ut. Av vitneforklaringene går det fram at løytnanten lørdagen før hadde sagt at han skulle sette ild på gården og steke sild på den. Et vitne forklarte at det ikke var vanlig å skake lin på kjøkkenet, det pleide å foregå i kjonen eller i fjøset. Det kom også fram at de kvinnfolkene som hadde drevet med linskaking på kjøkkenet, av og til hadde tatt seg en pipe tobakk. Det opplyses at gården hadde vært i førsteklasses stand da Nils Markussen døde. Han hadde også hatt en frukthage med noen få og små epletrær. I 1749 falt dommen i saken. Retten mente at løytnanten hadde gjort seg skyldig i stor skjødesløshet som førte til at gården brente. Han måtte i alt betale vel 757 dlr. i erstatning, pluss 66 dlr. i saksomkostninger. Like etter at saken var blitt reist året for, hadde det vært takst på gården. Da ble det regnet ut at det ville koste 590 dlr. å sette opp en ny bygning maken til den nedbrente. Av andre hus fantes bryggerhus, låve, lade med nevertak, fjøs, skiku, et lite fjøs med 8 båser, svinehus, sauehus, stall og tørkehus. Det viste seg at gjerdene var holdt dårlig i stand. På plassen Gjellestad var det en stuebygning med kammer som var i så dårlig forfatning at den ikke kunne repareres. Åbotsfallet på uthusene her ble satt til 10 dlr. På plassen Høgda ble åbotsfallet på husene vurdert til 7 dlr. På plassen Tranbybråtan var det en stuebygning bestående av stueværelse, kjøkken og et lite kammer med loft over. På taket var det stein. Reparasjoner var påkrevd også her, især var gjerdene forfalne. Plassen Tronberg hadde en stuebygning med stue, kjøkken og kammer med loft over. Dessuten fantes det låve, lade og fjøs. På plassen Håvaldsrud nevnes et enkelt stuehus med tilbygd kammer, videre lade, låve og fjøs. Ellers hører vi om en utenglade til Tranby i Bråteenga, en ny lade i Utenga og Håvaldsrudladen og Storeladen samme sted. Markus Hansen reiste i 1748 også sak angående bruken av Tranby. Løytnanten ble samtidig anklaget for å ha hindret husmannen på Tranbybråtan i å pløye og så til plassen. Året etter uttalte retten sin mening. Forbudet som saksøkeren hadde nedlagt mot at Schweder brukte gården, skulle stå ved lag. Men når det gjaldt spørsmålet om den saksøkte hadde hindret Ole Tranbybråtan i å så til plassen, ødelagt plogredskapen hans og brukt gården tross forbudet, noe som var blitt bevist ved vitneforing, så våget ikke retten å dømme om det, med den begrunnelse at dette angikk den saksøktes person, og det ble dermed henvist til den militære jurisdiksjon. Så ble gården tatt i bruk av eieren VIII) Markus Hansen, g. m. Mari Hansdtr. Nordal, f. 1732 pâ Solberg. Barn: Nils, Hans. I 1746 hadde han solgt retten til å bryte ut stein på Tranbys eiendom og på plassen Gjellebekk for 200 dlr. til hoffsteinhogger Jacob Fortlin. Markus tok pantelån på 350 dlr. i 1750, og økte det med 100 dlr. i 1752. Året etter innfridde han den gamle gjelda med et lån på 800 dlr. I 1754 fikk han skjøte på 6 arveparter i Tranby etter sin farmor Randi Nilsdtr. Tranby for 262 dlr. Like etter solgte han gården for 2000 dlr. Ved skiftet etter svigerfaren i 1759, opplyses det at Markus var reist til St. Anna kirke i Hamburg. Tranby var i 1754 blitt kjøpt av IX) hoffsteinhogger Jacob Fortlin, g.m. Anne Christine Wass. Barn: Fredrich Christian, Elisabeth (g. m. prof. Horsdorf), Dorthea (g. m. sekretær Larsen), Fredricha Christina (g. m. sekretær Høyer), Anne Catharina (g. m. kaptein von Scheel). I 1762 anla den forrige eierens fetter, Jens Nilsen Buttedal, odelssak mot madame Fortlin, som da var blitt enke. Det opplyses ved samme anledning at gården var blitt drevet av fullmektig Keller. Jens Nilsen fikk skjøte på gården for 2700 dlr. i 1764, men de steinbruddene Fortlin hadde opparbeidet, ble holdt utenfor handelen. Et par måneder senere fikk enkefru Fortlin kjøpe tilbake gården for 3000 dlr. I skjøtet nevnes et steingjerde på eiendommen som hadde kostet hele 580 dlr. (!). Mot Jens Nilsens handel nedla Markus Hansen Tranby protest på vegne av sin sønn Nils, som han mente hadde bedre odel enn Jens. Den tidligere eieren foretok seg imidlertid ikke noe mer i sakens anledning. Det var skifte etter enkefru Fortlin i 1776, og da ble gården utlagt til barna. Men den ble tatt i bruk av X) steinhogger Thomas Bagge, d. 1801, g.m. Else Maren Gosmann (Garmann?). Barn: Stephanus Andreas, Casper Fredrich. Knud Leonard, Maria Christina, Ditlef Frederich. I 1778 lånte han 100 dlr. mot pant i et engelsk stueur, en svart 4-årig hoppe og 14 kuer. I 1783 hadde smeden Ole Pedersen i Lier kjøpt skrapjern av husmannen Mikkel Olsen på Tranby. Etter handelen kom Bagge og påstod at jernet var stjålet, og han tvang smeden til å skrive under en vekselobligasjon på 100 dlr. med påholden penn, uten at smeden visste hva han satte sitt navn under. Siden holdt Bagge det gående med trusler. Ole Pedersen appellerte så til øvrigheten om å bli fritatt for den gjeld han hadde pådratt seg, og i søknaden blir det sagt at Bagge var "en likeså tresk og troløs som bekjent uordentlig og uforskammet, samt dumdristig person". Vi vet ikke om smeden fikk medhold. Ifølge en dom ved Strømsø byting i 1788 ble Bagge pålagt å betale sin gjeld til Åke Sandåker. Ved skiftet etter kona i 1795 ble løsøret og krøttera verdsatt til nesten 152 dlr. Da Bagge døde, eide han på Tranby 4 hester, kuer og en okse, samt en del gårdsredskaper og årets avling. Ved auksjon i 1801 gikk tilslaget på gården for 4105 dlr. til XI) Ole Pedersen Gjellebekk (se der). Inkludert i handelen var marmorbruddene Gjellebekk, Tveiten, Griserud og Teien, samt et hus på Grøstad. Han pantsatte straks Tranby, Gjellebekk, Østre Grøstad, Onstad, marmorbruddene og en pantobligasjon for 6055 dlr. Gården ble i 1803 (for en avgift på 100 dlr. og alle gårdens skatter) forpaktet til Sven Olsen, nevnt som husmann på Overn mellom 1800 og 1801, f. ca. 1766, g.m. Torine Pedersdtr., f. ca. 1756. Barn: Maren (g.m. Gulbrand Jacobsen Kroft). Forpakteren skulle ha inntektene av husmannsplassene. Senere tok eieren Ole Pedersen selv gården i bruk. Det skjedde kanskje etter at han i 1809 hadde solgt Gjellebekk med gjestgiveriet. I 1821 solgte han fra Gjellestad som bestod av 2 engløkker med hus og hage. Han tok en rekke pantelån i 1820- og 1830-åra, og resultatet ble flere kommisjonsforlik. I 1839 utstedte han skjøte for 6200 spd. på Tranby, Østre Grøstad og Verpet under Hårberg, med underliggende marmorbrudd, samt løsøre, til sønnen XII) Ole Olsen, f. 1795, d. 1885 på Høgda. Av kjøpesummen utgjorde gjelda 5800 spd. I 1847 fikk moren Kirsti Pedersdtr. livørekontrakt. Samme året solgte han gården for 6000 spd. til søstersønnen XIII) Ole Berntsen Holtsmark, f. 1821, d. 1901, g.m. Maren Helene Torgersdtr. Skjeggerud, Sylling, f. 1824, d. 1891. Barn: Augusta Kamilla, Cecilie Katrine (g. m. Guttorm Asenius, Gilhus), Birgitte Kristine, Thora Kirstine, Bernhard, Anna Jørgine, Petra Åshelle (g.m. gartner Reinholt, Gilhus). Ifølge skjøtet skulle selgeren bruke Verpet med marmorbruddene. Han skulle også ha rådighet over husmennene på de to plassene Gjellestadenga og Høgda. Dog kunne gårdens eier bruke dem 4 uker i året. I 1896 overdro han til sønnen XIV) Bernhard Holtsmark, f. 1860. Han utstede i 1935 skjøte til XV) Leif Langeland, f. 1907, g.m. Inger Kjenner, f. 1912. Barn: Laila Synnøve, Karin Johanne, Marit, Elisabeth.

 

Griserud, bnr. 2.

I 1869 ble det utstedt skjøte på en hamnehage til 1) Gunhild Andersdtr. Hårberg (se Griserud under Hårberg). Hun solgte i 1893 til sønnen 2) Amund Thorstensen Hårberg (se Griserud u. Hårberg). Bruker fra 1907 var sønnen 3) Torstein Haarberg, f. 1874, d. 1936, g. m. Nanna Sofie Aannerud, f. 1879. Barn: Olaf, Berit, Gudrun, Arne, Bergliot, Knut. I 1911 ble det utstedt skifteskjøte til Ole Pedersen Kortnas, som i 1921 solgte til Nanna Sofie Haarberg. Hun hadde i 1919 fått skjøte på Gjellebekk, bnr. 8 på Tranby (se nedenfor).

 

Utenga, bnr. 7.

Husmenn.

Knut nevnes 1651-52. Mellom 1665 og 1669 nevnes Halvor.

 

Brukere.

I 1885 ble det utstedt skjøte til 1) Andreas Pedersen Hellumbråtan, f. 1850, d. 1898, g. m. Kirsten Johanne Andreasdtr. Barn: Petra, Per (til Hellumbråtan). I 1910 kjøpte 2) Edvard Christiansen Rød (se Østre Rød). Trygvold, bnr. 13, ble frasolgt i 1913. I 1921 ble det utstedt auksjonsskjøte til 3) Olaf Røed. I 1923 overtok den forrige eierens svigersønn 4) Gunnar Hennum (se Stustad). Han fikk auksjonsskjøte i 1949. I 1952 solgte han til 5) Nils Eriksrud, f. 1919, g.m. Ruth Gustavsen, f. 1923. Barn: Anstein, Bodil, Vidar.

 

Gjellebekk (Gjellestad), bnr. 8.

I 1641 solgte Herman Christensen, g.m. Kirstine Iversdtr., «all den rydning og påbyggede hus som han og hustruen har latt oppvirke og rydde på Jellestad- eiet (Jellestadøren?) » for 8 dlr. til Mikkel Tranby og Augustinus Hellum. Den førstnevnte kjøperen ble snart eneeier (se eiere).

 

Husmenn.

Mellom 1738 og 1742 nevnes Ole Andersen. Barn: Anne, Erik. I 1765 ble plassen brukt av steinhoggermester Ludvig Andreas Stahlbuch, som året for hadde bodd på Skjeggerud (se der). Da det var skifte etter kona Siren Johannesdtr. i 1765, var bruttoformuen 2254 dlr. og nettoformuen 2008 dlr. Enkemannen giftet seg på nytt og bodde trolig her til sin død i 1773. I 1801 nevnes Johan Evensen, f. ca. 1747, g.m. Anne Christoffersdtr., f. ca. 1745 (?), d. 1807. Barn: Kristine. Ved skiftet etter hans kone i 1807-08 var bruttoformuen 49 dlr. og nettoformuen 33 dlr. De hadde 2 kuer og 1 kalv.

 

Brukere.

I 1821 ble det utstedt skjøte for 500 spd. på 2 engløkker med hus og hage til 1) Zacharias Nielsen, som i 1817 hadde kjøpt Gjellebekk med gjestgiveriet. I 1824 solgte han Gjellestad for 700 spd. til 2) Nils Danielsen Svangstrand, f. ca. 1788, d. 1858, g. m. Helle Svensdtr., f. ca. 1803, d. 1842. Barn: Sven, Dorthea, Karen Kirstine, Ole, Kirsti, Christen, Maren Karine. Han tok pantelån på 300 spd. hos selgeren i 1825. I 1840 lånte han 100 spd. Ved skiftet etter Nils i 1858 ble bruket utlagt for 677 spd. til sønnen 3) Sven Nilsen, f. 1823, d. 1866, g. m. Oline Rasmusdtr. Hennum, f. 1830. Han tok pantelån på 300 spd. i 1861. Så overtok 4) Anders Svensen, g. m. Elise Eriksdtr. Barn: Sigvart, Kirsten Olava. I 1874 ble det utstedt auksjonsskjote til 5) Iver Iversen Tveiten (se Tveiten i Tranby). I 1904 ble bruket solgt ved auksjon til 6) Aksel Haarberg, f. 1881. I 1919 solgte han til 7) Nanna Sofie Haarberg, som i 1921 fikk skjøte på Griserud, bnr. 2 (se ovenfor). I 1948 overtok sønnen 8) Arne Haarberg, g. m. Eva Kjenner.

 

Husmenn.

Høgda.

Mellom 1724 og 1739 nevnes Jørgen Hansen, g. m. Ingeborg, d. 1739. Barn: Ole, Johannes, Anders. Så overtok trolig Christen Evensen, som nevnes til 1745. Barn: Nils, Hans. Ole Jonsen omtales mellom 1747 og 1754. Barn: Anne, Hans. Mellom 1750 og 1756 nevnes Christen Simonsen, g. m. Johanne Ulriksdtr. Barn: Åke. Plassen ble fra senest 1758 bebodd av smed Lars Larsen, g. m. Anne Jonsdtr. Skjeggerud. Barn: Lars, Berte, Kirsten. I 1769 nevnes Peder Eriksen. I 1796 ble plassen brukt av Ole Reiersen, g.m. Kirstine Rasmusdtr. Barn: Jon. Mellom 1863 og 1865 nevnes Petter Jakobsen, f. ca. 1831 i Asker, g.m. I Maren Arnesdtr., f. ca. 1837, d. 1863; barn: Johan, Anton, Berte, Anders; g.m. II Jørgine Jensdtr. Foss-eie, f. ca. 1837; barn: Maren, Søren, Anna, Karl, Johanne, Petra Jørgine. Han bodde senere bl.a. på Bøsetra.

 

Tranbybråtan.

Mellom 1732 og 1736 nevnes kremmer Lars Larsen. Barn: Lars, Anders. Deretter ble plassen tatt i bruk av Ole Jonsen. Barn: Erik, Lisbeth. Han benevnes som dragon i 1740, da han ble anklaget for ulovlig øl- og brennevinssalg. 1 1748 ble det påstått at brukeren på Tranby, løytnant Schweder, hadde ødelagt Oles plogredskap og hindret ham i å så til plassen. Ole Jonsen nevnes som husmann her til 1756. I 1760 nevnes Lars Larsen, g. m. Sørine Mikkelsdtr. Barn: Ingeborg. I 1768 bodde Iver Olsen på plassen. Han var gift med Else Olsdtr. I 1777 ble sersjant Sivert Olsen dømt til boter for ulovlig krohold. Året etter ble sersjant Hans Nikolaisen stilt for retten og anklaget for den samme forseelse. Den saksøkte hevdet at han ikke visste det var ulovlig fordi han nylig hadde flyttet til sognet. Tidligere hadde han tjent som vervet soldat i 12 år og som underoffiser og justissersjant ved Det første Akerhusiske regiment i 26 år. Sersjanten måtte ut med en bot på 20 dlr., hvorav angiveren Ole Pedersen Hennum fikk halvparten. Året etter ble han tiltalt for samme forseelse, men vi vet ikke hvordan det gikk da. I 1801 ble plassen brukt av Klemmet Andersen, f. ca. 1771, g. m. II Dorte Olsdtr., f. ca. 1757. Han ble i 1801 saksøkt av brukeren på Tranby, Thomas Bagge, for å ha tatt en hest som stod på stallen på Tranby. Klemmet erklærte seg skyldig, og han måtte bote 4 dlr. til fattigkassa.

 

Tronberg.

I 1747 nevnes Ole, som da var flyttet til Hellum-eie. Han ble stevnet av brukeren på Tranby, løytnant Schweder, fordi han hadde handlet ulovlig og uforsvarlig «ved hans forhen påboende plass Tronbergs fraflyttelse». Mer får vi ikke vite om den saken. I 1748 nevnes Per Jakobsen, g.m. Marie. Mellom 1757 og 1764 nevnes Torger Jonsen her. Han var gift første gang med Ingeborg, d. 1757. Annen gang giftet han seg med Gunhild Rasmusdtr. Sylling. Barn: Ingeborg, Rasmus. I 1773 døde Ole Olsen, f. ca. 1713. Plassen ble fra senest 1816 brukt av Knut Evensen, f. ca. 1771, g.m. Berte Olsdtr., f. ca. 1763. De flyttet til Grønland i Kristiania i 1823. Første gang i 1861 nevnes Christian Mathisen, f. ca. 1822 i Lier, d. 1869, g. m. Anne Olsdtr., f. ca. 1820 i Lier. Barn: Maren, Ole, Anette, Bernt. Christian døde på plassen.

 

Ølla.

Plassen ble omkring 1858 tatt i bruk av Tollef Gulbrandsen Kroft (se der).

 

Gjellebekkstua.

I 1865 nevnes Sven Gulbrandsen, f. 1824 på Bø-eie, g. m. Kirsti Nilsdtr., f. ca. 1816 på Ringerike. Barn: Nikoline, Sven, Karen, Tollef. De bodde på Sørsdal-eie både i 1857 og 1861.

 

Kirkerudstua

ble i 1900 bebodd av Otto Jonassen, f. ca. 1837 i Sverige.

Til slutt kan nevnes en del husmenn som bodde på plasser vi ikke kjenner navnene på. Mellom 1780 og 1801 nevnes Ole Toresen, f. ca. 1716, d. 1801, g. m. II Mari Larsdtr., f. ca. 1743. I 1801 ble en annen plass under Tranby brukt av Knut Olsen, f. ca. 1720, g.m. Guri Andersdtr., f. ca. 1741. Barn: Arne, Mari. De bodde på Overn-eie i 1781. Mellom 1801 og 1828 nevnes Gulbrand Evensen, f. ca. 1751, g. m. Margrete Mortensdtr., f. ca. 1754, d. 1828. I 1801 nevnes også Anders Bentsen, f. ca. 1739, g. m. Birte Larsdtr., f. ca. 1723, d. 1801. Mellom 1796 og 1801 nevnes Christen Andersen, f. ca. 1764, g. m. Mari Olsdtr., f. ca. 1759. Barn: Mari, Ole, Anders, Birte, Åse, Kristine. De bodde på Nedre Stoppen i 1792. I 1801 nevnes endelig Bernt Olsen, f. ca. 1760, g. m. Marte Danielsdtr., f. ca. 1767. Barn: Sørine, Ingeborg, Ole. De bodde på Onstad-eie i 1791, på Gravdal i 1796 og på Tveiten-eie i 1798.

Gårdsregister

Innhold