VIKER

Gårdsregister

Innhold

Viker ligger i slett lende på Østsida av Lierelva, 2,5 km fra fjorden. Grunnen består av sand og leirmold, og høyden over havet er 15-20 meter. Motorveien Oslo-Drammen går over gården.

Viker grenser i nord mot Lille Reistad, i sør og øst mot Sommerro og i vest mot Lierelva. Vikerholmen ligger imidlertid på vestsida av elven.

Gårdsnavnet er flertall av gno. vik-vik, og sikter nok til krokene i elva. Viker ble rimeligvis ryddet i vikingtida.

I 1813 ble nesten en fjerdedel av gården, 10 lp., solgt til eieren av Sommerro, og denne parten gikk dermed inn i Sommerro. En del av Vikerholmen, det senere bnr. 2, ble skilt ut med skyld 1 daler 4 skil. ved skyldsetningsforretning 31/10 1849. Resten av Vikerholmen, bnr. 4, ble skyldsatt fra bnr. 1 24/9 1890. Kogstad ble skilt ut som bnr. 8 12/11 1948. Det var 3 bruksnr. på Viker i 1886, 4 i 1904 og 12 ca. 1970.

Gamle hus. Den gamle hovedbygningen på bnr. 1 ble trolig satt opp før 1800.

En bekkekvern på Stokke-eie nevnes første gang i 1672, og i 1788 hører vi om en kvern i Brastadbekken som tilhørte Viker. Det er sikkert det samme kvernstøe det er snakk om i begge tilfellene.

Av herligheter ellers kan nevnes fiske i elva.

Plasser. En husmannsplass nevnes første gang i 1723, og i 1727 hører vi om to husmenn med jord på Viker Den ene av disse bodde sikkert på Vikerholmen. I 1849 ble en del av Vikerholmen solgt fra som selvstendig bruk (se ovenfor). Det bodde også en husmann på vestsida av elva i 1850- og 1860-åra. Fra senest 1865 var det enda en plass under gården, men vi kjenner ikke navnet på den.

 

Areal og husdyrhold i dag. Viker, gnr. 106, bnr. 1

(+en del av Sørum, gnr. 107):

Ca. 240 mål dyrket mark, derav 60-70 mål grønnsaker og resten korn. 150 mål skog. Det ble slutt med kuer i 1939. Kogstad, gnr. 106, bnr. 8+ Reistadholmen, gnr. 104, bnr. 2: 75 mål dyrket mark, derav 6 mål frukthage, 1 mål drivhus og resten grønnsaker. Dessuten er det ca. 200 benkevinduer.

Folketall.

1760:

Menn, 15-50 år

Gamle, kvinner, barn

Gårdene

1

1

Plassen

 

6

 

 

Bondefolk

Tjen.folk

Arb.folk

Husm.folk

1801

 

7

2

3

1865

11

4

5

12

 

Matrikkelgården Viker. Gnr. 106.

Viker var fullgård i 1593/94 og likeså i gammelnorsk tid, da gården kan ha vært på ca. 35 øyresbol. Skylda i 1647 var 33 lp. Tunge 18 merker humle. En part på 1 skilling i 1575, og som siden varierer mellom ½ og 1 skilling, er ikke tatt med i 1647. Omregnet skyld i 1723 var 1 skpd. 18 13/48 lp. tunge. Gården skattet i 1628 av 6 kuer og kviger og 8 sauer, og i 1657 av 4 hester, 17 kuer, 13 ungfe, 8 sauer, 3 svin og 1 geit. 1661: Skog til gjerdefang og brenneved. Tiende 1666 av 32 ½ tn. havre, 10 tn. blandkorn og 5/16 tn. hvete, og 1690 av 30 tn. havre, 7 ½ tn. blandkorn og 5/8 tn. hvete. 1689/91: 3 hester, 12 kuer, 4 ungdyr, 10 sauer og 4 svin. Utsæd 15 tn. havre. 50 lass høy. Ingen skog. Kan ikke leve av gårdens avl og grøde, men må kjøpe årlig til føde og sæd. Driver med litt kjørsel for Bragernesborgerne. 1723: Matr. nr. 66. Mold- og sandjord. Skog til gjerdefang og brensel. 1 husmann sår ¼ tn. havre. Fiskeri til hushjelp av elva. Skylda ble foreslått forhøyet med 411/48 lp. 1727: 2 husmannsplasser sår ½ tn. havre. Et lite fiskeri i elva. Skog til husfornødenhet. Utsæd 16 tn. havre, 1 tn. blandkorn. Avler 50 lass høy. 4 hester med dragonhesten, 16 kuer 8 sauer. Både inn- og uthusene befinner seg i en meget slett tilstand og trenger å repareres. 1739: Skogen er av samme beskaffenhet som Nordvestre Sørums skog (se der), men lengden og bredden er bare knapt 100 meter. 1760: Årlig bjelkehogst 2 tlt. I plass. 1803: Skog til husfornødenhet. 1 plass. 1820: Skog til gjerdefang og brensel. Fiskeri i elva verd 100 spd. 1838: Nytt matr. nr. 109, ny skyld 9 daler 3 ort 13 skil. 1865: 367 mål åker og dyrket eng på flat mark med god jord, derav 332 mål på bnr. 1 og 35 mål på Vikerholmen, bnr. 2. Hamn med bekvem beliggenhet i utmarka, men utilstrekkelig. Lett atkomst, lettbrukt og måtelig dyrket. Fiske gir inntekt på 2 spd. årlig.

Offisielle oppgaver over husdyrhold og avling gjennom 200 år.

 

Hester

Kuer

og

ungdyr

Sauer

Utsæd

Avling

           

tn.

tn.

1661

3

12

 

6

9

9 ½

22 ½

1723

3

 

14

 

8

16 ¾

52

1760

3

 

10

 

8

11 2/3

35

1803

3

 

12

 

4

16

80

1820

4

 

16

 

16

15

67 ½

1865

3

 

14

   

10

83

Høyavling 1723- 40 lass, 1760- 40 lass, 1865- 230 skpd.

Husdyrhold og utsæd i følge folketellingen av 1865.

 

Hester

Kuer

Griser

Bnr.1

3

11

2

Vikerholmenen, plass

 

1

1

Vikerholmen, bnr.2

 

3

2

 

 

Hveite

Rug

Bygg

Havre

Erter

Poteter

 

tn.

tn.

tn.

tn.

tn.

tn.

Bnr. 1

1

½

2

8

¼

15

Vikerholmen, plass

1/16

 

3/16

¼

 

4

Plass

     

½

 

1

Vikerholmen, bnr.2

¼

¼

½

½

 

4

 

Eiere.

I 1612 eide Mikkel Nilsen på Huseby 30 lp. i gården. Av dette var

18 lp. ervervet som pant i 1594. I 1614 og senere var denne parten på 33 lp. Den gikk siden over til Mikkel Nilsens sønn, Åke Viker, som omkring 1644 tok gården i bruk.

I 1647 var ½ bismerpund humle kanonigods. I 1660-åra kalles parten Thanches kanoni, og den fulgte i 1672 Nils Toller. Siden gikk den over til hans arvinger, men innen 1760 ble parten innløst av brukeren.

Ca. 1400 eide Frogner prestebol ½ øyresbol. Parten var i 1624 og senere på 6 merker humle.

Ca. 1400 eide Frogner kirke ½ øyresbol. Parten var i 1575 på i skilling. Siden varierte den mellom ½ og 1 skilling.

 

Brukere.

Jon nevnes i 1528. Han var kanskje identisk med Jon Nilsen som vi hører om i 1544. Jon Nilsen var gift med Gunhild Hansdtr. Av barn nevnes Amund. Det er kanskje den samme Amund som var bruker i 1593/94. 1) Lars, br. senest 1604-1614. II) Nils, br. Senest 1617-1639. Han hadde sannsynligvis en sønn som het Hans, for i 1628 hører vi at Hans Nilsen måtte bøte 5 dlr. for leiermål med Birgitte Åsmundsdtr. som han ville gifte seg med. III) Reier, br. 1640-1643. Så kom gården over i selveie ved at den ble overtatt av IV) Åke Mikkelsen (se eiere), f. ca. 1601, d. 1677, g. m. Dorte Jørgensdtr., d. 1675. Barn: Jørgen, Mikkel, Hans, Jens, Anne (g. m. Lars Gommerud), Karen (g. m. Lars Rød), lngeborg (g. m. Mons Larsen Solstad, se nedenfor), Mari (g.m. Hans Ambroiussen Sandåker), Marte (se nedenfor). Han hadde tidligere brukt Gilhus. Åke Mikkelsen hadde mye jordegods som han sikkert for det meste hadde arvet etter sine foreldre. I 1647 eide han, foruten Viker, parter i Lian, Foss, Solstad, Store og Lille Reistad, Onstad og Skafstad. Av utenbygds gods kan nevnes parter i Albjørk og Strand i Sigdal, Huseby og Bjørnstad i Hurum, og Hekleberg i Røyken. Men Åke var stadig i økonomiske vanskeligheter, og flere ganger måtte han pantsette både Viker og deler av det øvrige godset. I 1659 pantsatte han Viker for 200 dlr. til Nils Gundesen på Bragernes, og han lovte å tilbakebetale lånet i løpet av ett år. Det skjedde imidlertid ikke, og i slutten av det etterfølgende år lånte han ytterligere 187 dlr. av den samme Nils Gundersen, også denne gang mot pant i Viker. Åke lovte stadig å tilbakebetale lånet hurtig. Da det så viste seg at han var like lite villing til å punge ut, stevnet Nils Gundersen ham for retten i 1662. De kom fram til en avtale, og året etter utstedte Åke et nytt pantebrev til Nils Gundersen, lydende på 340 dlr. Men Åke var uforbederlig, og i 1672 gikk Nils Gundersen til ny rettssak. Da saken kom opp på etterjulsvinteren året etter, utgjorde gjelda vel 443 dlr. Det går fram av rettsreferatet at Åke ifølge avtalen 10 år tidligere hadde fått lov til å bruke gården mot å svare landskyld, tredjeårstake og annen rettighet. Han hadde imidlertid misligholdt sine forpliktelser som leilending og pantehaveren krevde derfor å få utlagt gården. Åke reddet seg ved å låne 462 dlr. av svigersønnen Reier Olsen Bergan mot pant i gården. I den tida han brukte Viker, pantsatte Åke Mikkelsen også Store Reistad og Høvik, og dessuten Vestre Sjøren og Stenbekk i Tune. Han ble, i tillegg til de ovennevnte tilfellene, stevnet for retten for økonomiske misligheter to ganger i løpet av sine siste leveår. Etter hans død ble datteren Marte og hennes mann Peder Ambrosiussen på Bergan i Sigdal innstevnet til åstedssak på Viker i 1678 for å ha fjernet dokumenter som vedrørte eiendomsretten til gården, etter Åkes begravelse. Det tilstod de også å ha gjort. Gården ble etter Åkes død tatt i bruk av svigersønnen V) Mons Larsen Solstad (se der). Omkring 1682 overtok så en annen svigersønn, ovennevnte VI) Peder Ambrosiussen, d. 1709, g. m. Marte Åkesdtr., f. 1646, d. 1728. Barn: Dorte (g. m. Ole Pedersen Øksne), Signe (g. m. Ellef Erlandsen Blakstad i Asker), Anne (g. m. Jørgen), Marte (g. m. Gregers Rasmussen Hegg), Marie (g. m. Lars Ask), Ingeborg (g.m. Halvor Amundsen Linnes). Marte hadde dessuten 5 barn fra sitt første ekteskap, med Reier Olsen Bergan: Ole (til Kvisle i Sigdal), Jens (til Sandåker), Åke, Reier og Guro (g.m. Jon Stenersen Sønsteby i Modum). Ved skiftet etter Peder i 1709 var bruttoformuen 1060 dlr. og nettoformuen 827 dlr. Av jordegods var det, foruten 33 lp. i Viker, 25 lp. i Store Reistad og ½ skpd. salt 5 lp- tunge i Søndre Haskoll. Besetningen bestod av 4 hester (deriblant 2 dragonhester), 24 kuer, 12 sauer og 6 griser. Av rom og hus nevnes daglig. stue, sengekammer, loft og stolpebu. Halvparten av en fossekvern hørte også med til boet. Videre var det 2 sølvkanner, 4 sølvbegre og flere sølvskjeer til en samlet verdi av bortimot 95 dlr. En jernkakkelovn i dagligstua ble verdsatt til 8 ½ dlr. Enka fortsatte å bruke gården etter sin manns død. I 1720 anla skomaker Jørgen Christensen på Bragernes sak mot Marte fordi ett av de fire slaktefe han hadde på beite hos henne, var blitt slått i hjel av bjørnen. Marte hadde satt inn sine egne dyr om natta, men latt skomakerens dyr gå ute. Hun hevdet at hun ikke var skyld i det som hadde hendt. Enhver måtte motta «den risesnert Gud behager at give ham». Retten fant imidlertid at Marte ikke hadde vært omhyggelig nok, og hun ble dømt til å erstatte tapet. I 1728/29 ble det holdt skifte etter Marte Åkesdtr. Av jordegods var det, foruten Viker, som i 1727 med underliggende kvernfoss var blitt taksert til 900 dlr., 1 skpd. 5 lp. i Store Reistad og ½ skpd. salt 5 lp. tunge i Søndre Haskoll. Det ble en vidløftig prosedyre å få fordelt jordegodset mellom arvingene og prokuratorer ble derfor engasjert. Jens Reiersen Sandåker, Martes sønn fra første ekteskap, og Gregers Rasmussen Hegg, hennes svigersønn, kjøpte hver sin halvpart av Store Reistad av medarvingene, mens Mons Olsen kjøpte Søndre Haskoll ved auksjon i 1729. Ole Pedersen Øksne fikk skjøte på Viker for 950 dlr. i 1729. Av bøker nevnes ved skiftet en gammel huspostill, «Paradiis urttegaard», «Thomas Kingos første part», bønne- og salmebok, kirkebok, «Alle bønners kjerne» og «Fruentimmerets Contrafei». Videre fantes det en sort emaljert gullring til 1¾ dlr. og sølv som var taksert til 72 dlr. Av det sistnevnte var det en høy sølvkanne til over 20 dlr., et forgylt sølvkjede til litt over 1 dlr., et beger og to par og en enkelt sølvskje. Avdødes gangklær ble verdsatt til 20 dlr. Da Ole Pedersen Øksne kjøpte Viker, utstedte han en pantobligasjon på 1020 dlr. til sin bror VII) AnstenPedersen Øksne,d. 1774, g.m. Eli Ellefsdtr. Blakstad (datterdatter av Marte Åkesdtr. Viker), f. ca. 1715, d. 1795. Barn: Peder, Gunhild (g. m. Torger Jørgensen Skjeggerud), Marte (g. m. Nils Ellingsen Sylling), Tollef, Ambjørg. Ansten fikk kontrakt på forpaktning av Viker fra 1729 til 1740, mot å betale en avgift på 12 dlr. pr. år. Men da Ole døde, kjøpte Ansten gården i 1732 for 1284 dlr. I 1734 tinglyste VIII) Reier Jensen Sandåker (se der), sønnesønn av Marte Åkesdtr., en pengemangelslysning, og anla senere odelssøksmål mot Ansten Pedersen. Ifølge en dom av 1739 fikk Reier rett til å løse inn gården. Dommen ble stadfestet av Høyesterett, og året etter ble Viker innløst for 950 dlr. Ansten Pedersen kjøpte i 1747 Saue og flyttet dit. Reier Jensen bodde trolig ikke på Viker, for alt tidlig i 1730-åra var han borger på Bragernes. Dessuten brukte han Sandåker, og han eide i tillegg mye annet jordegods. Etter hans død giftet enka seg med IX) Jørgen Frost, som det ble holdt skifte etter i 1753. Barn: Jorine. Enka, Berte Katrine Rømer, giftet seg for tredje gang med X) Nils Løchstør, borger på Bragernes. I 1782 anklaget han drengen på Viker, Klemet Johansen fordi han mente denne var skyld i den dårlige høyavlingen det året. Gården ble i 1788 solgt ved auksjon til Andreas Robsahm for 2011 dlr. Det blir opplyst ved samme anledning at avdøde Nils Løchstør ikke hadde noen livsarvinger. Jens Reiersen, sønn til ovennevnte Reier Jensen, ville forhindre auksjonen. Han gjorde krav på odels- og løsningsrett til Viker og ble støttet i dette av sin bror Hans Reiersen. Men auksjonen ble fremmet allikevel. Det heter at gården hadde visse herligheter: Tilstrekkelig hamnegang hjemme på Holmen, laksefiske i Lierelva, skog hvor man årlig kunne hogge bjelker og et kvernstøe i Brastadbekken. Auksjonsskjøtet til Andreas Robsham ble annullert da det viste seg at Nils Løchstør hadde en arving, nemlig Laurits Bang. Sistnevnte solgte straks for 2500 dlr. til XI) kjøpmann Ole Holter på Bragernes, g.m. Magdalene Elisabeth Rødder, f. ca. 1752. Av barn nevnes Casper og Iver. Holter tok pantelån på 1000 dlr. Etter mannens død fortsatte enka å drive Viker. I 1801 bestyrte Ole Paulsen, f. ca. 1749(?), d. 1816, gården for henne mot betaling. Han var gift med Mari Håkensdtr., f. ca. 1765, og hadde med henne barna Paul, Kristine og Hans. Ifølge en fredlysning av 1805 hadde Casper Holter og hans svoger Lars Christensen på Sommerro ervervet eneretten til jakt og fiske innenfor følgende gårders enemerker: Viker, Lille Reistad, Sommerro, Mellom-Sørum og Østre Sørum. Den som kunne angi en overtreder, ble lovt 2 dlr. i dusør. I 1806 utstedte enka skjøte for 8000 dlr. til sønnen XII) Casper Holter. Han tok straks pantelån på 1000 dlr., og Økte det med 6000 dlr. i 1808. Moren forbeholdt seg for sin levetid «det øverste i Kogstadjordet beliggende sauetræde», i tillegg til sommer- og høsthamn for 5 kuer og 1 hest, samt rett til å samle løv. Videre skulle et jorde på gården bli gitt i forpaktning til kjøperens bror XIII) Iver Holter. I tillegg skulle han ha hamnerett for 2 kuer og 1 hest. Da Casper døde, arvet Iver hele gården. I 1813 solgte han fra et stykke på 10 lp. Etter hans død ble det i 1819 utstedt auksjonsskjøte for 3500 spd. til XIV) prokitrator Ole Holter Christensen. I 1837 solgte han for 6000 spd. til XV) proprietær Johan Gotfred Schwencke, g. m. Lovise Michelsen. Barn: Wilhelmine Louise, Jens Clausen. Han solgte i 1844 for 5400 spd. til XVI) proprietær Jens Clansen Thams, f. ca. 1794 (?), g. m. Maren Kirstine Larsdtr. Onstad, f. 1815, d. 1879. Han satte garn i elva på en slik måte at de andre grunneierne ble skadelidende. I 1845 kom det til forlik mellom Thams på den ene side og Jørgen Øksne, Jørgen Vefferstad og mange flere på den annen. Da Maren Kirstine Thams var blitt enke, giftet hun seg i 1867 med XVI I) Kristoffer Pedersen Hafskjold, f. ca. 1805 i Skoger. I 1891 ble det utstedt skjøte til XVIII) Johan Christoffersen Sørum, f. 1854, d. 1926, g.m. Karen Nilsdtr. Opsal, f. 1854, d. 1924. Barn: Kristoffer, Nils (til Børreshaugen), Hans, Ivar (til Stokke), Narve (til Holmeskauen av Huseby), Ingeborg Nicoline. I 1921 overdro han til sønnen XIX) Kristoffer Sørum, f. 1879 i Norderhov, d. 1947, g.m. Kari Andrea Larsen, f. 1879, d. 1963. Barn: Johan, Bjarne, Karen Kristine, Knut. De solgte i 1938 til sønnene XX a) Johan Sørum, f. 1916, g.m. Astrid Østenfor, f. 1923 på Nesbyen; barn: Kristoffer, Nils, Thor; og XX b) Bjarne Sørum, f. 1919, g.m. Solveig Olava Lyngås, f. 1929; barn: Erik, Kari, Anne. I 1949 solgte Bjarne Sørum sin del av gården til Johan Sørum, men han holdt igjen Kogstad, bnr. 8. Johan Sørum satte opp ny stuebygning i 1965. I 1969 kjøpte han en del av Mellom-Sørum.

 

Vikerholmen.

Husmenn:

Lars Larsen nevnes første gang i 1731. Barn: Mari, Lars (?). Han ble trolig etterfulgt av Jørgen Larsen, d. 1745, g.m. Dorte Andersdtr. Barn: Kari. Peder Olsen nevnes i 1760. I 1764 nevnes Ole Svensen, g.m. Åse Jørgensdtr. Barn: Johanne (g.m. Sven Svensen, husmann under Sø. Gullaug), Jørgen, Eli, Lars. Ved skiftet etter Åse Jørgensdtr. i 1764 var bruttoformuen 28 dlr. og nettoformuen 16 dlr. Av husdyr var det 1 høstbær ku, 1 sau og 1 bukk. Blant løsøret var det et par briller. Det nevnes at den eldste sønnen var husmann under Frogner prestegård, og at den yngste sønnen og den yngste datteren tjente henholdsvis på Sandåker og Lyngås. I 1800 ble det utstedt kontrakt på plassen til Ole Guttormsen, f. ca. 1751. Barn: Kari, Eli. Han giftet seg annen gang med Lisbeth Svensdtr. Kjelstad og tredje gang med Birte Christoffersdtr. Vikerholmen. I 1821 krevde eieren av Viker, Ole Holter Christensen, at husmannen skulle flytte fra plassen. Det kom imidlertid til forlik mellom dem. Kontrakten fra 1800 skulle fremdeles gjelde, således at Ole Guttormsen skulle beholde plassen på de samme vilkår så lenge han levde, men etter hans død skulle enka fravike plassen, hvis det ikke ble enighet om noe annet. En del av Vikerholmen ble i 1849 solgt fra som eget bruk (bnr. 2). På den delen som fremdeles lå under hovedbølet, bodde fra senest 1856 Erik Larsen. Han flyttet til Øv. No. Hennum i 1868 (se Hennum).

 

Brukere.

I 1849 ble det senere bnr. 2 kjøpt av 1) Nils Olsen Reistad-eie, f. 1815 på Eriksrud, d. 1885, g.m. Kirsti Andersdtr., f. ca. 1805, d. 1891. Barn: Ole, Lene (g. m. Fredrik Hansen Ask), Andreas, Maren, Olava, Lars. Nils var smed. Det samme var tilfelle med den neste brukeren, sønnen 2) Ole Nilsen Vikerholmen, f. 1835 på Reistadeie, d. 1912. Han kjøpte i 1890 til bnr. 4. I 1912 overtok brorsønnen 3) Johan Larsen Wikerholmen, f. 1878, d. 1951, g. m. Karen Svendsen, f. 1880, d. 1959. Barn: Ove Lorentz, Ella Marie, Signe Olava. Enka solgte til 4) Erik Ransborg, men i 1959 ble bruket tatt igjen på odel av den forrige eierens sønnesønn Odd Vikerholmen, f. 1948, g. m. Liv Møgebust fra Fauske. Han forpakter bort eiendommen til eieren av Vestre Linnes.

 

Husmenn.

En plass under Viker ble fra omkring 1865 brukt av Knut Larsen, f. 1835 på Horn-eje, d. 1901, g. m. Anne Helene Hansdtr., f. ca. 1838 i Røyken. Barn: Lars, Hanna, Bernhard, Johan. De hadde tidligere bodd på Sørum-eie. Knut døde på Viker.

Gårdsregister

Innhold