Kommunedelplaner og andre kommunale planer

Varsel om oppstart av planarbeid og utleggelse av planprogram og kommunale planer til offentlig ettersyn.

Når planarbeid igangsettes, skal naboer, berørte og andre interesserte varsles. Det varsles oppstart med annonse i Lierposten og Drammens Tidende. Det sendes også brev til regionale myndigheter, naboer, berørte og andre interesserte, med frist for å komme med merknader til planarbeidet. Høringsfrist for planoppstart skal være minst 30 dager. Offentlig ettersyn skal ha en frist på minst 6 uker.

 

  • Kommunedelplan for rv. 23 Linnes – E18 - vedtatt planprogram

    Les mer

  • Kommunedelplan for Gullaug - vedtatt planprogram

    Les mer

Sist oppdatert: 14. desember 2016