Kommunedelplaner og andre kommunale planer

Varsel om oppstart av planarbeid og utleggelse av planprogram og kommunale planer til offentlig ettersyn.

Når planarbeid igangsettes, skal naboer, berørte og andre interesserte varsles. Det varsles oppstart med annonse i Lierposten og Drammens Tidende. Det sendes også brev til regionale myndigheter, naboer, berørte og andre interesserte, med frist for å komme med merknader til planarbeidet. Høringsfrist for planoppstart skal være minst 30 dager. Offentlig ettersyn skal ha en frist på minst 6 uker.

 

 • Tiltaksplan for folkehelse i Lier

  Les mer

 • Områdereguleringsplan for Fjordbyen - varsel av planoppstart

  Les mer

 • Kommunedelplan samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt Fjordbyen - varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram

  I henhold til Plan- og bygningslovens § 4-1 og § 11-13 legges Forslag til planprogram for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt, Fjordbyen, ut til offentlig ettersyn. Det varsles samtidig oppstart av planarbeid for kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt, Fjordbyen jf. Plan- og bygningsloven §11-12.

  Les mer

 • Overvannshåndtering og flomberedskap - temaplan- høring

  Les mer

 • Kommunedelplan for rv. 23 Linnes – E18 - vedtatt planprogram

  Les mer

 • Kommunedelplan for Gullaug - vedtatt planprogram

  Les mer

Sist oppdatert: 14. desember 2016