Kommuneplanen skal rulleres

Gå tilSkal styre Lier

Kommuneplanen skal være kommunens overordnede styringsdokument. Den skal gi rammer for virksomhetenes planer og tiltak, og planer for bruk og vern av arealer i kommunen.

Mål for utvikling og arealdisponering

Kommuneplanen skal inneholde mål for utvikling og arealdisponering i kommunen.

Samfunns- og tjenestedelen inneholder utviklingstrekk og utfordringer for samfunnsutviklingen generelt og for kommunens tjenesteyting.

Arealdelen angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og består av et plankart med bestemmelser til.

Kommunestyret har bestemt at kommuneplanen skal rulleres i inneværende kommunestyreperiode.

Planprogrammet

Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltagere, medvirkningsopplegget, alternativer som vil bli vurdert og behov for utredninger.

Planprogrammet ble vedtatt av kommunestyret 4.april 2017 og kan leses HER.

Spørsmål om kommuneplanprosessen kan rettes til:

Jon Arvid Fossum, 32 22 04 65, jon.arvid.fossum@lier.kommune.no.

Kom med innspill

Har du forslag til hvordan Lier bør utvikles i perioden 2017 – 2028, eller hvordan målsettingen i planprogrammet skal nås vil vi gjerne at du sender et innspill til postmottak@lier.kommune.no innen 20.august 2017.

Folkemøte 2. mai

Det arrangeres et folkemøte 2. mai fra klokken 19.00 til klokken 21.00 på Haugestad.

Det blir informert om det forestående arbeidet med kommuneplanrulleringen, og det vil være anledning til å stille spørsmål om rulleringen og til å si sin mening om hvordan Lier bør utvikles.

Hovedtema for møtet:

 • Hva er kommuneplanen
 • Hva skal foregå under kommuneplanrulleringen
 • Spesielle tema som blir tatt opp
 • Hvordan kan folk delta i rulleringen
 • Spørsmål, forslag og  innspill

Vi planlegger også en rekke andre aktiviter for å gi innspill:

 • Samarbeidsgruppe på ca. 15 personer hvor et representativt utvalg fra næringsliv, frivillige lag og foreninger inviteres til felles diskusjon om kommuneplanens samfunnsdel. Det avholdes 3 - 4 fysiske møter.
 • Tema for de unges kommunestyre i 2017. Dette gjelder både for bevilgningsmøtet i oktober, og for det påfølgende temamøtet våren 2018.
 • Fysisk møteplass der befolkningen kan få informasjon og bidra med synspunkter underveis i prosessen.
 • Det skal være lett å finne informasjon på nettsider og i sosiale media. 
 • Dialog med lokalpressen og tilrettelegges for at den kan følge prosessen og arbeidet med kommuneplanen og kunne formidle det gjennom sine kanaler.
 • Befolkningen vil bli invitert til å komme med skriftlige forslag til som kan være egnet til å nå de målsettinger som er satt i planprogrammet.
 • Kontaktforum med næringslivet benyttes som arena for utveksling av informasjon og kunnskap om temaer som er av betydning for næringslivet.
 • Det utvikles et eget dialogverktøy for å utnytte de digitale kanalenes fortrinn, og oppnå større deltakelse, også blant innbyggere som ikke tradisjonelt oppsøker de ordinære arenaene i møter og på nett.

Her kan du se video fra behandlingen av planprogrammet i kommunestyremøtet 4. april 2017:

Sist oppdatert: 21. april 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?