Kommuneplanen skal rulleres

Gå tilSkal styre Lier

Kommuneplanen skal være kommunens overordnede styringsdokument. Den skal gi rammer for virksomhetenes planer og tiltak, og planer for bruk og vern av arealer i kommunen.

Gjeldende kommuneplan finner du her.

Kommuneplanens arealdel er på høring

Kommuneplanens arealdel for perioden fram mot 2028 er på høring. Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene i arealbruken. Den viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Det foreligger et konkret forslag som alle inviteres til å si sin mening om og gi innspill til.

Høringsfristen er 15.desember 2018

Se hele planforslaget her

Kommunens visjon ute på høring

Kommuneplanens samfunnsdel er under revisjon. Det gir anledning til å vurdere behovet for justeringer av visjonen - der nye signaler, vedtak og mål kan fanges opp og innarbeides.

Et diskusjonsnotat er utarbeidet som grunnlag for er uformell forhåndshøring av visjonen - og forståelsen av visjonen. Innspillene gir grunnlag for endringer, som vil innarbeides før samfunnsdelen skal til formell høring før sommeren.

Høringsfrist: 27.04.2018.

Innspill kan sendes til: postmottak@lier.kommune.no

Her kan du lese diskusjonsnotatet 

Kommuneplanens arealdel forhåndshøringsutkast

Som et ledd i rulleringen av kommuneplanens arealdel har det vært anledning til å komme med skriftlige innspill til arealbruksendringer. Det har kommet i alt 95 innspill.

Kommunestyret har avgjort hvilke det skal arbeides videre med og disse er samlet i et forhåndshøringsutkast.

Innspill til kommuneplanens arealdel –kommunestyrets avgjørelse

 Forhåndshøringsutkastet sendes regionale myndigheter for å få tilbakemelding fra regionale og statlige myndigheter på et tidlig stadium slik at tilbakemeldingene kan brukes i arbeidet med å utarbeide et planforslag som senere skal legges ut til offentlig ettersyn.

Plankart forhåndshøringsutkast alt.1

Utsnitt plankart alt2, Gjellebekk, Tranby, Lierskogen

Utsnitt plankart alt 3, Gjellebekk 

Planbestemmelser forhåndshøringsutkast

Planbeskrivelse forhåndshøringsutkast

Konsekvensutredning av forslag til nye boligområder

Konsekvensutredning av forslag til nye næringsområder

Konsekvensutredning av forslag til andre formål

 

Mål for utvikling og arealdisponering

Kommuneplanen skal inneholde mål for utvikling og arealdisponering i kommunen.

Samfunns- og tjenestedelen inneholder utviklingstrekk og utfordringer for samfunnsutviklingen generelt og for kommunens tjenesteyting.

Arealdelen angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og består av et plankart med bestemmelser til.

Kommunestyret har bestemt at kommuneplanen skal rulleres i inneværende kommunestyreperiode.

Planprogrammet

Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltagere, medvirkningsopplegget, alternativer som vil bli vurdert og behov for utredninger.

Planprogrammet ble vedtatt av kommunestyret 4.april 2017 og kan leses HER.

Spørsmål om kommuneplanprosessen kan rettes til:

Jon Arvid Fossum, 32 22 04 65, jon.arvid.fossum@lier.kommune.no.

Planstrategien for Lier kommunen finner du ved å klikke på denne lenken

Sist oppdatert: 24. oktober 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?