Kommuneplanen skal rulleres

Gå tilSkal styre Lier

Kommuneplanen skal være kommunens overordnede styringsdokument. Den skal gi rammer for virksomhetenes planer og tiltak, og planer for bruk og vern av arealer i kommunen.

Gjeldene kommuneplan finner du her.

Kommunens visjon ute på høring

Kommuneplanens samfunnsdel er under revisjon. Det gir anledning til å vurdere behovet for justeringer av visjonen - der nye signaler, vedtak og mål kan fanges opp og innarbeides.

Et diskusjonsnotat er utarbeidet som grunnlag for er uformell forhåndshøring av visjonen - og forståelsen av visjonen. Innspillene gir grunnlag for endringer, som vil innarbeides før samfunnsdelen skal til formell høring før sommeren.

Høringsfrist: 27.04.2018.

Innspill kan sendes til: postmottak@lier.kommune.no

Her kan du lese diskusjonsnotatet 

Kommuneplanens arealdel forhåndshøringsutkast

Som et ledd i rulleringen av kommuneplanens arealdel har det vært anledning til å komme med skriftlige innspill til arealbruksendringer. Det har kommet i alt 95 innspill.

Kommunestyret har avgjort hvilke det skal arbeides videre med og disse er samlet i et forhåndshøringsutkast.

Innspill til kommuneplanens arealdel –kommunestyrets avgjørelse

 Forhåndshøringsutkastet sendes regionale myndigheter for å få tilbakemelding fra regionale og statlige myndigheter på et tidlig stadium slik at tilbakemeldingene kan brukes i arbeidet med å utarbeide et planforslag som senere skal legges ut til offentlig ettersyn.

Plankart forhåndshøringsutkast alt.1

Utsnitt plankart alt2, Gjellebekk, Tranby, Lierskogen

Utsnitt plankart alt 3, Gjellebekk 

Planbestemmelser forhåndshøringsutkast

Planbeskrivelse forhåndshøringsutkast

Konsekvensutredning av forslag til nye boligområder

Konsekvensutredning av forslag til nye næringsområder

Konsekvensutredning av forslag til andre formål

 

Mål for utvikling og arealdisponering

Kommuneplanen skal inneholde mål for utvikling og arealdisponering i kommunen.

Samfunns- og tjenestedelen inneholder utviklingstrekk og utfordringer for samfunnsutviklingen generelt og for kommunens tjenesteyting.

Arealdelen angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og består av et plankart med bestemmelser til.

Kommunestyret har bestemt at kommuneplanen skal rulleres i inneværende kommunestyreperiode.

Planprogrammet

Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltagere, medvirkningsopplegget, alternativer som vil bli vurdert og behov for utredninger.

Planprogrammet ble vedtatt av kommunestyret 4.april 2017 og kan leses HER.

Spørsmål om kommuneplanprosessen kan rettes til:

Jon Arvid Fossum, 32 22 04 65, jon.arvid.fossum@lier.kommune.no.

Planstrategien for Lier kommunen finner du ved å klikke på denne lenken

Kom med innspill

Har du forslag til hvordan Lier bør utvikles i perioden 2017 – 2028, eller hvordan målsettingen i planprogrammet skal nås vil vi gjerne at du sender et innspill til postmottak@lier.kommune.no

 Det ble arrangert et folkemøte 2. mai fra klokken 19.00 til klokken 21.00 på Haugestad.

Presentasjonen fra møtet

Innspill fra publikum

 

Vi planlegger også en rekke andre aktiviter for å gi innspill:

  • Samarbeidsgruppe på ca. 15 personer hvor et representativt utvalg fra næringsliv, frivillige lag og foreninger inviteres til felles diskusjon om kommuneplanens samfunnsdel. Det avholdes 3 - 4 fysiske møter.
  • Tema for de unges kommunestyre i 2017. Dette gjelder både for bevilgningsmøtet i oktober, og for det påfølgende temamøtet våren 2018.
  • Fysisk møteplass der befolkningen kan få informasjon og bidra med synspunkter underveis i prosessen.
  • Det skal være lett å finne informasjon på nettsider og i sosiale media. 
  • Dialog med lokalpressen og tilrettelegges for at den kan følge prosessen og arbeidet med kommuneplanen og kunne formidle det gjennom sine kanaler.
  • Befolkningen har blitt invitert til å komme med skriftlige forslag, som kan være egnet til å nå de målsettinger som er satt i planprogrammet.
  • Kontaktforum med næringslivet benyttes som arena for utveksling av informasjon og kunnskap om temaer som er av betydning for næringslivet.
  • Det utvikles et eget dialogverktøy for å utnytte de digitale kanalenes fortrinn, og oppnå større deltakelse, også blant innbyggere som ikke tradisjonelt oppsøker de ordinære arenaene i møter og på nett.
Sist oppdatert: 13. april 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?