Årsak til stengningen er at fylkeskommunen skal bygge ny vei på begge sider av nye Asdøla bru, samt sikre en utsatt skråning. I samme tidsrom legger vi også nytt overvanns- og belysnings-anlegg i grunnen. Når veien åpnes igjen, vil trafikken gå over den nye brua.

Omkjøring

Omkjøring for lokal trafikk blir via fv. 2700 Vestsideveien og fv. 284 gjennom Sylling sentrum, mellom Lierbyen og Engerkrysset (fv. 284 x fv. 285) i Sylling.

Omkjøring for gjennomgangstrafikk sør- og nordfra, blir skiltet om E16 Sandvika og rv. 350. Det må forventes noe økning i trafikken på fv. 2700 og fv. 284 i Sylling når lokal trafikk flyttes over fra fv. 285 i perioden. Det vil ikke bli skiltet med omkjøring på lokale kommunale veier og fv. 2698 Gunnerudveien.

Beboer i Østengaveien og Asdølaveien får midlertidig adkomst kun fra nordsiden (se kart). I slutten av stengeperioden legger vi om slik at de får adkomst fra sørsiden. Etter planen skal dette skje i desember 2021. Vi kommer tilbake med ny informasjon før vi legger om veien.

Ringeriksveien 501 og 503 og alle eiendommer mellom Asdøla og kryss fv. 285 - Åmotveien vil hele tiden ha adkomst via fv. 285 fra sørsiden av det avstengte området. Det gjelder mellom Åmotveien.Eiendommene langs fv. 285 mellom Asdølaveien og Engerkrysser (fv. 285 x fv. 284) får kun adkomst fra nordsiden via Sylling sentrum (fv. 284) i stengningsperioden.

Vinterdrift

Vi kommer til å ha økt standard på vinterdriften av fv. 2700 og fv. 284. Det blir da samme standard for vintervedlikehold på fv. 2700 og fv. 284 som det normalt er på fv. 285.

Litt om prosjektet

Arbeidene med ny bru over Asdølajuvet startet opp i september 2020 og skal være helt ferdig i midten av mai 2022. Arbeidet består i å bygge ny bru, ny vei på begge sider av brua som knyttes opp til eksisterende vei, omlegging av tilstøtende veier, legge nye rør og sluk for håndtering av overvann, sette opp ny belysning, legge om lokal strømforsyning i bakken, fjerne gamle ledninger som gikk i luftstrekk over veien, ny høyspenttrase, legge om private vannledninger, rive den gamle brua, bygge ny adkomst til lokalt vannverk, samt bygge ny parkeringsplass i tilknytning til Asdølajuvet.

Har du spørsmål om stengingen:

Ta kontakt med Odd Gulaker, byggeleder i Viken fylkeskommune,

e-post til oddgu@viken.no  

Les mere på https://viken.no/fv285asdolabru 

footer bakgrunn