Lier vei, vann og avløp har den siste tiden fått flere henvendelser om iskjøving i stikkrenner, sluk og bekkeinntak langs veier og i nærhet til eiendommer.

Iskjøving i stikkrenner er et vanlig problem i Norge. Prosessen starter ofte med at det er lav vannføring om vinteren i stikkrennene, og bunnen av stikkrenna fryser. Vannet som kommer oppstrøms stikkrenna må derfor renne over isen, og nye lag med vann vil fryse, helt til hele stikkrenna er blokkert av is. Det samme kan skje med sluk langs veiene, og i bekkeinntak.

Langs veier er iskjøving fra grunnvann den typen iskjøving som skaper flest problemer. Telen kan gå så dypt at grunnvannet presses til overflaten, før kjøving starter.  Grunnvann kan altså ledes til nye steder etter hvert som bakken fryser. Vannet kan da presses til overflaten på steder som vanligvis ikke renner vann eller er ellers våte. Iskjøving oppstår oftere i bratt terreng enn i flatere terreng.

Lier vei, vann og avløp KF har ansvar for, og inspiserer og rensker, kommunale stikkrenner, sluk og bekkeinntak langs kommunale veier. Vinterdrift av disse er komplekst, og det er mye å ta hensyn til når vi skal velge tiltak. For eksempel kan det å fjerne all is i grøfter gjøre situasjonen verre, da grøfta vil eksponeres for kald luft og fryse på nytt. Altså er effekten kortvarig. Det er bedre å lage en smal stripe eller kanal i isen som et lokk over snøen i grøfta. Der hvor stikkrenner og sluk er fylt med is, kan det brukes salt for å smelte en åpen kanal for vannet. Der hvor grunnvann har funnet veien til overflaten i veibaner, kan det enten strøs med salt eller med grus.

Vi minner også om at det ikke er bare kommunen som har et ansvar.

Observerer du iskjøving i stikkrenner, sluk og bekkeinntak kan du varsle oss på:

Ny Observasjon

Ellers har grunneiere også et eget ansvar for å sikre egen eiendom, private stikkrenner, sluk og bekkeinntak og private veier og avkjørsler. Følg gjerne ekstra godt med når det er snøsmelting. 

footer bakgrunn