Gjennomkjøringsforbud langs Kjellstadveien

Onsdag 16. november kl. 1230 vil Lier VVA KF etterkomme vedtaket i Kommunestyret om å skilte med gjennomkjøringsforbud for motoriserte kjøretøy i Kjellstadveien.

For trafikk til og fra Kjellstad (E-18) etter dette tidspunktet må andre veier benyttes. Dette gjøres for å øke trafikksikkerheten for de som har sitt daglige virke, har ærend eller bor langs Kjellstadveien.

Kommunen overtok Kjellstadveien fra Viken fylkeskommune i april i år. Det har i mange år vært kjempet for å bedre trafikksikkerheten langs den tidligere fylkesveien, men med begrenset plass er det ikke mulig å få skilt kjørende, syklende og gående på en god måte.

Veien blir nå stengt for gjennomkjøring og det vil bli foretatt tellinger langs de alternative veiene for å se an utviklingen her. Tiltaket skal evalueres innen august 2023 for å se om tiltaket fungerer og om det har skapt økt utfordring på andre strekninger.

Det er for kommunen viktig at trafikksikkerheten ivaretas også på de alternative strekningene også etter skiltingen.