Offentlig høring av ny veinorm og veilysnorm for Lier kommune

Kommunestyret vedtok 28. mars 2023 at forslaget til ny veinorm og veilysnorm for Lier kommune skulle legges ut til offentlig høring (offentlig ettersyn), jf. forvaltningsloven § 39.

Normene skal gi tydelige forutsetninger for eksterne aktører som planleggere, forslagsstillere, byggherrer og utbyggere. Den vil være et nyttig hjelpemiddel for kommunen i forhold til utbygging av offentlig infrastruktur samt forvaltning, drift og vedlikehold av offentlig vei og veilysanlegg i kommunen.

Normene vil i hovedsak gjelde for utbygging og rehabilitering av offentlig samferdselsinfrastruktur og belysning.

Fristen for å sende merknader er 02.05.2023.  

Du kan sende merknader til normene til Lier vei, vann og avløp KF postmottak@lier.kommune.no

Vi ber om at du merker henvendelsen med saksnummer 2023/1275 Ny veilysnorm og 2023/1111 Veinorm.  

Link til forslag til ny veinorm for Lier kommune:

Veinorm Lier kommune.pdf 

Link til forslag til ny veilysnorm for Lier kommune: Veilysnorm Lier kommune.pdf