Høring av utbyggingsavtale for offentlige anlegg ved Båhusveien

Kommunestyret vedtok 8. februar 2022 at forslaget til utbyggingsavtale med anleggsbidrag for offentlige anlegg ved Båhusveien i Lier legges ut til offentlig høring. Frist for å sende inn merknader er 10. mars.

Forslaget legges ut til høring (offentlig ettersyn) jamfør plan- og bygningsloven § 17-4.

Avtalen regulerer partenes rettigheter og forpliktelser i forbindelse med opparbeidelse av offentlig infrastruktur, herunder veier, fortau og gang- og sykkelveier og vann- og avløpsanlegg. Dette som følge av rekkefølgebestemmelsene i vedtatt reguleringsplan for Båhusveien samt kommunens egen rehabiliteringsprosjekt.

Frist for merknader

Hensikten med avtalen er å bidra til at utbygger og kommunen samkjører prosjektene slik at tiltaket bidrar til minst mulig ulempe for innbyggere. Utbyggingsavtalen vil i hovedsak gjelde utbygging av gang- og sykkelveier, oppgradering av eksisterende vei, etablering av fortau langs Båhusveien og oppgradering av veibelysning samt vann- og avløpsanlegg.

Fristen for å sende merknader er 10. mars 2022.

Du kan sende merknader til utbyggingsavtalen til Lier vei, vann og avløp KF via e-post: postmottak@lier.kommune.no

Vi ber om at du merker henvendelsen med saksnummer 2021/13509.

Dokumenter i saken finner du her:

Forslag til utbyggingsavtale med anleggsbidrag for offentlige anlegg ved Båhusveien

Prinsippskisse etablering av VA og samferdselsanlegg langs Båhusveien

Reguleringsbestemmelser for Båhusveien

Båhusveien – plankart

Båhusveien – ansvarsfordeling kommunen – fylkeskommunen

Kostnader anleggsbidrag

Fremdriftsplan Båhusveien

Illustrasjonsplan Båhusveien med fortau

Oversikt arealbehov

 

 
footer bakgrunn