Temaplan overvann
Overvann

Overvann er overflateavrenning som følge av nedbør og smeltevann. Klimaendringene vil føre til hyppigere og kraftigere nedbør og dermed fare for økt avrenning. Overvann i store mengder kan skape større og mindre oversvømmelser. Nedbørsmengden i Norge har økt de siste tiårene. Og det er mer ekstremnedbør enn før. I løpet av dette århundret kan den årlige nedbørsmengden i Norge øke med ytterligere 18 prosent. Det er den kraftige og intense nedbøren som skaper størst utfordringer med avrenning i byer og tettsteder.

Kilde: Miljødirektoratet

Ansvar og forebyggende tiltak

Grunneier har et selvstendig ansvar for å sikre egen eiendom mot naturskader, og er ansvarlig for å vurdere mulige konsekvenser dersom det gjennomføres tiltak på eiendommen. I slike tilfeller har grunneier et ansvar for å gjøre tiltak som hindrer skade nedstrøms ved neste flom, for eksempel å rydde bort løse steiner, kvister og brask, og sørge for at stikkrenner og grøfter er åpne.

Kommunen har ansvar for sine bruer og rør under kommunale veier. På kommunal grunn har kommunen samme ansvar som private grunneiere.

Hvor melder jeg observasjoner?

Dersom du observerer uønskede overvannshendelser, oversvømmelse, jordskred eller annen naturfare, ber vi deg registrere dette på vår innmeldingssystem meld fra eller kontakte vakttelefon 32 22 55 50.

Meld fra her

Når du registrerer en hendelse kan du også hjelpe oss ved å legge til bilder. Skriv dato og adresse/lokasjon.

Veiledning
Hva kan du gjøre for å forebygge skader når det er flom- og jordskredfare?

Varsom.no