Vedlikehold av kommunale veier

Vedlikehold av kommunale veier

Feiing av veier og gang-/sykkelveier

Lier vei, vann og avløp KF har ansvaret for feiing av alle kommunale veier i Lier– inkludert gang/-sykkelveier, fortau etc. Feiingen skal være ferdig innen 16. mai (vårrengjøring). De mest trafikkerte veiene kan også bli feid i løpet av sommerhalvåret.

Støvdemping av grusveier

Lier vei, vann og avløp KF har ansvaret for støvdemping av de kommunale grusveiene. Støvdempingen skjer med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra publikum og vurdering av værprognoser. All støvdemping baseres på bruk av miljøvennlig produkter.

Kantklipping

Lier vei, vann og avløp KF har ansvaret for kantklipping langs kommunale veier og gangveier. Kantklipping skjer minimum en gang pr. sesong.

Private hekker og trær

Private hekker og trær som står tett inntil veibanen/gang/sykkelvei må den respektive eier sørge for å klippe. Har du trær ut mot vei og fortau må greinene ikke henge lavere enn 4,7 m over veibanen, og 3 m over fortau. Dette gjelder også om vinteren med snøtunge greiner.

Her kan du lese mer om krav vedrørende klipping av hekk

Skilting

Lier vei, vann og avløp KF har ansvaret for skilting på de kommunale veiene. Skiltingen – både ny fast og midlertidig skilting – forutsetter at den sendes inn en søknad til Lier vei, vann og avløp KF og at denne blir godkjent i form av et skiltvedtak.

Sannsynligheten for å få et positivt vedtak øker hvis søknaden kommer fra en større interessegruppe som for eksempel en velforening, en boligforening og lignende. Basert på vedtak om skilting av vei vil Lier vei, vann og avløp KF anskaffe og montere nødvendig skilting.

Du kan melde om feil, mangler eller behov for skilting via kommunens elektronisk meldingssystem.

Meld fra her

Sperring av vei

Sperring av vei – både permanent og midlertidig – forutsetter at det sendes inn en søknad til Lier vei, vann og avløp KF og at denne blir godkjent i form av et sperrevedtak. Sannsynligheten for å få et positivt vedtak øker hvis søknaden kommer fra en større interessegruppe som for eksempel en velforening, en boligforening og lignende. Basert på vedtak om sperring av vei vil Lier vei, vann og avløp KF foreta nødvendige tiltak for å få veien sperret.

Hull i vei

Huller i kommunale veier som representerer en fare skal tettes så raskt som mulig, alternativt skal hullet merkes med en bukk. Øvrige huller vil løpende bli tettet etter hvert som Lier vei, vann og avløp KF har kapasitet til å utføre dette arbeidet. Mer omfattende utbedringer vil bli prioritert i den årlige rehabiliteringsplan som utarbeides for den respektive kommune.

Huller i kommunale veier meldes til Lier vei, vann og avløp KF.

Meld fra her

Stikkrenner og sluk

Lier vei, vann og avløp KF IKS har ansvaret for tilsyn med sluk og stikkrenner langs de kommunale veier og gangveier Ved varsel om ekstremvær, flomvarsel ol. vil Lier vei, vann og avløp KF foreta inspeksjoner av kommunale stikkerenner og sluk, samt foreta nødvendig tiltak for at disse ikke tetter seg. Vi oppfordrer også publikum til å følge med og å gjøre inspeksjoner av stikkrenner og sluk i sitt nærområde. I den grad det oppstår hendelser som krever umiddelbar aksjon kontakt vår vakttelefon i din kommune. I den grad du ser behov for å gjøre nødvendige tiltak på sikt meld fra til Lier vei, vann og avløp KF.

Tre over vei

I den grad hendelsen kan skape fare eller at den forhindrer normal fremkommelighet på kommunale veier kontakt Lier vei, vann og avløp KF’s vakttelefon. Hvis hendelsen ikke er å betrakte som prekær, men må løses innen nær fremtid meld fra til oss via kommunens elektronisk meldingssystem.

Meld fra her

Vedlikehold av kommunale veier om vinteren

Vinterhalvåret går fra medio oktober og frem til påske i etterfølgende år.

Brøyting

Lier vei, vann og avløp KF har ansvaret for brøyting av alle kommunale veier, gang- og sykkelveier, fortau og offentlige parkeringsplasser i Lier.

Følgende rekkefølge prioriteres:

  1. Hovedveier med bussruter
  2. Gang- og sykkelveier
  3. Andre kommunale hovedveier
  4. Kommunale boligveier

Publikum må være oppmerksom på at det vil komme brøytekanter foran utkjøring fra eiendommer og disse må fjernes av den enkelte huseier. Det er ikke tillat å legge snø ut i vei, gangvei eller fortau. Vi oppfordrer publikum til å merke utsatte gjerder etc. Sett merkingen om mulig 50 cm ifra det du vil markere.

Ved skader skal det så raskt som mulig varsles skriftlig til oss. Husk å ta hensyn til brannkummer slik at disse ikke blir blokkert av store snømasser. Gjerder skal tåle at vi brøyter/freser langs veiene. Kommunene vil i utgangspunktet ikke yte erstatning ved skader. Erstatning forutsetter at det kan påvises en mer direkte påkjørsel. Skade på gjerder, belegningsstein osv som er plassert i veiareal/kommunal eiendom, vil ikke være erstatningspliktig.

Du kan melde feil eller mangler på brøyting via kommunens elektronisk meldingssystem.

Meld fra her

Strøing

Lier vei, vann og avløp KF har ansvaret for strøing av alle kommunale veier, gang- og sykkelveier, fortau og offentlige parkeringsplasser. Strøing igangsettes etter av brøyting er avsluttet og ved væromslag som krever strøing.

Du kan melde feil eller mangler på strøing via kommunens elektronisk meldingssystem.

Meld fra her

Salting

Salting av kommunale veier vil bli foretatt når værforhold fremtvinger det og da på de mest trafikkerte hovedveiene.

Du kan melde feil eller mangler på salting via kommunens elektronisk meldingssystem.

Meld fra her

Rehabilitering av kommunale veier

Enkelte kommunale veier har pga. av ekstremvær, store nedbørsmengder, vind ol blitt skadet eller ødelagt, og det er nødvendig med mer omfattende rehabilitering for å bringe disse tilbake til forskriftsmessig stand. Rehabiliteringen vil foruten selve veien også omfatte gang-/sykkelveier, stikkrenner, grøfter m.m.

Rehabiliteringen utføres i form av flytting av masse, fylling av hull, asfaltering, rensing m.m. Skader og ødeleggelser som kan skape farlige situasjoner eller som forhindrer normal ferdsel skal rettes opp så raskt som mulig.

Rehabiliteringsbehov av veier planlegges årlig og fremkommer i kommunes årsplan. Rehabiliteringsbehov er gjennomført etter faglig vurderinger og vedtatte rammer i kommunestyret. Årsplan for rehabilitering av kommunale veier finner du her (Link til årsplan).

Graving og arbeide langs kommunale veier

Gravemeldinger

Lier vei, vann og avløp KF forvalter på vegne av Lier kommune instruks for gjennomføring av gravearbeid på eller i nærheten av offentlig vei- og gategrunn.  Graveinstruksen er en viktig del i kommunens strategi for å stanse den delen av forringelsen av veinettet som skyldes graving. Regelverket gjelder også for annet arbeid på eller ved kommunal vei. Alle som utfører graving eller annet arbeid på offentlig vei- og gategrunn, eller nærmere enn 3 meter fra denne, samt graving på kommunale park- og friområder må innhente gravetillatelse før arbeidene kan igangsettes.

Her finner du gjeldende graveinstruks for Lier kommune.

Søknad om gravetillatelse og varslingsplan Lier kommune

Søknad om gravetillatelse gjøres i Geomatikk sin kundeportal www.gravemelding.no.

Ved graving i vei, trafikkareal og park/friluftsområder skal du fylle ut en tiltakshavererklæring.

Gravegebyr

Gravegebyr påregnes iht. gjeldende gebyrregulativ i Lier kommune. Gravegebyret i Lier er pr i dag kr 2500,-