Mål og visjon

Visjon

Som en del av kommuneplan samfunnsdelen har Lier kommune har vedtatt følgende visjon:

«Grønne Lier for alle innbyggere»

Vårt oppdrag ser vi som å operasjonalisere og implementere Lier kommunens visjon som en del av den tjeneste vi skal levere til kundene våre.

Grønne Lier for oss betyr bærekraft. Som følge av det, har vi identifisert selskapets visjon med bærekraft er et fokusområde. Vår visjon er å være:

«en ledende og bærekraftig operatør innen vei, vann og avløp»

  • Ledende vil si at vi skal være i faglig front på våre kjerneområder, med sterkt fokus på kvalitet og effektivitet i de tjenestene som vi leverer.
  • Vei, vann- og avløpsoperatør betyr at vi skal ha fokus på drift, forvaltning, vedlikehold og utvikling av det kommunale vei, vann og avløpsanlegg.
  • Bærekraftig vil vi si at vi har som fokus å operasjonalisere Lier kommunens visjon og FNs bærekraftmål ved utvikling av tjenesten, ved utbygging og rehabilitering av kommual infrastruktur.

FN Bærekraftmål


Vi har identifisert 5 av FNs bærekrafts mål der vi kan aktiv bidra til å gjøre Lier kommune grønnere. Disse er:

Lier VVA FN MÅL.jpg

Samfunnsmål

Lier kommune som eier har i kommuneplanen samfunnsdelen, definert 6 samfunnsmål som skal gis særlig oppmerksomhet. Disse er:


Kommunens overordnet mål skal gjenspeiles i selskapets mål og ambisjoner.

Hovedmål

Vi forvalter verdens viktigste ressurs og for å ivareta eiers interesse så har selskapet definert 1 mål som operasjonaliserer eiers overordnet samfunnsmål.

Lier vei, vann og avløp KF skal:

«Tilby tjenester med høy kvalitet for grønne Lier»

Vår profil er:

Kvalitet for grønne Lier

Med dette mener vi at:

  • Vi skal sikre forsvarlig håndtering av avløp
  • Vi skal sikre god og nok drikkevannsforsyning
  • Vi skal sikre trygg samferdsel i Lier kommune for myke trafikanter
  • Vi skal sikre fremkommelige veier

Etikk og verdier

Lier vei, vann og avløp KF (Lier VVA KF) har et bredt samfunnsansvar og skal bidra til en positiv utvikling i liersamfunnet. Selskapet skal levere trygt drikkevann, overholde sentrale krav knyttet til vannressursloven, samt sørge for trafikksikker fremkommelighet på kommunale veier og gangveier.

I Lier VVA KF behandler vi hverandre og alle som er i kontakt med oss med respekt. vi er forpliktet til å se og ivareta kundenes behov på best mulig måte. Dette gjør vi ved å invitere brukere og samarbeidspartnere til dialog med fokus på samspill og samskapning.

For å utøve ett godt skjønn og gi retning i arbeidet har vi definert noen fokusområder som skal være til hjelp i hverdagen. Våre verdier skal motivere oss til innsats, styrke vår identitet og sikre at vi fremstår som enhetlig.

SKI= Samarbeid - Kvalitet - Innovasjon

Samarbeid

Vi har et særlig samfunnsansvar å ivareta. Vi skal bry oss om mennesker og miljø. Vi hjelper hverandre, deler gjerne vår kunnskap, er tilgjengelig og inviterer kunden inn til drøfting og utvikling av tjenesten. Vi er åpne og ærlige i dialog med kundene. 

Kvalitet

Vi er beslutningsdyktige og får ting til å skje. Vi forener det teoretiske og det praktiske. Våre løsninger er solide og robuste. Vi er etterrettelige, åpne og ærlige. 

Innovasjon

Vi skaper effektive og varige løsninger. Vi setter fokus på digitalisering av tjenester, og tilrettelegger for effektiv og involverende tilbud for kunden. Vi er fremoverlent og leter bestandig etter nye og innovative løsninger.

Gjennom samarbeid, kvalitet, og innovasjon er Lier VVA KF en ledende operatør.