Om Lier VVA KF

Kunde_TM_redigert.jpg

Hvem er vi?

Lier vei, vann og avløp KF (Lier VVA KF) ble vedtatt etablert høsten 2018 av kommunestyret i Lier kommune som følge av kommunereformen. En konsekvens av kommunereformen er at VIVA IKS avvikles, og Lier VVA KF settes i drift 1. januar 2020.

Lier VVA KF ivaretar de samme oppgavene som VIVA IKS har hatt i Lier. Lier VVA KF eies i sin helhet av Lier kommune, og er organisert som et kommunalt foretak. Virksomheten har sin egen driftsorganisasjon med et uavhengig styre valgt av kommunestyret.

 

Hva gjør vi?

Lier VVA KF forvalter og drifter alle offentlige vei, vann- og avløpsanlegg i Lier kommune. Foretakets mandat er:

  • Utvikle, drifte og forvalte kommunal infrastruktur for vei, vann og avløp i Lier kommune.
  • Ivareta kommunens lovpålagte oppgaver og tjenesteyting knyttet til denne infrastrukturen.
  • Ansvaret for alle oppgaver knyttet til planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av offentlig vei, vann- og avløpsanlegg i Lier kommune.

Investeringer, drift og forvaltningsoppgaver planlegges og gjennomføres innenfor kommunens økonomiske rammer og overordnede samfunnsmål.