Styret og vedtekter

Lier vei, vann og avløp KF ledes av et styre utpekt av kommunestyret. 

 

VEDTEKTER

Vedtatt av kommunestyre 12. juni 2018

§ 1 NAVN, SELSKAPSFORM

Foretakets navn er Lier vei, vann og avløp KF.

Foretaket er et kommunalt foretak opprettet i henhold til vedtak i kommunestyret, 12. juni 2018, i medhold av lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.9.1992 nr. 107, kap. 11 § 61-75. Foretaket er en del av Lier kommune, og er ikke et eget rettssubjekt. Foretaket skal registreres i Foretaksregisteret.

§ 2 FORMÅL
 1. Foretakets formål er å eie og drifte Lier kommunes infrastruktur aktiviteter innen vei, vann og avløp i en egen resultatenhet.

 2. Foretakets formål er å ha ansvaret for drift og utvikling av infrastrukturen og ivareta Lier kommunes lovpålagte oppgaver overfor innbyggerne knyttet til dette. Foretaket skal herunder ha ansvaret for å eie, bygge nytt og kjøpe slik infrastruktur.

 3. Kommunestyret kan pålegge foretaket å ivareta andre oppgaver, og foretaket kan etter kommunestyrets samtykke engasjere seg i aktiviteter som understøtter foretakets formål.
§ 3 ANSVAR FOR EIER 

Lier kommune hefter med hele sin formue for foretakets samlede forpliktelser.

§ 4 FORRETNINGSKONTOR

Lier vei, vann og avløpstjenester KF skal ha sitt forretningskontor i Lier kommune.

§ 5 FORETAKETS ORGANER

Organer til løsning av foretakets oppgaver skal ha 3 nivåer:

 • Kommunestyret
 • Styret
 • Daglig leder
§ 6 KOMMUNESTYRET

Kommunestyret er foretakets øverste organ og beslutter:

 • Valg av foretaksstyre
 • Fastsettelse av vedtekter for foretaket og foretar endringer i disse.
 • Fastsettelse av økonomiplan, årsbudsjett, regnskap, overordnede målsettinger og retningslinjer
 • Opptak av lån
 • Deltagelse i andre organer som medfører avståelse av myndighet 
§ 7 STYRETS SAMMENSETNING

Foretaket skal ha et styre med 3 - 7 medlemmer, med personlige varamedlemmer, som velges av kommunestyret. En velges av og blant de ansatte i foretaket.

Kommunestyret velger styrets leder og nestleder.

Styremedlemmer velges for en 2 års periode, dog slik at ved førstegangsvalg skal 1 styremedlem velges for kun ett år for å sikre kontinuitet i styret.

§ 8 STYRETS MYNDIGHET
 1. Foretaket ledes av styret. Styret har myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, foretakets økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak eller retningslinjer fastsatt av kommunestyret.

 2. Styret tilsetter daglig leder og fører tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

Styret skal utarbeide, legge frem for rådmannen og følge opp kommunens vedtatte virkemidler, planer og strategier for drift, vedlikehold og investering/utvikling av infrastrukturen.

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, kommunens økonomiplan, årsbudsjett og andre vedtak eller retningslinjer fastsatt av kommunestyret, og

 • kan treffe avgjørelse i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet, unntatt i saker som avgjøres av kommunestyret
 • skal ansette daglig leder og utarbeide arbeidsbeskrivelse for denne, samt håndheve personalpolitikk overfor daglig leder i samsvar med lover, avtaler, forskrifter og Lier kommunes overordnede personalpolitikk
 • skal etterse at det føres lovmessig regnskap og revisjon av foretaket
 • skal påse at virksomheten drives etter forsvarlige økonomiske prinsipper, driftsplaner og lovverk
 • skal føre løpende tilsyn med virksomheten og ha ansvar for at pålagte oppgaver utføres i henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg
 • kan foreta budsjettreguleringer innenfor godkjent budsjett i samsvar med overordnede mål og retningslinjer
 • skal realisere de vedtak og hovedmål som kommunen har vedtatt, og sette opp delmål, legge opp strategier, fremskaffe nødvendig materiale for eierkommunen og utøve styring gjennom det enkelte driftsår
 • sørge for at saker som skal behandles i kommunestyret er tilstrekkelig forberedt, og iverksette kommunestyrets vedtak
 • opprette eller legge ned stillinger
 • tilsetter personalet, såfremt dette ikke delegeres til daglig leder
 • utøver arbeidsgivermyndighet i samsvar med kommunens gjeldende avtaler, personalhåndbok og kommunale retningslinjer, og hvor de ansatte gis samme rettigheter og plikter som andre kommunalt ansatte
 • føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten, og delegere saker som ikke er av prinsipiell betydning til daglig leder
§ 9 STYREMØTER
 1. Styrets leder skal sørge for at styret holder møter ved behov. Medlem av styret og daglig leder kan kreve at styret sammenkalles. Om styret ikke for det enkelte tilfelle bestemmer noe annet, har daglig leder møte- og uttalerett på styremøtene.

 2. Styrets leder innkaller til styremøte. Innkallingen skal skje med rimelig varsel, og så langt som mulig inneholde en saksliste. Styrets leder skal påse at kommunens administrasjonssjef mottar kopi av innkallingen.

 3. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede.

 4. Styremøtene ledes av styreleder, eller i dennes fravær nestleder. Dersom ingen av disse er tilstede, velges en møteleder.

 5. Som styrets beslutning gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. De som stemmer for et forslag, må likevel utgjøre mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer for at forslaget skal anses som vedtatt. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

  Hvert enkelt styremedlem kan kreve skriftlig avstemning.

 6. Styret kan, dersom det er fulltallig og rådmannen er informert, fatte vedtak i sak som ikke er oppført på sakslisten. Vedtak om å ta opp slik sak til behandling må fattes enstemmig.

 7. Det skal føres protokoll fra møtene. Protokollen skal underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer. Styremedlem eller daglig leder som er uenig i styrets beslutning, kan kreve å få sin oppfatning innført i protokollen.
§ 10 DAGLIG LEDER

Foretaket skal ha en daglig leder. Daglig leder representerer foretaket utad i samsvar med bestemmelsene i kommunelovens §§ 71 og 73 nr. 3. Daglig leder tilsettes av styret.

Daglig leder er direkte underordnet styret og skal følge retningslinjer og pålegg som styret gir.

Daglig leders myndighet og ansvar fremgår av vedtektene, stillingsbeskrivelse og andre retningslinjer vedtatt av styret.

Daglig leder forestår den daglige ledelse av foretaket og har ansvar for:

 • at alle arbeidsoppgaver utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret
 • at personalansvaret blir ivaretatt i samsvar med Lier kommunes personalhåndbok og retningslinjer
 • å holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold
 • å rapportere til styret på en slik måte og så ofte som situasjonen betinger og styret bestemmer
 • at de saker som legges fram for styret er forsvarlig utredet
 • at foretakets bokføring er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte

Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre om styret i enkelte tilfeller har gitt vedkommende myndighet til det eller styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for foretaket eller kommunen som helhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken.

Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte

§ 11 RÅDMANNEN

Rådmannen kan instruere styret og daglig leder til å utsette iverksettelsen av en sak til kommunestyret har behandlet den.

Rådmannen har uttalelsesrett i alle saker styret legger fram for kommunestyret.

§ 12 REPRESENTASJON

Rådmannen kan instruere styret og daglig leder til å utsette iverksettelsen av en sak til kommunestyret har behandlet den.

Før styret treffer vedtak i en sak som skal behandles av kommunestyret, skal rådmannen være gitt anledning til å uttale seg om saken. Rådmannens uttalelse skal legges frem for styret ved dets behandling av saken. Styrets vedtak skal sendes til kommunestyret via rådmannen.

§ 13 BUDSJETT; ÅRSREGNSKAP; REGNSKAPFØRSEL OG REVISJON

Styret utarbeider i dialog med rådmannen forslag til økonomiplan, årsbudsjett og årsmelding m/regnskap for framleggelse i Kommunestyret.

Foretaket skal rapportere til kommunestyre hvert tertial.

Foretaket skal ha en økonomiforvaltning i henhold til forskrifter som gjelder for kommunale foretak etter kommuneloven.

Kommunerevisjonen har ansvaret for revisjon av foretakets virksomhet.

§ 14 ARBEIDSGIVERTILKNYTNING

Virksomheten skal være medlem av KS Bedrift.

Det opprettes et forhandlingsutvalg (styret eller daglig leder) som ivaretar foretakets interesser under lokale forhandlinger. Forhandlingsutvalget vedtar forhandlingsresultatet.

§ 15 MØTEGODTGJØRELSE

Godtgjørelse for møter mv. utbetales i henhold til den praksis til fast godtgjørelse i tråd med standarden for kommunens øvrige selskaper.

§ 16 ENDRING AV VEDTEKTENE

Vedtektene vedtas og endres av kommunestyret.

Dersom endringer foreslås av andre organer enn foretakets styre, skal styret ha anledning til å uttale seg før forslaget behandles.

§ 17 OPPLØSNING

Kommunestyret kan ensidig oppløse foretaket.

Styret plikter å melde fra om oppløsningen til Foretaksregisteret.

§ 18 IKRAFTTREDELSE

Vedtektene og senere endringer trer i kraft fra det tidspunkt de vedtas av kommunestyret, såfremt annet ikke vedtas.

Lier kommunes personalpolitiske retningslinjer gjelder for foretaket. Avtaler som gjelder for Lier kommune binder foretaket, med mindre det i den enkelte avtale er gjort eksplisitt unntak for dette. For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende kommunelov.