Kemneren i Lier

Gå til

Om Lier kemnerkontor

Lier kemnerkontors hovedoppgaver er innkreving og regnskapsføring av offentlige skatter og avgifter, samt veiledning og kontroll av arbeidsgivere. I tillegg har kemnerkontoret ansvaret for innkreving av kommunale krav.

Kemnerkontoret legger aktivt til rette for god og omfattende veiledning og informasjon om rettigheter og plikter for de som benytter våre tjenester, slik at gjeldende regelverk etterleves og viktige samfunnsoppgaver kan finansieres. Kemner i Lier er Usman Riaz

Serviceerklæring

Lier kemnerkontor skal til enhver tid yte best mulig service til de vi kommer i kontakt med. Alle ansatte på kontoret har et selvstendig ansvar for at folk blir behandlet med respekt og gitt nødvendig veiledning, samt opplever kontakten med kemnerkontoret som positiv og meningsfull.

Hva kan du få hjelp til hos oss?

Personlig skattyter:

 • Restskatt
 • Penger til gode
 • Tilleggsforskudd
 • Manglende godskrift av forskuddstrekk
 • Forskuddsskatt
 • Betalingsavtale
 • Utleggstrekk
 • Utleggsforretning

Næringsdrivende/ arbeidsgivere:

 • Arbeidsgiveravgift
 • Forskuddstrekk/ skattetrekk
 • A-meldinger
 • Fritak solidaransvar
 • Betalingsavtale

I disse tilfellene må du kontakte skatteetaten:

 • Klage på skatteoppgjør
 • Arveavgift og merverdiavgift (MVA/moms)
 • Nytt skattekort
 • Utskrivning og endring av forskuddsskatt
 • Folkeregisteroppgaver som navn- og adresseendring, skjemaer ved ekteskapsinngåelse mm.
 • Forhåndsligning ved dødsbo

Har du spørsmål om dette, ta kontakt med Skatt Sør på tlf. 800 80 000, kl. 08.00 - kl 15.00. Se også Skatteetaten.no.

Dine krav og betalinger til kemneren

«Mine krav og betalinger» er en tjeneste hos Altinn, og gir deg en oversikt over gjeld, tilgodehavende og inn-/utbetalinger mellom deg og kemneren. Du vil her finne informasjon om:

 • alle inn- og utbetalinger mellom deg og skattemyndighetene
 • alle krav som er under fire år gamle, samt eldre krav dersom de fortsatt ikke er betalt
 • betalingsdetaljer for krav og inn- og utbetalinger

Mine krav og betalinger

Ofte stilte spørsmål

Kontonummer og KID

Kontonummeret til Lier kemnerkontor er 6345 0606 261

KID-nummer kan genereres via denne nettsiden:

Generere KID numer

Trenger du skatteattest?

Attest for skatt og merverdiavgift, (Skatteattest), er en felles attest for skatt og merverdiavgift, som du selv bestiller i Altinn.

Attesten viser betalingsstatus for forfalte skatter og avgifter, og er en dokumentasjon på om virksomheten eller du personlig skylder skatt/merverdiavgift.

Når trenger jeg attest for skatt og merverdiavgift?
Når du skal levere varer og tjenester til det offentlige, må du legge frem attest for skatt og merverdiavgift, men også andre oppdragsgivere krever skatteattest når du skal gi et anbud.

Du kan også trenge skatteattest i forbindelse med en skjenkebevilling eller en søknad om løyve.

Skatteattesten utstedes på bokmål, nynorsk og engelsk.

Når og hvor får jeg attesten?
Bestill "Attest for skatt og merverdiavgift" i Altinn her:

Attestbestilling

Du bestiller selv attesten i Altinn, og den produseres automatisk og blir levert i meldingsboksen din i Altinn. Normalt skjer dette umiddelbart etter at du har sendt bestillingen.

Foretak får alltid attesten levert i Altinn.

Personlige skattytere får attesten levert i Altinn hvis de bestiller attesten fra Altinn. Personlige skattytere som ikke bestiller i Altinn og som har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon, får attesten til den postadressen de er registrert med i folkeregisteret.

Hvis du ikke har mulighet for å bestille attesten via Altinn, kan du kontakte Skatteetaten eller Kemnerkontoret for å få hjelp til å bestille.

Hvilken rolle må jeg ha for å bestille attesten i Altinn?
For å bestille attesten trenger du Altinn-rollen "Privatperson begrensede rettigheter" når du bestiller for deg selv eller enkeltpersonforetak.

Når du bestiller attester for et selskap, trenger du Altinn-rollen "Regnskapsmedarbeider". Signering krever rollen "Begrenset signeringsrettighet eller revisorrettighet".

Brukerstøtte
Trenger du hjelp til innlogging, navigering, delegering av roller eller annet knyttet til bruk av Altinn, må du kontakte Altinn:

Altinn.no

Vil du bytte bankkonto?

Hvis du har skatt til gode, men ønsker at pengene skal utbetales til en annen konto enn den som står oppført i skattemeldingen, kan du endre kontoen selv i Altinn fram til 15. mai.

Kontonummerendring i Altinn

 

Når fristen for å endre kontonummer i Altinn er utløpt eller hvis kontonummeret du ønsker å benytte ikke er registrert i Altinn, kan du kontakte kemneren for å få endret kontonummer. Vi har normalt mulighet for å endre kontonummeret frem til 14 dager før skatteoppgjøret/utlegget.

Hva trenger vi for å endre konto for utbetaling?

 1. Vi må ha skriftlig og underskrevet henvendelse om det fra den skattepliktige. "Den skattepliktige" kan være både en privatperson og et firma. For firmaer må henvendelsen være undertegnet av den/de som har signaturfullmakt i henhold til selskapets firmaattest, eller fra firmaets regnskapsfører/revisor.

 2. Den skattepliktige må være legitimert.
  Du kan vise frem legitimasjon ved oppmøte hos oss personlig i rådhuset i Lier. Hvis du ikke kan møte opp hos oss kan du sende oss en kopi av legitimasjon med bilde. Sender du inn en kopi må du også signere på kopien så vi ser at underskriften din stemmer med den som er på legitimasjonen.

 3. Den skattepliktige må disponere kontoen.
  Du må dokumentere at du er kontohaver eller har disposisjonsrett til kontoen. Dokumentasjon på at du har disposisjonsrett til kontoen kan være for eksempel et brev fra banken, kopi av bankkort eller en kontoutskrift hvor kontonummeret kommer fram.

For å bytte bankkonto fyller du ut dette skjemaet og legg ved nødvendig dokumentasjon:

Kontonummer for utbetaling av tilgodebeløp - endring

 

Kontoendringen vi gjør gjelder kun til neste skattemelding kommer!
Når kemnerkontoret endrer konto for utbetaling til en konto som ikke på forhånd er registrert på skattyter i skatteetatens kontoregister, kommer kontoen ikke med på neste års skattemelding. Kontoregisteret lages på nytt hvert år og baseres på de kontoene som er merket for bruk av bankene. Kontoer som kun blir registrert av kemnerkontoret fanges derfor ikke opp av registeret.

Vi anbefaler derfor at du i forkant av skatteoppgjøret endrer kontonummer for utbetaling av skattepenger i Altinn når du har mulighet for det. Hvis du ikke har en konto som er godkjent for utbetaling av skattepenger, bør du kontakte banken og få opprettet en slik konto. Det vil typisk være en lønns-/ytelseskonto, annen konto med minibankkort eller en person/- eller brukskonto. Kontoen vil da bli registrert i kontoregisteret og kunne benyttes som utbetalingskonto ved skatteoppgjør.

Frigivelse av skattetrekkskonto

Skatteoppkreveren (kemneren) i arbeidsgivers kontorkommune kan gi tillatelse til å gjøre endringer på skattetrekkskontoen. Husk at du selv kan justere beløpet på skattetrekkskonto ved neste lønnsutbetaling. For å få overført beløp fra, eller slette skattetrekkskontoen, må du fylle ut dette skjemaet:

Frigivelse av skattetrekkskonto

Svaret fra oss må du selv videreformidle til din bank. Hvis du har spørsmål til utfylling av skjemaet, ta kontakt med oss: kemneren@lier.kommune.no

Fritak fra solidaransvar

Når en arbeidstaker leies ut til andre, har både oppdragsgiver (den som leier inn) og oppdragstaker (den som leier ut) ansvar for at arbeidsgiverpliktene blir overholdt. Dette kalles solidaransvar.

Oppdragsgiver og oppdragstaker har et felles ansvar for å beregne og betale forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, og for å sende inn a-meldinger. Skattemyndighetene kan forholde seg til både oppdragsgiver og oppdragstaker ved innkreving. Enkeltpersonforetak omfattes også av reglene om solidaransvar hvis de driver med arbeidsutleie.

Fritak fra solidaransvaret
Oppdragsgiver og oppdragstaker kan avtale hvem av dem som skal ha arbeidsgiveransvaret, men en slik avtale fritar ikke den andre for ansvar overfor det offentlige. Fritak fra arbeidsgiveransvaret kan kun innvilges av kemneren etter søknad. Det må søkes før arbeidet starter. Det kan ikke gis fritak bakover i tid.

Enkelt fritak
Fritaket gjelder kun arbeidstakere som er spesifisert i kontrakt.

Utvidet enkelt fritak
Fritar på bakgrunn av en rammeavtale. Det er ikke nødvendig å gi opplysning om hvilke ansatte som leies ut.

Generelt fritak
Innebærer at en oppdragstaker innvilges fritak for alle sine oppdragsgivere. Denne typen fritak er forbeholdt selskaper som driver med utleie av arbeidskraft, typisk vikarbyråer. Oppdragstaker må være registrert i Arbeidstilsynets register for bemanningsforetak.

Søknad om fritak fra solidaransvar må inneholde

 • Kopi av skriftlig avtale mellom partene
 • Opplysninger om hvem som skal ivareta pliktene som arbeidsgiver
 • Opplysninger om når de utleide arbeidstakerne skal starte arbeidet
 • Oppdragets varighet
 • Navn og fødselsnummer på de arbeidstakerne som leies ut
 • Bekreftelse fra revisor/regnskapsfører eller bank på at oppdragstaker oppfyller vilkårene etter skattebetalingsloven § 5-12 om oppbevaring av skattetrekk. Denne bekreftelsen må ikke være eldre enn to år.

Fritak for solidaransvar

Rentesats på tilgodebeløp og restskatt

Informasjon om rentesatsene finner du på Skatteetatens nettside:

Tabeller og satser

For å unngå renter på restskatten kan du betale tilleggsforskudd innen 31. mai.

Kommunale krav

Lier kemnerkontor krever inn kommunale krav, hvorav følgende er de mest vanlige:

 • vann- og avløpsavgift
 • foreldrebetaling barnehage og SFO
 • skjenkegebyrer
 • egenbetaling for helse- og omsorgstjenester
 • husleie for kommunale boliger

I tillegg kommer en rekke andre kommunale krav.

Kemnerkontoret har inkasso- og oppfølgingsansvar for ubetalte kommunale krav. Vi har også ansvaret for innkreving av avgifter og gebyrer fra kommunale foretak, renovasjonsselskapet og brannvesenet.

For spørsmål om hvorledes kravet er oppstått eller tjenesten kravet gjelder må man henvende seg til den enheten i kommunen hvor kravet er oppstått.

Kontonummer
Kontonummer for innbetaling av kommunale krav er 7874 05 88000

Har du spørsmål?
kemneren@lier.kommune.no

Tips kemneren

Tips kemneren om ulovligheter ved å benytte følgende e-postadresse: kemneren@lier.kommune.no

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Kemneren i Lier
Postboks 205
3401 Lier

Besøksadresse:
Rådhuset Vestsideveien 2
3403 Lier

Telefon:
32 22 01 00

Telefax:
32 22 01 01

E-post:
kemneren@lier.kommune.no

Åpningstider
Mandag: 08.00-16.15
Tirsdag-fredag: 08.00-15.45

Åpningstider sommer (15. mai til 15. september)
Mandag: 08.00-15.30
Tirdag-fredag: 08.00-15.00

 

Sist oppdatert: 03. januar 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?