Årsregnskapet for 2016 viser et bedre resultat enn forventet for Lier kommune. De foreløpige tallene viser et overskudd på 28,3 millioner kroner.

De foreløpige tallene for regnskapsåret 2016, som ble rapportert 15.februar, viser driftsinntekter på 1,7 millioner kroner og et netto driftsresultat på 53,8 millioner kroner, tilsvarende 3,1 % av driftsinntektene. Merk at dette er for kommunen som egen kasse og ikke som konsern.

Regnskapsåret endte med et overskudd på 28,3 millioner kroner i forhold til justert budsjett. Kommunen har høyere disposisjonsfond og høyere netto driftsresultat enn tidligere. Begge disse nøkkeltallene ligger nå innen anbefalte minimumsnivå.

- Vi har hatt ekstraordinært høye skatteinntekter. Det bidrar til et godt resultat i 2016, men danner ikke grunnlag for fremtidige høye inntekter. Vi må fortsatt holde den nøkterne linjen i tiden fremover. Lier er fortsatt en kommune med lave inntekter og en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon når vi sammenlikner oss med andre kommuner. Vi er fornøyde med å levere den kvaliteten vi gjør innenfor de rammebetingelsen vi har, sier økonomisjef Øystein Granheim.

Helse, omsorg og velferd brukte til sammen om lag 16 millioner mer enn budsjettert i 2016. Flere virksomheter under disse tjenesteområdene er betydelig kompensert i budsjett for 2017.

Disse områdene vil likevel også få ekstra oppmerksomhet i 2017. Kommunen arbeider med tjenesteanalyser som tar for seg både utvikling fremover, ressursbruk og budsjettering.

- I en hverdag som kan oppleves både som travel og med stramme rammer gjør, våre medarbeidere en solid innsats for å gi gode tjenester. Det gjør forhåpentligvis Lier til en god kommune å bo i, sier rådmann Hans-Petter Christensen.