Det har vært en unormalt lang, kald og snørik vinter på store deler av sør- og Østlandet. Mens skifolket jubler, advarer nå Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) om at de store snømengdene kan forårsake store flommer til våren.

Viva IKS har laget en artikkel på sine nettsider, som vi deler her:

Små bekker kan skape store problemer, men i år er det sannsynlig at snøsmeltingen vil gi en flomsituasjon også i de store vassdragene.

Det er svært risikobelagte vassdrag i både Lier, Røyken og Hurum med hensyn på flom. I tillegg er det mange bekker som er lagt i rør, spesielt i tettsteder, og disse har sjeldent kapasitet til å ta unna flomvann. Det er derfor ekstra viktig å holde disse bekkelukkingene åpne når det blir varmere og når snøsmeltingen starter.

Hva gjør kommunen?

Kommunen som grunneier tar ansvar for å holde kommunale bekkelukkinger åpne, og det jobbes kontinuerlig og systematisk for å oppnå dette.

«Viva IKS er allerede i gang med å inspisere og renske kommunale bekkeinntak og sluk. Vi er i beredskap etter varsel om flomfare fra NVE og prioriterer etter skadepotensialet ved en eventuell flom», sier Chawan Ahmed, fagansvarlig for overvann i Viva IKS.

Hva kan du eier som av bolig gjøre?

Det er viktig å huske at private, og andre aktører, også har et ansvar.

Grunneiere er selv ansvarlig for bekker som går over egen grunn, inkludert bekker som er lagt i rør, eller går over i sluk. Det betyr at grunneiere har selv ansvar for å sikre egen eiendom mot flom i bekker og vassdrag.

«Vi oppfordrer derfor private husstander til å følge godt med når snøen begynner å smelte. Snøen som smelter drar med seg mye sand, grus, kvist og løv, i tillegg til annet avfall som kan hindre vannet i å renne der det skal. Det er også viktig å passe på at det ikke heller dannes is som blir til propper i bekkelukkinger.

Dersom du bor nær vassdrag, må du selv sørge for at det er fritt for store greiner, hageavfall og annet avfall. Når vannet blir hindret i å renne der det skal, vil vannet finne nye veier og utgjøre skade. Den nye veien kan fort bli til ditt hus eller din garasje», avslutter Chawan Ahmed i Viva IKS.

Sjekkliste:

Sjekkliste til huseiere ved varsel om flom:

• Hold egne stikkrenner, sluk og rister fri for kvister, løv, sand, grus og ispropper
• Sørg for at vannet renner inn der det skal (sikre vannveier)
• Drener bort vann hvis det danner seg store mengder overflatevann, til et trygt og sikkert areal.
• Varsle Viva IKS ved flomisgang i elver og bekker
• Varsle Viva IKS ved unormalt mye overflatevann i veibanen