På grunn av store snømengder innføres det nå ekstraordinær båndtvang i Lier, Røyken og Hurum kommuner og gjelder frem til 1. april.

De store snømengdene gjør det nødvendig å innføre ekstraordinære tiltak.

Hjorteviltet er avhengig av å få i seg nok næring og å bruke minimalt med energi for at ikke fettreservene skal tømmes før våren. Dyrene har i stor grad trukket ned fra høyereliggende områder for å unnslippe de største snømengdene.

Når det nå ligger mye snø også lavt i terrenget er hjorteviltet avhengig av ro for å få i seg tilstrekkelig næring og unngå unødig energitap. En hund flyter bedre på snøen enn et rådyr, og en løs hund kan gjøre stor skade.

- Kan angripe rådyr

Noen hunder vil kunne ta igjen og fysisk angripe rådyr som stamper i snøen, men også små hunder utløser fluktreaksjon. Selv om rådyret overlever selve møtet med en liten hund, kan gjentatte forstyrrelser tære så hardt på fettreservene at dyret bukker under mot slutten av vinteren.

Såfremt hundene holdes i bånd vil rådyrene normalt oppgi flukten etter en kort strekning.

Dette er bakgrunnen for at det nå innføres ekstraordinær båndtvang.

Gjelder til 1. april

Det er allerede innført ekstraordinær båndtvang i flere kommuner, og etter samtale med nabokommuner er det klart at det vil bli innført ekstraordinær båndtvang i flere kommuner i regionen i nær fremtid.

Denne forskriften om ekstraordinær båndtvang gjelder for alle hunder (med enkelte unntak) i Lier, Røyken og Hurum, og vil gjelde frem mot ordinær båndtvang 1. april. Hvis forholdene skulle endre seg betydelig, kan det være aktuelt å oppheve forskriften før den tid. Dette vil i såfall bli annonsert, opplyser Håkon Bergø, utmarkskonsulent ved landbrukskontoret for Drammen, Lier, Røyken og Hurum.

Her kan du lese forskriften

Forskrift om ekstraordinær båndtvang i Lier, Røyken og Hurum kommuner, Buskerud.

Fastsatt av Lier kommune, Røyken kommune og Hurum kommune 22. januar 2018 med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold, §6, punkt f).

§ 1.

På grunn av lokalt store snømengder innføres det ekstraordinær båndtvang i Lier, Røyken og Hurum kommuner. Båndtvangen innføres av hensyn til viltet. Alle hunder skal til enhver tid holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet.

§ 2.

Båndtvangen gjelder ikke hund i aktiv politi-, toll-, eller redningstjeneste, eller hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret og sykt vilt.

§ 3.

Det kan, etter søknad, gis dispensasjon for særskilte tilfeller.

§ 4.

Overtredelse av denne forskrift kan straffes i henhold til hundelovens bestemmelser.

§ 5.

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder inntil 1. april 2018 (jfr. ordinær båndtvang etter hundelovens §6, 1. ledd).

Dersom forholdene tilsier det kan kommunene oppheve forskriften før 1. april.