I regjeringens forslag til statsbudsjett legges det opp til at Lier kommune får over 40 millioner kroner mer i såkalte frie inntekter enn i 2017. Det er en økning på 3,0 prosent, og den største økningen av samtlige kommuner i Buskerud.

Statsbudsjettet forteller hvor mye penger kommunene kan budsjettere å få fra staten i 2018.  

For Lier kommune sin del så legger regjeringen opp til drøyt 1,4 milliarder kroner i frie inntekter i 2018.

Det er 40,76 millioner kroner mer enn i 2017, og utgjør en økning på 3,0 prosent - høyest vekst av samtlige kommuner i Buskerud.

Landsgjennomsnittet er på 2,6 prosent, mens snittet for kommunene i Buskerud er på 2,5 prosent.

Pris- og lønnskompensasjon

- Lier kompenseres i all hovedsak for pris- og lønnsvekst, som utgjør cirka 35 av disse 40 millioner kronene. Den viktigste årsaken til resten av økningen, cirka fem millioner kroner, skyldes nye innbyggere, der en andel blir nye brukere av kommunale tjenester, forklarer økonomisjef i Lier kommune, Øystein Granheim..

Lier-ordfører: - Positivt med vekst i inntektene

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal er naturlig nok fornøyd med at inntektene øker til neste år, men hun mener samtidig at det er viktig å vise nøkternhet.

- Det er positivt at Lier kommer så godt ut av det med de frie inntektene. Men det betyr ikke at vi skal slå oss løs av den grunn. Vi må fortsette å prioritere riktig fremover – både i 2018 og årene etter det, sier Lier-ordføreren i en kommentar til statsbudsjettet.

- Store utfordringer venter

Ordføreren mener en av grunnene til at Lier kommune har kontroll på økonomien er nettopp fordi Lier-politikerne har vært gode til å prioritere.

- Vi står overfor store utfordringer, spesielt innenfor helse, velferd og omsorg. Vi må finne en riktig finansieringsmodell og skal se på alle muligheter. Både for at virksomhetene skal få forutsigbarhet i driften, og for at brukerne skal få gode helse-, omsorgs- og velferdstjenester i årene fremover.

Rv. 23 Dagslett - Linnes

Regjeringen legger også opp til å sette av penger til forberedende arbeider og anleggsstart på riksvei 23 Dagslett - Linnes i 2018. Prosjektet omfatter bygging av 5,5 kilometer ny firefelts vei. Det legges opp til anleggsstart i april 2018 - med forventet åpning i 2021. Regjeringen foreslår å sette av 345 millioner kroner i 2018, fordelt på 60 millioner kroner i statlige midler og 280 millioner kroner som skal finansieres gjennom bompenger.

E18 Fosskolltunnelen: Regjeringen legger opp til å fullfinansiere resten av dette arbeidet i 2018.

Når det gjelder nytt sykehus i Drammen så foreslår regjeringen å bevilge 425 millioner kroner til sykehusprosjektet i 2018. Lån til nytt sykehus ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett med en øvre ramme på 8,46 milliarder kroner.

Her finner du mer info om statsbudsjettet som angår Buskerud


Fungerende rådmann Bente Gravdal (til venstre) og ordfører Gunn Cecilie Ringdal er fornøyd med at Lier ser ut til å få økte inntekter i 2018.