Politikerne skal diskutere utbygging av Fosshagen 2

Her finner du sakslisten for de politiske møtene i Lier i uke 19.

Det er møteuke i uke 19 for politikerne i Lier kommune.

En av de store sakene som politikerne skal behandle i denne møterunden, er forprosjekt for utvidelse av Fosshagen 2.

Utvidelsen har en ramme på 226 millioner kroner inkludert eksterne tilskuddrammer. Under forutsetning av kommunestyrets godkjennelse vil prosjektet kunne stå ferdig våren 2022.

En annen viktig sak som skal diskuteres av politikerne , er kommuneplanens samfunnsdel. Rådmannen innstiller på at politikerne vedtar kommuneplanens samfunnsdel for 2017 - 2028.

Her finner du både møtedatoer og lenke til sakspapirene:

Dato    Utvalg (klikk for å se sakspapirene) Sted Møtestart
6.5      
 

 Eldrerådet

 Fosshagen 12.30
 

 Rådet for mennesker med nedsatt funks.evne    

 Frivilligsentralen  16.00
7.5      
   Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget  Glitra 18.00
   Planutvalget  Haugestad 18.00
8.5      
   Helse-, omsorgs- og velferdsutvalget  Glitra 18.00
   Miljøutvalget  Haugestad 18.00
9.5      
   Administrasjonsutvalget  Glitra 15.45
   Kommuneplanutvalg  Glitra 18.00
   Formannskapet (etter kommuneplanutvalg)  Glitra