Private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskuddsordningen.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser tilskuddsmidler i Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom for 2018.

I den anledning inviteres frivillige organisasjoner og private aktører i Lier til å søke.

Mål

Den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom har som mål å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Målgruppe

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Det kan det søkes om midler til aktiviteter som:

  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

I 2018 vil følgende tiltak bli prioritert:

  • Tiltak som skjer i et samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester.
  • Tiltak som fremmer integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn.
  • Tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker.

Søknadsfrist og søknadsskjema

Søknadsfristen i 2017 er fredag 8.desember.

Bufdir legger ut elektronisk søknadsskjema 15.november. Det er ikke mulig å søke før skjemaet er lagt ut.

Når søknadsfristen er ute lager kommunene en prioritering av søknadene, før Bufdir fordeler midlene. Svar på søknaden foreligger vanligvis i april.

Her er mer informasjon 

Vi vil anbefale alle som ønsker å søke på tilskuddsordningen, å ta kontakt med kommunens kontaktperson for ordningen:
Yngvild Mehren Nystrøm, ymn@lier.kommune.no, tlf: 32220243/45613716.