Høringsutkastet til temaplan for overflatevann og flomberedskap er lagt ut til offentlig ettersyn.

Planen skal gi de nødvendige strategiske føringene for kommunens videre planarbeid for håndtering av overvann og for flomberedskap. Planen skal følges opp av en handlingsplan.

Høringsfristen er satt til 25. april.

Her finner du mer informasjon om temaplanen