Enstemmig kommunestyre sa ja til å jobbe videre for å få til en intensjonsavtale.

Tirsdag kveld behandlet kommunestyret i Lier saken om intensjonsavtale for interkommunale skianlegg i Leirdalen.

Etter en runde med debatt gikk et enstemmig kommunestyre inn for følgende vedtak i saken: 

1) Rådmannen gis i oppdrag å avklare med Asker og Røyken kommuner om deres interesse i å samarbeide om et helårs skianlegg i Leirdalen, basert på foreliggende avtaleutkast. Dersom slik interesse foreligger gis rådmannen fullmakt til å inngå en omforent og endelig intensjonsavtale.

2) Det legges til grunn at arealbruken for det aktuelle området må avklares ved ordinær behandling i den forestående rulleringen av kommuneplanen for Lier kommune.

3) Det tas stilling til prosjektrealisering og kommunens mulige bidrag til investeringer og drift etter gjennomført utredningsarbeid og vedtak av ny kommuneplan.

4) Videre utredning må avklare konsekvenser av forhold som fremgår av intensjonsavtale og prosjektplan, med vesentlig vekt på ivaretakelse av natur- og miljøhensyn, sikker vanntilgang for snø-produksjon, trafikk og støyforhold og effektiv arealutnyttelse. 

Her kan du lese protokollen fra kommunestyremøtet

Vil du se hele debatten, kan du se opptak fra kommunestyremøtet her: