NVE har sendt ut varsel om flomfare på gult nivå på Østlandet.

Tidligere denne uten sendte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ut et varsel om jord- og flomskredfare med gult nivå for Østlandet, Telemark og deler av Trøndelag. 

Onsdag 18. april sendte NVE ut et nytt varsel om økt flom- og jordskredfare på Østlandet og har satt varslingsnivået til gult.

Årsaken til varselet er økt snøsmelting og stor vannmetning i jorda. Varselet gjelder foreløpig for i dag onsdag til og med torsdag 19.04.2018.

Anbefaler sikringstiltak

Det kan oppstå bekkeløpsendringer som kan føre til skader. Det anbefales derfor å gjøre sikringstiltak og ha fri avløpsvei slik at vannet kan renne unna. Hold vannveier og avløpsrør (overvannsrør) fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv. Viva IKS jobber med å holde vannveier åpne og renske overvannsrør og bekkerister, skriver Viva IKS på sine nettsider.

Økende vannføring i bekker kan også medføre lokale oversvømmelser og fare for isganger. Hold deg derfor unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring.

Sjekkliste for huseiere

Sjekkliste til huseiere ved varsel om flom:

  • Hold egne stikkrenner, sluk og rister fri for kvister, løv, sand, grus og ispropper
  • Sørg for at vannet renner inn der det skal (sikre vannveier)
  • Drener bort vann hvis det danner seg store mengder overflatevann, til et trygt og sikkert areal.
  • Varsle Viva IKS ved flomisgang i elver og bekker
  • Varsle Viva IKS ved unormalt mye overflatevann i veibanen

Klikk her for å finne kontaktinfo til Viva IKS