Hopp til innhold

Fysioterapeut og ergoterapeut

Gå til

Kommunal fysioterapi for personer over 18 år

Fysioterapeuter arbeider med å forbedre eller opprettholde menneskers funksjonsevne gjennom tilrettelagt trening og behandling. Fysioterapeuter jobber også med fysisk tilrettelegging i bolig og fritid.

Lier kommune har ansatt 10 fysioterapeuter fordelt på 8,2 årsverk. I tillegg finnes det 15 fysioterapeuter som arbeider på eget institutt med driftstilskudd fra kommunen.

Kommunal fysioterapi i Lier er organisert under virksomhet for forebyggende tjenester. Deres hovedmålsetning er: "Fysioterapeutene skal bidra til å opprettholde og bedre befolkningens funksjon og livskvalitet"

I Lier kommune arbeider det 15 fysioterapeuter med driftstilskudd, fordelt på fem institutt i kommunen. Hovedarbeidsområde er å forbedre og vedlikeholde menneskers funksjonsevne og kompensere for funksjonssvikt. Timebestilling gjøres direkte til hvert enkelt institutt.

Kontaktinformasjon til kommunale fysioterapeuter

Liertun og hjemmetjenesten område øvre (Tranby, Lierskogen)

Fysioterapeut Fody Kaba
Telefon: 32 22 59 57 / 416 02 697 (mandag-fredag) 

Fosshagen og hjemmetjenesten område øvre (Sylling)

Fysioterapeut Preben Rodian
Telefon: 32 22 59 58/482 39 740 (tirsdag, torsdag og fredag) 

Hjemmetjenesten ytre

Fysioterapeut Britt Lovise Eide Johansen
Telefon: 32 22 59 56/976 29 091 (mandag og fredag)

Hjemmetjenesten område ytre

Fysioterapeut Kari Sebjørnsrud Mehl
Telefon: 950 88 305 (mandag-torsdag og hver andre fredag)

Nøstehagen

Fysioterapeut Marjon Oppen
Telefon: 94 02 50 64 (mandag, tirsdag, torsdag og fredag)

Forebyggende i hele kommunen

Fysioterapeut Grethe-Lill Vilhelmshaugen
Telefon: 32 22 59 28/451 19 664 (mandag-fredag)

Hverdagsrehabilitering

Ergoterapeut Andrea Ravnås
Telefon: 918 27 616
E-post: hverdagsrehabilitering@lier.kommune.no 

Fysioterapeut Grethe-Lill Vilhelmshaugen
Telefon: 451 19 664

Sykepleier Hind Grewal
Telefon: 457 20 620

Helsefagarbeider Laila Hansen
Telefon: 457 20 622

Hjemmeboende 0-100 i hele kommunen

Ergoterapeut Ane Flyum Thorsen
Telefon: 457 20 414

Hjelpemiddeltekniker

Eric De Paula Rosa
Telefon: 913 18 052 (mandag-fredag)

Stas Hagen
Telefon: 940 27 592 (mandag-fredag)

Hjelpemiddeltekniker/hørsel- og synskontakt

Kjell Jensen
Telefon: 908 70 629 (mandag-onsdag) 

Hjelpemiddellager

Kari Sebjørnsrud Mehl
Telefon: 32 22 59 63 (mandag kl. 08.00-10.30 og onsdag kl. 12.00-15.00)

Britt Lovise Johansen
Telefon: 32 22 59 63 (mandag-fredag kl. 08.00-10.30)

Rehab/korttid Fosshagen

Telefonnnummer til avdelingen 32 22 59 20 (alle dager, hele døgnet)

Ergoterapeut Ines Kratzsch
Telefon: 457 20 415 (mandag-fredag)

Fysioterapeut Joanna Kozlowska
Telefon: 940 09 228 (mandag-fredag)

Kommunal fysioterapi for barn og unge

Tjenesten er gratis for barn og unge i aldersgruppen 0-16 år.

Vi foretar vurderinger og oppfølging av henvendelser fra helsestasjon, barnehage, skole, sykehus og foreldre/ foresatte.

På helsestasjonene arbeider vi med:
 • Undervisning, råd og veiledning om barns motoriske utvikling, bruk av utstyr og trening for mødre
 • Vurdering og oppfølging av barn ut fra ulike problemer innen motorisk utvikling, feilstillinger i ledd, rygg og nakke, skader og funksjonshemninger
 • Råd til foreldre, samt henvise om behov til  spesialist-helsetjenesten sammen med lege og helsesykepleier
I barnehagene arbeider vi med:
 • Råd og veiledning til barnehagens personale for å fremme fysisk aktivitet og god helse
 • Individuell vurdering og oppfølging ut fra barnets behov
Innen skolehelsetjenesten arbeider vi med:
 • Råd og veiledning til lærerne, skolens personale forøvrig, elevene og foreldre/foresatte
 • Fremmer fysisk aktivitet og god helse gjennom informasjon individuelt og i forbindelse med foreldremøter og undervisning i klasser
 • Individuell vurdering ut fra henvendelse fra lærere i samråd med foreldre, ut fra problemer innen fin- og/eller grovmotorikk, feilstillinger i ledd, rygg eller nakke eller muskel/skjelett plager
 • Har bevegelsesgrupper i samarbeid med skolens personale
Kontaktpersoner

Ergoterapeut

Anne Flyum Thorsen
Barn  0-18 i alle skolekretser
Telefon: (Mandag - fredag)
e-post: ane.flyum.thorsen@lier.kommune.no

Fysioterapeuter

Anne Cecilie Weel Aass
Barn 0-18 i skolekretsene Hegg og Gullaug
Telefon: 32 22 59 68 / 918 88 009 (tirsdag, torsdag og fredag) 
E-post: anne-cecilie.weel.aass@lier.kommune.no

Ellen Roseth
Barn 0-18 i skolekretsene Hallingstad, Hennummarka, Lierskogen og Nordal
Telefon: 32 22 59 66 (mandag-fredag)
E-post: ellen.roseth@lier.kommune.no

Siri Brembo
Barn 0-18 i skolekretsene Sylling, Sjåstad, Egge og Høvik
Telefon: 32 22 59 67 / 415 01 582 (mandag – torsdag)
E-post: siri.brembo@lier.kommune.no

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering skal bidra til at du klarer å utføre aktiviteter som er viktige for deg. Det kan være at du trenger trening og tilrettelegging for å klare det igjen. Målet er at du skal være mest mulig selvhjulpen, aktiv og oppleve mestring.

Hverdagsrehabilitering er intensiv, tverrfaglig rehabilitering som tilbys i eget hjem eller nærområde, og er for deg som nylig har opplevd å få dårligere funksjon og har vansker med å utføre daglige gjøremål.

Ved oppstart av hverdagsrehabiliteringen utarbeides det en tilpasset plan sammenmed deg som deltaker. Planen går over seks uker og du får trening, råd og veiledning på det du finner utfordrende.

Hvem jobber i rehabiliteringsteamet?

Det tverrfaglige teamet er satt sammen av ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og hjelpepleier. Vi holder til på Fosshagen. Vi foretar systematisk kartlegging, og i samarbeid med deg utarbeides det mål for hva du synes er viktig å mestre i din hverdag.  

Hva du kan forvente av oss

Oppfølging av et tverrfaglig team med bred kompetanse innen rehabilitering. Vi hjelper deg med å trene hjemme hos deg eller i nærmiljøet. Vi setter opp en timeplan for hver uke.

Hva vi forventer av deg

Det forventes at du er motivert til å gjøre en egeninnsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i dagliglivet.  

Henveldelse og oppfølging

Alle kan henvende seg til hverdagsrehabiliteringsteamet. Tildeling av vedtak om hverdagsrehabilitering gjøres på bakgrunn av et hjemmebesøk fra teamet.

Hverdagsrehabilitering er gratis og er for innbyggere i kommunen fra 18 år og oppover.

Oppfølgingen er tidsavgrenset i en periode opptil seks uker. Hvor ofte vi er hos deg vil variere ut fra behov. Etter endt periode foretas det en vurdering av behovet ditt for tjenester i kommunen. Hverdagsrehabilitering er gratis og er for brukere i kommunen fra 18 år og oppover.

Har du spørsmål? Kontakt hverdagsrehabiliteringsteamet.

Ergoterapeut Andrea Ravnås
Telefon: 32 22 59 55/918 27 616 
E-post: hverdagsrehabilitering@lier.kommune.no

Her finner du vår brosjyre

Her kan du lese mer rehabiliteringsavdelingen ved Fosshagen

Hjelpemidler

Hjelpemiddellageret

Det kommunale hjelpemiddellageret betjenes av fysioterapeuter. Ved behov for hjelpemidler eller for mer informasjon, kontakt hjelpemiddellageret på telefon 32 22 59 63 eller e-post: hjelpemiddellageret@lier.kommune.no

Besøksadresse: Fossveien 31, 3403 Lier (se kart)

Kommunens hjelpemiddellager har ansvar for korttidsutlån av hjelpemidler. Hjelpemidlene lånes ut for inntil tre måneder og skaffes gjennom å ta kontakt med hjelpemiddellageret. Det er ikke nødvendig med rekvisisjon fra lege. Noen små hjelpemidler må bruker selv kjøpe (f.eks. krykker).

Ved varig behov for hjelpemidler må det søkes om hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentralen Vest-Viken 
De ansatte på hjelpemiddellageret, samt ergo- og fysioterapeutene i kommunen, kan hjelpe deg med søknadsprosessen.

Åpningstider:

Mandag: 08.00-10.30
Onsdag: 12.00-15.00
Fredag: 08.00-10.30

Henting og levering utenom åpningstid kan avtales i åpningstiden på telefon 32 22 59 63 eller ved å ta kontakt med en av hjelpemiddelteknikerne utenfor åpningstiden (ikke etter 15.30).

Hjelpemiddeltekniker

Hjelpemiddelteknikerne har ansvar for utkjøring, henting, montering og reparasjon av hjelpemidler. Hjelpemidler kan også hentes av bruker/pårørende på hjelpemiddellageret i kommunen.

Kontaktinformasjon til våre teknikere:

 • Eric De Paula Rosa, telefon: 913 18 052.
 • Stas Hagen, telefon: 940 27 592.
Akutt reparasjon av hjelpemidler

Ordningen med akutt reparasjon gjelder alle dager mellom klokken 08-24, og omfatter alle hjelpemidler utlånt av NAV som kan sette deg i en nødsituasjon ved funksjonsfeil eller sammenbrudd.

Av og til kan det oppstå problemer ved bruk av hjelpemidlet. Dette kan oppleves som problematisk. Gjennom servicetelefonen ønsker vi å gi deg profesjonell og god hjelp til å mestre situasjonen frem til teknisk hjelp kan gis, om dette er nødvendig. Kommunen er den nærmeste til å hjelpe deg, mens NAV Hjelpemiddelsentral har en teknisk tjeneste som normalt foretar reparasjon av hjelpemiddelet innen 24 timer.

Utenom vanlig arbeidstid er det innført en telefonvaktordning. Akuttvakten vil vurdere og avtale med deg hvilke tiltak som skal iverksettes ut i fra din situasjonsbeskrivelse.

 • Akutt-telefon for kveldstid, helger og helligdager: 971 74 025
Syns- og hørselshjelpemidler

Syns- og hørselskontakten kommer hjem til deg og bistår med kartleggingen av behovet for syns- og hørselshjelpemidler f.eks. til lytting, lesing, varsling og kommunikasjonshjelpemidler. Hjelpemidlene blir utlånt fra NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Viken. Det er gratis å låne hjelpemidler.

Når hjelpemidlene er innvilget på Hjelpemiddelsentralen, blir de utlevert og montert av syns- og hørselskontakten, som du også får ytterligere instruksjon av.

Første gang du søker, må du legge ved opplysninger fra øyelege/optiker eller øre-nese-hals-lege. Opplysningene må være av nyere dato.

Syns- og hørselskontakten formidler ikke høreapparater. Trenger du høreapparat må du først få henvisning til spesialist. Fastlegen din kan hjelpe med dette.

Ved behov for syns- og hørselshjelpemidler ta kontakt på telefon: 908 70 629

Ønsker du å komme tilbake til ditt gamle funksjonsnivå?

Sykdom eller skade kan medføre redusert funksjonsnivå i hverdagen. Hverdagsrehabilitering er en tidsbegrenset rehabilitering der opptreningen til hverdagslivets gjøremål skjer hjemme hos deg. Fagpersoner fra kommunen vil med et hjemmebesøk vurdere om dette kan være aktuelt for deg.

Ved behov for hverdagsrehabilitering, ta kontakt på telefon: 918 27 616 eller send mail til hverdagsrehabilitering@lier.kommune.no

Avtalefysioterapeuter og fysikalske institutt

Her finner du full oversikt over avtalefysioterapeuter tilknyttet Lier kommune for 2021

Det er kun hos disse at du kan få dekket deler av utgiftene til behandlingen av HELFO. Du ser også hvilke fysikalske institutt de er tilknyttet, kontaktinformasjon og eventuelle spesialiseringer og kompetanseområder.

Lier kommune har 15 avtalefysioterapeuter med kommunal driftsavtale. Du trenger ikke lenger henvising fra fastlege eller manuellterapeut for å få stønad til fysioterapi, men kan ta direkte kontakt med instituttene.

Fysioterapeutene kan hjelpe med behandling, veiledning og tiltak som skal bidra til reduserte funksjons- og helseproblemer og økt mestring av egen situasjon. De kan ha ulike spesialiseringer (f.eks innen nevrologi, psykomotorisk fysioterapi og muskel-skjelett-helse), og jobber med pasienter både individuelt og i grupper. De samarbeider også med annet fagpersonell ved behov. Fysioterapeutene vil foreta en grundig undersøkelse og deretter vurdere videre oppfølging. Dere blir enige om en målsetning for eventuell behandling.

En fysioterapeut med spesialisering innen manuellterapi kan rekvirere MR/røntgen, henvise til spesialisthelsetjeneste og sykemelde.

Hva koster tjenesten?

Fra 1. januar 2021 blir de to frikortordningene for helsetjenester slått sammen til en ordning med ett felles egenandelstak. Nytt egenandelstak er 2460 kroner.

Du vil automatisk få frikortet elektronisk og i posten innen tre uker etter at du har nådd egenandelstaket. Er du under 16 år, eller har en godkjent yrkesskade, skal du ikke betale egenandel.

Fysioterapeuter med kommunal avtale (driftstilskudd) følger offentlig fastsatte egenandeler på behandlingen frem til du har opptjent rett til frikort egenandelstak. Barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade er fritatt for egenandel.

Du kan lese mer om egenandel og betaling hos fysioterapeuter på helsenorge.no

På noen av de fysikalske instituttene kan det jobbe fysioterapeuter som ikke har driftsavtale med Lier kommune (helprivate fysioterapeuter). Dersom du går til behandling hos en helprivat fysioterapeut, dekker du (eventuelt forsikringsselskap) hele behandlingen selv. Dette vil du få informasjon om når du tar kontakt med et institutt eller en fysioterapeut.

Avbestilling av avtalt time må gjøres 24 timer/en virkedag før timen. Hvis ikke må du betale det timen koster i sin helhet, det vil si egenandel og trygdeandel. 

Pasientreiser

Dersom du av medisinske årsaker ikke kan komme deg til fysioterapeut på egen hånd eller med kollektiv transport, kan du ha rett på tilrettelagt transport. Dette kan avtalefysioterapeut informere deg nærmere om. Les mer om pasientreiser på helsenorge.no

 

Sist oppdatert: 18. januar 2024

Fant du det du lette etter?