Hopp til innhold

Fastlege og legesenter

Gå til

Lier kommune har 29 fastlegehjemler i drift fordelt på 8 legekontor. 27 av våre fastleger er selvstendig næringsdrivende, og har hjemmelsavtale med kommunen. 2 fastleger er kommunalt ansatt

Våre fastleger har høy kompetanse, og yter en god og viktig tjeneste til befolkningen med høy kvalitet. 18 av våre fastleger er spesialister innen allmennmedisin. Fastlegen er en svært viktig del av primærhelsetjenesten, både kurativt, samfunnsforebyggende og individforebyggende.

Fastlegene betjener et ulikt antall av innbyggere, kalt «listepasienter». Listelengdene varierer fra 500-1800 personer. Du må ha fastlege ved et legekontor for å kunne få time der. Ved bytte av fastlege skjer oppdateringen den 1. i hver måned. Innad på fastlegekontorene har legene ordninger for å ivareta pasienter ved eget fravær, og for å sikre at man får rask time ved behov for øyeblikkelig hjelp. Det betyr at du i noen tilfeller kan få time hos en av de andre legene på senteret, eller bli henvist til et annet legekontor som din lege har gjort avtale med.

Fastlegen har ansvar for akutthjelp til sine listeinnbyggere på dagtid i ukedagene. Det er fastlegen som kjenner deg best, og du oppfordres til å oppsøke din fastlege så langt det er mulig i legesenterets åpningstid. Utenfor åpningstid må du henvende deg til legevakten. Dersom du ikke er tilknyttet fastlegeordningen, eller du har fastlege på en annen kant av landet, kan du benytte legevakten på dagtid.

Legekontor i Lier 

 • Heiaklinikken

  Fastleger: Andreas Heimli, Erlend Olaussen, Leidulv Solnør, Anita Fransplass og Hamdi Al Olabi.
  Lege i spesialisering: Heiaklinikken har to leger i spesialisering del 1 (LIS1). Nye leger starter 1. mars og 1. september hvert år.
  Telefon: 32 84 48 34
  Adresse: Gamle Drammensvei 98, 3420 Lierskogen.
 • Lierbyen legesenter

  Fastleger: Irfan Iqbal, Jan Tjugum, Ramin Khazaie, Svein Helgeland og Erik Øhren. Svein Helgeland har deleliste med Hanne Helgeland.
  Telefon: 32 85 85 85
  Adresse: Fosskvartalet, Bruveien 2, 3403 Lier.
 • Lierlegene

  Fastleger: Oda Riis- Hansen og Michael Anene.
  Vikar: Katerina Lobanova er vikar for Oda Riis-Hansen.
  Telefon: 90 60 45 58
  Adresse: Vestsideveien 13 b, 3401 Lier. 
 • Lierskogen legesenter

  Fastlege Anne Schjerven
  Telefon: 32 24 05 00
  Adresse: Gamle Drammensvei 98, 3420 Lierskogen.
 • Nøste legekontor

  Fastleger: Elena Kamycheva, Charlotte Skogvold, Zahra Islam og Ewa Spasowska.
  Telefon: 32 24 22 40
  Adresse: Baches vei 97, 3413 Lier.
 • Regnbuen helsesenter

  Fastleger: Gard Bruset og Haakon H. Midha. Stig Bruset (pensjonert)
  Vikar: Andrea Berg er permanent vikar for Stig Bruset.
  Telefon: 32 24 04 40
  Adresse: Regnbuen Helsesenter, Vestre Kjennervei 2b, 3420 Lierskogen.
 • Sylling helsesenter

  Fastlege Magnar Eek, Mathias Skogli og Øystein Bøhn Egge.
  Telefon: 32 85 60 77
  Adresse: Meieribakken 1, 3410 Sylling.
 • Tranby legesenter

  Fastleger: Anne Moian Nydal, Arve Saxrud, Jan Robert Grøndahl, Marte Øien Fretland, Rune Vågenes og Oline Myrvold.
  Arve Saxrud har deleliste med Bjørn Erland Finnseth.
  Telefon: 32 85 87 10
  Adresse: Dølasletta 7, 3408 Tranby

 

Bytte av fastlege

Fastlegeordningen administreres av helseøkonomiforvaltningen. Fastlegekontorene kan ikke «sikre» deg plass på lister eller bytte fastlege for deg. Kommuneoverlegen kan ikke tildele fastlege til pasienter. Du finner mer informasjon om fastlegebytte på helsenorge.no

Pasientreiser

Har du vært til behandling, kan du søke om å få pengestøtte til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise. Forhåndsrekvirering av reiser skjer hos behandler. Du finner mer informasjon om pasientreiser helsenorge.no

Klage

Du kan klage hvis du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Klagen sender du til den virksomheten du mener skal yte hjelpen, som legevakta, legekontoret, sykehuset eller omsorgstjenesten. Hvis virksomheten ikke gir medhold i klagen din, sender virksomheten klagen videre til Statsforvalteren.

Det er Statsforvalteren som er klageinstans og tilsynsmyndighet for helse-, omsorgs- og sosialtjenesten. Du kan lese mer om retten til å klage på helsenorge.no  

Legevakt

Legevakta i Drammensregionen er døgnåpen og ligger i Rosenkrantzgt. 17, 3018 Drammen (vis à vis Fylkeshuset).

Legevakta oppfordrer innbyggere til å ringe 116 117 før de møter opp, slik at riktig oppfølging kan avklares. Ved behov for øyeblikkelig hjelp ring 113.

Legevakten skal benyttes til avklaring av akutte problemstillinger som krever tilsyn samme dag. Legevakten har begrenset tilgang på for eksempel laboratorietjenester, og har ikke samme oppfølgingsmulighet som fastlegene fordi du ikke treffer den samme legen neste gang du kommer. Dette er grunnen til at du skal benytte fastlegen og ikke legevakten til generell utredning. Du kan få beskjed fra legevakten om at du må ta kontakt med din fastlege neste arbeidsdag. På dagtid tar legevakten imot pasienter som ikke har fastlege i regionen - det vil si pasienter med D-nummer og turister.

Fastlegen har ansvar for akutthjelp til sine listeinnbyggere på dagtid. Det er fastlegen som kjenner deg best, og du oppfordres til å oppsøke din fastlege så langt det er mulig i legesenterets åpningstid.

På legevakten er det kun drop-in og ikke mulig å bestille time. Legevakten sorterer pasienter avhengig av hast. Du må påregne lang ventetid på legevakten dersom henvendelsen din ikke gjelder medisinske hastetilstander. Graden av hast vurderes av sykepleier på legevakten.

Lege i spesialisering

LIS1 i Lier kommune

Del 1 av spesialistutdanningen består av 12 måneder tjeneste i helseforetak og 6 måneder i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.  LIS1 i kommunehelsetjeneste i Lier kommune, er fortrinnsvis knyttet til sykehustjeneste i Vestre Viken HF Drammen sykehus. Det er statsforvalteren som har det overordnede ansvaret for antall kommuneplasser. I Lier kommune har vi to LIS1-plasser. Kommuneplassene tildeles normalt 3 måneder før tiltredelse. Stillingene lyses ut av Helsedirektoratet

Kommunehelsetjenesten for LIS1 i Lier kommune består av tjeneste på fastlegekontor 3 dager per uke, tjeneste på helsestasjon 1 dag per uke og tjeneste i sykehjem 1 dag per uke. I tillegg er det krav om legevakter.

I Lier er Kommuneoverlegen LIS1s nærmeste leder, og har ansvar for ansettelse av LIS1. I legevakt er LIS1 selvstendig næringsdrivende, og må i den forbindelse opprette et enkeltpersonforetak. Det sendes ut informasjon til LIS1 i god tid før oppstart, som sier noe om tjenestested, arbeidstid, navn på veileder og supervisører m.m.

Lønn

Lønn fastsettes etter SFS 2305, §12.1. Lønn i legevakt er næringsinntekt som følger av normaltariffen. Sykehjemsvakt lønnes etter legeforeningens satser for vaktavlønning.

Arbeidstid

Mandag til fredag 08.00-15.30. Legevakter og sykehjemsvakter kommer i tillegg, og gjennomføres utenom ordinær arbeidstid.

Tjenestested: 

 • Fastlegekontor: Heiaklinikken på Lierskogen. Veileder: Fastlege Andreas Heimli.
 • Helsestasjon: Lierbyen Helsestasjon og Tranby Helsestasjon. Supervisør: Helsestasjonslege.
 • Sykehjem: Fosshagen Ressurssenter. Supervisør: Sykehjemslege.
 • Legevakt: Legevakten i Drammensregionen (interkommunale legevakt). Supervisør: Anna Kristine B. Sandberg.

Vaktordning 

LIS1 tilknyttet Drammen Legevakt har inntil 10 legevakter pålagt i løpet av de 6 månedene. LIS1 i Lier kommune har to færre, grunnet deltagelse i vaktordning på sykehjem. Det innebærer to helgevakter med telefonvakt hjemmefra (fredag 15.30-20.00, lørdag og søndag 09-17). Pliktig utrykning i vakttiden ved behov lørdag og søndag. Vaktlønn kommer i tillegg til ordinær lønn for disse sykehjemsvaktene.

Kurs 

Det legges til rette for at LIS1 kan gjennomføre de obligatoriske kurs i regi av legevakten og statsforvalteren. Kursdagene fra statsforvalter annonseres her. 

Fravær: I tillegg til fravær ved obligatoriske kurs og lovpålagt ferie, kan LIS1 ha inntil 6 dager fravær ved sykdom og andre årsaker uten å få resttjeneste. Fravær utover dette vil utløse krav om resttjeneste.

 • Ferie: Følger ferieloven. Du har rett på 5 uker ferie i løpet av et kalenderår, hvorav arbeidstaker kan kreve at hovedferien (18 virkedager) gis i hovedferieperioden 1 juni – 30 september. Dette gjelder likevel ikke for arbeidstaker som tiltrer etter 15 august i ferieåret. Uttak av ferie skal tilpasses behovet for å være tilstede i tjenesten for å oppnå læringsmålene.
 • Permisjon: Som LIS1 har du rett på foreldrepermisjon iht. vanlige regler. Ved lovfestet permisjon ut over 6 dager vil tjenestetiden i kommunen forlenges tilsvarende.
 • Sykefravær: LIS1 har rett på sykepenger iht. vanlige regler. Ved sykefravær utover 6 dager vil tjenestetiden i kommunen forlenges tilsvarende.
 • Resttjeneste: Kommunen forsøker å legge til rette for å avtjene resttjeneste umiddelbart etter avsluttet permisjon/sykemelding.  

 

ALIS i Lier kommune

Del 3 av spesialistutdanningen i allmennmedisin består av 5 år tjeneste etter gjennomført LIS1, i åpen uselektert praksis, andre kommunale allmennmedisinske stillinger og i spesialisthelsetjenesten/institusjon. Lege i spesialisering i allmennmedisin betegnes ALIS. Fra 01.03.2017 er spesialisering obligatorisk for alle leger i allmennpraksis (jmf. Kompetanseforskriften).  ALIS som starter spesialisering etter 01.03.2019, er omfattet av de nye reglene for spesialistutdanning i allmennmedisin. ALIS vurderes etter oppnådde læringsmål. Læringsmålene er forskriftsfestet og definerer hva en legespesialist skal forstå, kunne og være i stand til å utføre.

Lier kommune er registrert utdanningsvirksomhet, og legger til rette for at ALIS i kommunen kan gjennomføre sin spesialisering. Dette innebærer systematisk veiledning og supervisjon, samt vurdering av læringsmål. Det utarbeides en Individuell Utdanningsplan for hver ALIS, som revideres hvert halvår i samarbeid mellom ALIS, veileder og kommunen (ALIS-koordinerende kommuneoverlege).

Viktige elementer i spesialiseringen er:

 • Individuell veiledning: er forskriftsfestet til i gjennomsnitt å utgjøre minimum 4 timer per måned i 10,5 av årets måneder. Veileder skal være spesialist i allmennmedisin.
 • Gruppeveiledning: Deltagelse i gruppeveiledning skal foregår over 2 år, med et omfang på 120 timer. Gruppene organiseres via Legeforeningen. ALIS melder seg til gruppeveiledning her. 
 • Kurs: Legeforeningen tilbyr kurs for allmennmedisin. Det skal gjennomføres 4 grunnkurs og minst 6 kliniske emnekurs i ulike emner, i tillegg til Akuttmedisinkurs og kurs i sakkyndighetsarbeid. ·        
 • Åpen uselektert praksis: Minst 2 år av spesialistutdanningen i allmennmedisin skal foregå i åpen uselektert praksis. Deltidspraksis ned til 50% godkjennes med tilsvarende redusert tid. ·        
 • Institusjonstjeneste: Det tidligere «sykehusåret» er i ny forskrift erstattet med læringsmål knyttet til samhandling og selektert pasientpopulasjon, og for å oppnå slik kompetanse anbefales minimum 6 måneder (eller 3 pluss 3) i godkjent utdanningsvirksomhet innen kliniske spesialiteter, og/eller i kommunale helseinstitusjoner på gitte vilkår.  ALIS må delta i vaktordning der dette finnes. Lier kommune har per tiden ingen kommunal helseinstitusjon som oppfyller kravene til slik tjeneste. Lier kommune har et samarbeid med Vestre Viken HF om tilrettelegging for praksis i helseforetak.  

Lier kommune har et aktivt ALIS-nettverk, som består av ALIS i fastlegeordningen (fastleger og –vikarer) og ALIS i andre kommunale stillinger (sykehjemsleger, helsestasjonsleger m.fl), og som ledes av ALIS-koordinerende kommuneoverlege. Det tilbys ALIS-avtale med økonomisk tilskudd til gjennomføring av læringsaktiviteter.  Se forøvrig link om autorisasjon og spesialistutdanning for leger her.

For spørsmål om ALIS-ordningen i Lier kommune, kontakt kommuneoverlegen@lier.kommune.no

 

Sist oppdatert: 09. januar 2024

Fant du det du lette etter?