Hopp til innhold

Salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Gå til

Butikker som skal selge alkoholholdig drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol, må søke om salgsbevilling. Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få slik salgsbevilling.

Hvordan få salgsbevilling?

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget. I søknaden må du gi opplysninger om stedet, eierforhold og hvem som skal være styrer og stedfortreder.

 • Bevillingssøker og personer med vesentlig innflytelse over virksomheten (for eksempel medeiere) må ha uklanderlig vandel.
 • styrer og stedfortreder skal være over 20 år, være ansatt på stedet og ha bestått kunnskapsprøve.

Alle søknadene behandles etter alkoholloven

Hvordan søke?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet (Krever innlogging)

Vedlegg til søknaden

 • Firmaattest
 • Skatteattest for aktører som omfattes av vandelskravet
 • Opplysninger om eventuelle bakenforliggende forhold
 • Målsatt tegning av utsalgsstedets publikumsareal
 • Leiekontrakt, fremleiekontrakt eller franchiseavtale
 • Dokumentasjon på styrers og stedfortreder tilknytning til virksomheten
 • Bekreftelse på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve
 • Dokumentasjon på at lokalet er godkjent for omsøkt bruk, i henhold til Plan- og bygningsloven

Hvor lang tid tar saksbehandlingen?

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt til høring til politiet, Kemnerkontoret, Skatteetatenog sosialtjenesten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i saksbehandlingen.

Endring i driften av salgs-/serverings-/skjenkested

Hvis du har en bevilling og vil gjøre endringer i driften, må du søke kommunen om dette så snart som mulig. Du kan ikke gjøre endringer før vi har fattet vedtak.

Type endringer det må meldes/søkes om, er eksempelvis når stedet skifter daglig leder, om driftskonseptet endres og ved endringer i eierforhold.

Hvis du endrer selskapsform (for eksempel fra ENK til AS eller fra NUF til AS) regnes ikke dette som en endring. Da må du søke om ny serverings-, salgs- eller skjenkebevilling.

Eksempler på endring og krav til søknad:

 • Du utvider arealet - inne eller ute
 • Du har bevilling inne, og søker uteservering
 • Du ønsker å importere til egen virksomhet
 • Du ønsker å brygge og skjenke øl i egne lokaler
 • Overdragelse av serveringssted
 • Det er foretatt endringer i eierandeler
 • Driftsselskapet har fått ny styreleder og/eller ny daglig leder
 • Stedet har fått ny daglig leder/styrer/stedfortreder

Salgstider for alkohol

Tidsrommet for salg av øl og skjenking av øl, vin og brennevin er som følger:

 • Salgstid: til kl. 20.00 på hverdager, og kl. 18.00 på lørdager og dag før helligdag
 • Skjenketid for øl og vin: fra kl. 08.00 til kl. 01.00
 • Skjenketid for brennevin: fra kl. 13.00 til kl. 01.00
 • Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp

Skjenkebevilling

Har du serveringsbevilling og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om skjenkebevilling. Har du ikke serveringsbevilling, må du søke om både servering- og skjenkebevilling, som er i samme skjema.

Alle søknadene behandles etter alkoholloven

Hvordan få skjenkebevilling?

Daglig leder må ha tatt etablererprøven for å få serveringsbevilling, som igjen er nødvendig for å få skjenkebevilling.

Øvrige krav

 • styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve
 • det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven
 • styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling
 • styrer og stedfortreder må være over 20 år

Hvordan søke om skjenkebevilling

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet (krever innlogging).

Vedlegg til søknaden

 • beskrivelse av stedets beliggenhet
 • firmaattest
 • bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder
 • leiekontrakt
 • tegning av lokalet
 • dokumentasjon på at lokalet er godkjent for bruken det søkes om, i medhold til plan- og bygningsloven
 • kjøpekontrakt eller annen dokumentasjon på overdragelse, hvis du søker om bevilling etter eierskifte
 • skatteattest for aktører som omfattes av vandelskravet
 • Ved ønske om uteservering
  • Grunneiers tillatelse
  • Tegning av uteareal

Kommunen kan i enkelte tilfeller be om ytterligere dokumentasjon, som for eksempel budsjett og finansieringsplan.

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstiden for skjenkebevilling er ca. 3 måneder. Søknaden blir sendt på høring til politiet, kemnerkontoret, skatteetaten og sosialtjenesten. Behandlingstiden kan bli forlenget hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Endring i driften av salgs-/serverings-/skjenkested

Hvis du har en bevilling og vil gjøre endringer i driften, må du søke kommunen om dette så snart som mulig. Du kan ikke gjøre endringer før vi har fattet vedtak.

Type endringer det må meldes/søkes om, er eksempelvis når stedet skifter daglig leder, om driftskonseptet endres og ved endringer i eierforhold.

Hvis du endrer selskapsform (for eksempel fra ENK til AS eller fra NUF til AS) regnes ikke dette som en endring. Da må du søke om ny serverings-, salgs- eller skjenkebevilling.

Eksempler på endring og krav til søknad:

 • Du utvider arealet - inne eller ute
 • Du har bevilling inne, og søker uteservering
 • Overdragelse av serveringssted
 • Det er foretatt endringer i eierandeler
 • Driftsselskapet har fått ny styreleder og/eller ny daglig leder
 • Stedet har fått ny daglig leder/styrer/stedfortreder

Skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement

Hvis du ønsker å skjenke alkohol i ett enkelt arrangement må du søke om skjenkebevilling. Det er ulik skjenkebevilling for åpne og lukkede arrangementer.

Ambulerende skjenkebevilling

Du må søke ambulerende skjenkebevilling for lukket selskap hvis:

 • du leier lokale og tar betalt for alkohol
 • hvis lokalet har serveringsbevilling
 • du bestiller mat eller drikke via utleiers påkrevde cateringselskap
 • hvis utleier stiller serveringspersonell

Skjema for ambulerende skjenkebevilling (krever innlogging).

Skjenkebevilling for en enkelt anledning

Du må søke skjenkebevilling for en enkelt anledning, arrangement åpent for publikum:

 • festivaler og offentlige arrangementer
 • hvis du skal selge alkohol i lokaler uten skjenkebevilling

Skjema for skjenkebevilling for en enkelt anledning (krever innlogging).

Hvilke krav må du oppfylle?

For begge typer bevilling må:

 • bevillingssøker være fylt 20 år.
 • du oppgi hvem som skal være ansvarlig for skjenkingen, skjenkeansvarlig må være fylt 20 år.

Hva koster det?

 • Bevillingsgebyr for både åpne og lukkede selskap utgjør for 2021 kr 390,-. Gebyret justeres årlig.

Hvor lang tid tar det?

Lukket selskap

Dersom du har sendt fullstendig søknad, behandles denne vanligvis i løpet av 6 uker.

Åpent arrangement

Søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning tar inntil 6 uker. Søknaden sendes på høring til politiet og sosialtjenesten.

Kontroll av salgs- og skjenkesteder

Ansvarlig salgs- og skjenking er bevillingshavers ansvar. Lier kommune foretar lovbestemte kontroller av butikker, restauranter, barer, puber osv., for å se om alkoholsalget er forsvarlig og i samsvar med regelverket.

Konsekvenser ved brudd på regelverket

System for prikkbelastning ved brudd på alkoholloven ved salgs- og skjenkesteder.

Fra 1.1.2016 ble det innført et nasjonalt system for prikkbelastning til bruk der kommunen avdekker brudd på alkoholloven ved salgs- og skjenkekontroller. Fullstendig lovverk om dette finnes på Lovdata.

Skjenkebevillinger skal inndras for en uke hvis et bevillingssted får 12 prikker i løpet av to år. Tiden regnes fra bruddet fant sted. Det er ikke salgs- og skjenkekontrollørene som ilegger prikkene når de er ute på kontroll, prikkene ilegges i etterkant. Prikker skal forhåndsvarsles, slik at bevillingshaver kan uttale seg og prikkene kan påklages til fylkesmannen.

Hvilke steder som får prikker, hvorfor prikker tildeles og hvor mange, er offentlig informasjon. Kommunen kan gi færre prikker ved «helt spesielle og svært formildende omstendigheter», og kan også tildele flere prikker hvis det foreligger «svært skjerpende omstendigheter». I slike tilfeller kan også lengden på inndragningen økes.

Følgende overtredelser fører til tildeling av åtte prikker:

 • salg, utlevering eller skjenking til person som er under 18 år
 • brudd på bistandsplikten
 • brudd på kravet om forsvarlig drift
 • hindring av kommunal kontroll

Følgende overtredelser fører til tildeling av fire prikker:

 • salg og utlevering til person som er åpenbart påvirket av rusmidler-skjenking til person som er eller må antas å bli åpenbart påvirket av rusmidler
 • brudd på salgs-, utlevering- og skjenketidsbestemmelsene
 • skjenking av brennevin til person på 18 eller 19 år
 • brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk

Følgende overtredelser fører til tildeling av to prikker:

 • det gis adgang til lokalet til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller bevillingshaver ikke sørger for at person som er åpenbart påvirket av rusmidler forlater stedet
 • mangler ved bevillingshavers internkontroll-manglende levering av omsetningsoppgave, innen kommunens frist
 • manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist
 • brudd på kravet om styrer og stedfortreder
 • gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet
 • gjentatt diskriminering

Følgende overtredelser fører til tildeling av én prikk:

 • brudd på kravet om alkoholfrie alternativer
 • brudd på regler om skjenkemengde
 • konsum av medbrakt alkoholholdig drikk
 • gjester medtar alkohol ut av lokalet
 • brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk på salgssted
 • brudd på vilkår i bevillingsvedtaket
 • brudd på reklameforbudet
 • andre overtredelser som omfattes av alkoholloven § 1-8 første ledd 

Her finner du oversiktssiden for skjemaer i Lier kommune

Sist oppdatert: 05. januar 2024

Fant du det du lette etter?