Nav Lier

Gå til

NAV Lier

Nå kan du søke om sosialhjelp digitalt

Du kan nå søke om sosialhjelp digitalt i vår kommune. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett.

For å søke sosialhjelp digitalt, må du logge seg inn på «Ditt NAV» på nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløsninger som Buypass eller Comfides.

Trenger du hjelp?

Trenger du hjelp til utfyllingen, kan du ringe NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33 og få veiledning over telefon. Du kan også få hjelp på NAV-kontoret i åpningstiden. Hvis du av ulike årsaker ikke kan eller ønsker å benytte deg av den digitale søknaden om sosialhjelp, kan fortsatt møte opp på NAV-kontoret eller bruke papirsøknad.

 

Mer informasjon

På menyen på nav.no under sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp finner du mer informasjon. Veiviser økonomisk sosialhjelp nav.no

 

NAV Lier består av sosialtjenesten, tidligere Aetat og trygdekontoret. Denne sammenslåingen er et resultat av NAV-reformen og hensikten er å gi et samlet og best mulig tjenestetilbud.

Kontaktinformasjon

Nettside: www.nav.no

Telefon: 55 55 33 33

Besøksadresse:

Dølasletta 3 3408 Tranby

Pb 28, 3407 Tranby

Tjenestetilbud

NAV Lier har ansvaret for:

 • Tiltak og arbeidsmarkedskontakt for å skaffe      arbeidsmuligheter for arbeidsledige
 • Hjelp til bolig og oppfølging av vanskeligstilte      innenfor boligområdet og midlertidig botilbud
 • Dagpenger til arbeidsledige
 • Kvalifiseringstønad og individuell oppfølging (til      mennesker med stort behov for hjelp til å overkomme langvarig      arbeidsledighet og behov for sosialhjelp).
 • Husbankens bostøtte
 • Økonomisk sosialhjelp
 • Hjelp til mennesker som p.g.a.sykdom, skade eller lyte      står i fare for å falle ut av arbeidslivet.
 • Sykepenger
 • Arbeidsavklaringspenger
 • Uførepensjon
 • Økonomisk rådgivning / gjeldsrådgivning
 • Rådgivning gis også ved å ringe      økonomirådgivningstjenesten i NAV på 800GJELD (tlf. 80 04 53 53).
 • Startlån
 • Tilskudd til tilpasning og etablering

Bruk selvbetjeningsløsningene på www.nav.no for raskest saksbehandling

Alderspensjon:

For spørsmål om alderspensjon og alderspensjon i kombinasjon med andre ytelser, kontakt «NAV kontaktsenter Pensjon» på telefon: 55 55 33 34.

Mer om om pensjonstjenester på www.nav.no

Økonomisk bistand til bolig - NAV

NAV gir veiledning og behandler søknader om  ulike låne- og tilskuddsordninger fra Husbanken.

Kontaktinformasjon

NAV, Lier

www.husbanken.no

Startlån til bolig

Husbanken gir lån til kommuner for videre utlån til enkeltpersoner. Startlån skal bidra til at husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

Startlån skal tildeles etter en behovsprøving. I vurderingen legger kommunen vekt på om søkeren forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig. Søkeren skal ha benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene som finnes i forhold til inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold. Søkeren må også ha evne til å betjene lånet over tid, og fortsatt ha nødvendige økonomiske midler igjen til livsopphold.

Lånet skal være et finansieringstilbud for boligtiltak som det vanligvis ikke gis lån til i ordinære kredittinstitusjoner.
Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Kommunen kan gi startlån til kjøp, utbedring og tilpasning av bolig, og refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen. Boligen skal være egnet for husstanden, nøktern og rimelig sammenliknet med prisnivået på stedet.

Startlånet kan brukes til å fullfinansiere boligen eller som topplån der private eller Husbanken gir grunnfinansiering. Kommunen skal vurdere om samfinansiering kan oppnås.

 

Veiledning

Søknadsskjema startlån til bolig

Kommunens retningslinjer for startlån

Økonomisk sosialhjelp

Trenger du å søke om økonomisk sosialhjelp? Gå inn på veiviser for økonomisk sosialhjelp og finn gode svar og informasjon. Klikk inn her for å finne ut mer om dette.

Boligtilskudd til etablering og tilpasning

Boligtilskudd er en strengt behovsprøvd tilskuddsordning som skal bidra til at de med etableringsproblemer kan få kjøpt bolig. Boligtilskuddet gis ofte i sammenheng med startlån. Boligtilskudd kan også gis til refinansiering, utbedring og tilpasning av bolig.

Boligtilskudd er et rente- og avdragsfritt lån som nedskrives over 20 år.

Veiledning

Søknadsskjema boligtilskudd etablering og tilpasning

Bostøtte

Hva er bostøtte? Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Hvor er bostøttekontoret i kommunen? NAV Lier, Dølasletta 3, 3408 Tranby. Postadresse: Pb 28, 3407 Tranby. Telefon: 55 55 33 33.  

Sjekk om du kan få bostøtte På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Søk bostøtte 

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Meld fra om endringer Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Klage på vedtak om bostøtte Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no. Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

Regelverk

Sist oppdatert: 16. desember 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?