Hopp til innhold

Nav Lier

Gå til

NAV Lier

Nå kan du søke om sosialhjelp digitalt

Du kan nå søke om sosialhjelp digitalt i vår kommune. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett.

For å søke sosialhjelp digitalt, må du logge seg inn på «Ditt NAV» på nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløsninger som Buypass eller Comfides.

Trenger du hjelp?

Trenger du hjelp til utfyllingen, kan du ringe NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33 og få veiledning over telefon. Du kan også få hjelp på NAV-kontoret i åpningstiden. Hvis du av ulike årsaker ikke kan eller ønsker å benytte deg av den digitale søknaden om sosialhjelp, kan fortsatt møte opp på NAV-kontoret eller bruke papirsøknad.

Mer informasjon

På menyen på nav.no under sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp finner du mer informasjon.

Veiviser økonomisk sosialhjelp nav.no

NAV Lier består av sosialtjenesten, tidligere Aetat og trygdekontoret. Denne sammenslåingen er et resultat av NAV-reformen og hensikten er å gi et samlet og best mulig tjenestetilbud.

Kontaktinformasjon

Nettside: www.nav.no

Telefon: 55 55 33 33

Besøksadresse:

Dølasletta 3 3408 Tranby

Pb 28, 3407 Tranby

Tjenestetilbud

NAV Lier har ansvaret for:

 • Tiltak og arbeidsmarkedskontakt for å skaffe arbeidsmuligheter for arbeidsledige
 • Hjelp til bolig og oppfølging av vanskeligstilte innenfor boligområdet og midlertidig botilbud
 • Dagpenger til arbeidsledige
 • Kvalifiseringstønad og individuell oppfølging (til mennesker med stort behov for hjelp til å overkomme langvarig     arbeidsledighet og behov for sosialhjelp).
 • Økonomisk sosialhjelp
 • Hjelp til mennesker som p.g.a.sykdom, skade eller lyte      står i fare for å falle ut av arbeidslivet.
 • Sykepenger
 • Arbeidsavklaringspenger
 • Uførepensjon
 • Økonomi- og gjeldsrådgivning
 • Rådgivning gis også ved å ringe økonomirådgivningstjenesten i NAV på tlf. 55 55 33 39.

Bruk selvbetjeningsløsningene på www.nav.no for raskest saksbehandling

Alderspensjon:

For spørsmål om alderspensjon og alderspensjon i kombinasjon med andre ytelser, kontakt «NAV kontaktsenter Pensjon» på telefon: 55 55 33 34.

Mer om om pensjonstjenester på www.nav.no

Økonomisk sosialhjelp

Trenger du å søke om økonomisk sosialhjelp? Gå inn på veiviser for økonomisk sosialhjelp og finn gode svar og informasjon.

Klikk inn her for veiviser for økonomisk sosialhjelp

Økonomi- og gjeldsrådgivning

NAV Lier tilbyr økonomi- og gjeldsrådgivning for deg som har betalingsvansker og / eller gjeldsproblemer. Tjenesten innebærer blant annet forebygging og råd ved betalingsvansker og ved midlertidige eller varige betalingsproblemer.

Hva kan du gjøre selv?
 • Skaff deg oversikt over dine inntekter og utgifter, og mulighet for å øke inntekter eller redusere utgifter
 • Skaff deg oversikt over det du har i gjeld
 • Sett opp budsjett
 • Ta eventuelt kontakt med dine kreditorer
 • Søk om betalingsutsettelse – begrunn med at du venter på timeavtale hos gjeldsrådgiver
 • Kontakt Namsmann for endring eller stopp av utleggstrekk i inntekt
 • Du kan ringe 55 55 33 39 som er et landsdekkende nummer for økonomi- og gjeldsrådgiving i NAV. De gir råd og veiledning på hva du kan gjøre med dine økonomiske vansker. Rådgiverne driver ikke med saksbehandling, men gir deg enkle råd på hva du selv kan gjøre for å løse opp i situasjonen. Dersom hjelpen fra rådgiverne ikke er tilstrekkelig, kan de informere deg om hvor du kan henvende deg for mer hjelp.
 • På nav.no kan du finne informasjon om hva du kan gjøre hvis du har betalings- og / eller gjeldsproblemer: www.nav.no/okonomi
Hvordan søke om økonomisk rådgivning / gjeldsrådgivning

Du kan søke økonomisk rådgivning eller gjeldsrådgivning her, (LINK til søknadsskjema).

Det kan være ventetid på timeavtale med gjeldsrådgiver. Ta gjerne kontakt med kreditorer i påvente av samtale med gjeldsrådgiver, eventuelt kontakt Namsmann for endring eller stopp av utleggstrekk i inntekt.

Dokumentasjon til søknad

Hvis du søker om økonomisk råd- og veiledning, må du fortelle litt om den økonomiske situasjonen din, og hvilke problemer du ønsker bistand til å forsøke å finne en løsning på.
Det er i tillegg en fordel om du legger ved dokumentasjonen som er listet opp under.

 • Utskrift fra gjeldsregisteret
 • Oversikt over utestående krav og gjeld
 • Lønnsinntekter, trygdeytelser og eventuelt andre inntekter fra de siste tre månedene
 • Siste års skattemelding
 • Kopi av husleiekontrakt eller dokumentasjon på boutgifter
 • Eventuelt avtale om barnebidrag
 • Eventuelt utgift til barnehage og Sfo
 • Legg ved «begjæring om utlegg» eller en innkalling til forliksrådet dersom du har fått det
Saksgang

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning forutsetter samarbeid mellom søker og rådgiver.

For å få riktig hjelp er det vanlig å:

 • Kartlegge livssituasjonen din samt økonomi- / gjeldssituasjon.
 • Utfra kartleggingen vurdere forslag til tiltak og løsninger på grunnlag av de vurderinger som er gjort og etter avtale med deg.
Hva kan du forvente fra gjeldsrådgiver
 • Gir råd og veiledning utfra din økonomi- og gjeldssituasjon
 • Bistår med søknad om gjeldsordning til Namsmannen dersom det er aktuelt
 • Bistår til søknad om startlån til refinansiering dersom det er aktuelt
Forventninger til deg
 • Alle opplysninger om livssituasjon, det betyr sivilstatus, boforhold, barn med mer skal fremlegges
 • Alle opplysninger om inntekter, utgifter, formue og gjeld skal fremlegges
 • At du oppgir endringer i økonomiske forhold som nevnt over til gjeldsrådgiver umiddelbart
 • Det aksepteres at gjeldsrådgiver ikke overtar noe ansvar for noen av dine økonomiske forhold

Gjeldsrådgiver kan avslutte saken dersom du holder tilbake opplysninger eller ikke viser vilje til samarbeid.

Nyttige nettsider

Du kan finne mer informasjon på:

Sist oppdatert: 30. desember 2022

Fant du det du lette etter?