Hopp til innhold

Tjenester til personer med funksjonsnedsettelse

Gå til

Forvaltning helse og bolig behandler søknader om helse- og omsorgstjenester til alle innbyggere, herunder personer med funksjonsnedsettelse, i Lier kommune som har behov for helsetjenester.

De forskjellige tjenestene som tilbys er:

Individuell plan (IP)

Individuell plan er for personer som har behov for et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Denne tjenesten skal være med å bidra til økt brukermedvirkning og tverrfaglig samhandling mellom tjenesteyter, bruker og pårørende

Støttekontakt/Fritidskontakt

Formålet med tjenesten er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid og samvær med andre.

Helsehjelp i hjemmet/hjemmesykepleie

Bistand til å utføre nødvendige helsehjelp som medisinhåndtering, medisinske prosedyrer, oppfølging av sykdom i samarbeid med fastlegen og pleie og omsorg til personer med nedsatt funksjonsevne.

Praktisk bistand og opplæring

Hjelp til opplæring i dagliglivets personlige og praktiske gjøremål. Det tas egenandel for opplæring av praktisk bistand, men ikke for personrettet bistand.

Praktisk bistand til daglige gjøremål – betalt tjeneste

Praktisk bistand til renhold av nødvendige bruksrom i boligen, klesvask, vindusvask inntil x 2 i året, hjelp til sengetøyskift og/eller bistand til å bestille matvarer. Dette er en tjeneste du må betale for.

BPA

Dette er en måte å organisere tjenester som praktisk og personlig bistand, avlastning og fritidskontakt/støttekontakt for personer som har et omfattende tjenestebehov. Ordningen krever at personen selv eller pårørende er i stand til å være arbeidsleder. Øvre grense for rettskrav på BPA er 67 år.

Avlastning

Avlastning er et tilbud til de som har særlig tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet. Tjenesten kan gis som privat avlastning eller ved institusjon og kan søkes av deg som er omsorgsyter eller den som er omsorgsmottaker.

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad kan innvilges som støtte til omsorgsyter som utfører særlig tyngende og nødvendige omsorgsoppgaver.

Tilrettelagt bolig med heldøgns bemanning

Tjenesten er for personer som har et omfattende bistandsbehov, hvor det vurderes at personen er avhengig av praktisk bistand og nødvendig helsehjelp gjennom døgnet.

Aktivitetssenteret – Lier ASVO

Formålet med tjenesten er å bidra til sosialt fellesskap og et tilrettelagt aktivitetstilbud. Tjenesten er ikke særskilt regulert i lovteksten, men er et ledd i kommunens omsorgstilbud. Kommunens målsetning er at alle som søker plass blir tildelt så lenge det er kapasitet, i motsatt fall benyttes venteliste for plass.

Transport for funksjonshemmede (TT- tjeneste)

TT-tjeneste gis av Viken fylkeskommune. Kommunen vurderer behovet etter fylkeskommunens retningslinjer. Søknad om TT-tjeneste har eget søknadsskjema. Skjemaet sendes kommunen med legeerklæring og bilde. Det er kommunen som godkjenner søknaden etter de regler som gjelder.

Mer informasjon om TT-tjensten

Søknadsskjema for TT-tjenesten

Sist oppdatert: 27. januar 2023

Fant du det du lette etter?