Hopp til innhold

Velferdsteknologi

Gå tilHvorfor bruke velferdsteknologi?

Målsetningen med velferdsteknologi er at innbyggere i Lier kommune skal kunne bo lenger hjemme ved hjelp av teknologiske løsninger, og oppleve trygghet og større egenmestring i sin hverdag.

Hva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi handler ikke om teknologi …… men om mennesker (Nis Peter Nissen)

«Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon» (I NOU 2011: 11 Innovasjon i omsorg)

Typer hjelpemidler

Velferdsteknologi deles inn i fire hovedkategorier:

  • Trygghets- og sikkerhetsteknologi: Bidrar til at brukere opplever økt trygghet, sikkerhet og mestring. For eksempel trygghetsalarmer, overvåkningssystemer, fallsensorer m.m
  • Forflytning- og smarthusteknologi: Teknologien bidrar til at brukeren blir mer selvhjulpen og reduserer belastning. For eksempel forflytningshjelpemidler, sensorer som slår av og på lys, bruk av nettbrett til å styre funksjoner i boligen osv.
  • Teknologi for sosial kontakt: Dette er hjelpemidler som kan forenkle kommunikasjon mellom bruker, pårørende og omsorgspersoner. For eksempel utstyr til videokommunikasjon m.m
  • Teknologi for behandling og pleie: Dette omfatter kommunikasjonsutstyr direkte til helsepersonell, journalsystemer og behandlingsutstyr (for måling av blodtrykk, puls, blodsukker m.m)

Mål og tiltak

Velferdsteknologi harmonerer godt med Lier kommunes visjon om «grønne Lier for alle innbyggere». I dette ligger det ligger det et fokus på helsefremming og livsmestring, der alle innbyggere skal kunne mestre eget liv på en god måte. For å klare det må imidlertid alle ha riktige forutsetninger på plass. Om dette videre ses i sammenheng med kommunens satsning på digitalisering vil velferdsteknologi kunne være en viktig bidragsyter

Bedre tjenestetilbudet ved bruk av velferdsteknologi i tråd med nasjonale føringer, og mål knyttet til helse, omsorg og velferd i Lier kommune.

Sentralt vi være livsmestring hos Liungene, som også beskrives i Helse omsorg og velferdsplanen (HOV).

Mål:

Med satsing på velferdsteknologi og innovasjon vil vi skape trygghet for brukerne og forbedre ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudene

Tiltak:

-Utarbeide en handlingsplan for velferdsteknologi med prioriteringer og strategiske valg.

-Utarbeide rutiner for opplæring/kompetanseheving og forankring i tjenestene.

-Etablere felles læringsarenaer på tvers av tjenestene. Velferdsteknologiens ABC innarbeides som opplæringsverktøy.

-Etablere et senter for mottak av meldinger fra bruker (responssenter). Responssenter er en teknisk løsning som skal kunne motta, vurdere, dokumentere og respondere på varslinger fra brukere av velferdsteknologiske hjelpemidler.

-Utarbeide risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) ved etablering av IKT-infrastruktur.

-Delta aktivt i samarbeidet «Helseklynge» for å skape nye innovative helse- og omsorgsløsninger gjennom tverrfaglig samhandling med forskning og utdanning.

-Systematisk arbeid med innovasjon i alle virksomheter for å finne fram til nye løsninger og forbedringer

-Ta i bruk velferdsteknologiske løsninger etter nasjonale anbefalinger.

 

Kontaktinformasjon

Jon-Kristian Pedersen

Rådgiver / velferdsteknologi

Utviklingsenheten

 

Kontor:  32 22 02 59

Mob: +47 97 01 89 78

E-post: jon-kristian.pedersen@lier.kommune.no

Sist oppdatert: 09. januar 2020

Fant du det du lette etter?