Hopp til innhold

Krigen i Ukraina

Her kan du lese om hvordan Lier kommune jobber for å ta i mot flyktninger fra Ukraina, hvilke rettigheter ukrainske flyktninger har og om hvor du som ønsker å bidra kan henvende deg. Siden oppdateres fortløpende.

22. mars vedtok et enstemmig kommunestyre at Lier kommune kan bosette til sammen 190 flyktninger i 2022. Ytterligere anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) vurderes fortløpende.

Antallet på 190 inkluderer 35 flyktninger som IMDI tidligere har anmodet kommunen om å bosette.

Kommunestyret vedtok også at Lier kommune aksepterer avtalt selvbosetting av ukrainske flyktninger. 

Lier kommune ønsker dessuten å legge til rette for alternative mottaksplasser (AMOT) for flyktninger fra Ukraina. Les mer om dette i nedtrekksmenyen under. 

 

Privat bosetting av personer fra Ukraina

Noen velger å tilby bolig til ukrainske statsborgere som har flyktet til Norge før de har søkt om asyl i Norge. Det er viktig å presisere at ukrainske statsborgere må registrere seg på nasjonalt mottakssenter i Råde før de har rettigheter utover helsehjelp i Lier kommune.

Ukrainske statsborgere som ikke er registrert som asylsøkere må selv besørge livsopphold og bolig, eller få hjelp til dette av den som har tilbudt dem bolig. Dersom ukrainske statsborgere ikke har mulighet for å besørge livsoppholdsutgifter selv frem til de blir registrert som asylsøkere, er det i Norge kun lagt til rette for å oppholde seg på mottakssenter der alle nødvendige utgifter blir dekket.

Personene må da regne med å bo på mottak en stund. Først når vedtak om asyl er på plass er de formelt registrert i Norge som flyktninger og har rett til introduksjonsprogram, som også gir dem inntekt.

Alternativ mottaksplass

Lier kommune har politisk vedtatt at vi skal åpne for å ta imot ukrainske statsborgere som både er registrert som asylsøkere og er selvbosatt i kommunen. Disse vil ha mulighet til å søke om alternativ mottaksplass (AMOT).

Alternativ mottaksplass innebærer at personene bor i private boliger mens de venter på at asylsøknaden blir behandlet. Merk at aktuelle personer først må registrere seg som asylsøkere på nasjonalt mottakssenter i Råde før de kan søke om alternativ mottaksplass.

UDI har en egen søknadsordning for ukrainere som ønsker et midlertidig alternativ til mottaksplass. Lier kommune anbefaler bruk av UDIs hurtigprosedyreskjema: Hurtigprosedyreskjema for søknad om alternativ mottaksplass

NB! Ved å benytte dette skjemaet får du raskere svar på søknaden. Du skal fylle ut hurtigprosedyreskjemaet sammen med Lier kommune fordi kommunen skal signere. Ta derfor kontakt via e-post ukraina@lier.kommune.no så avtaler vi et møte med deg for utfylling av søknad og informasjon om rettigheter.  

Når asylsøkere fra Ukraina har søkt om alternativ mottaksplass, vil de få rett til livsopphold som dekker mat og klær. Bolig får de imidlertid ikke dekket. Det er den som har sagt ja til å ta imot asylsøkerne som har ansvar for å huse dem og dekke boutgiften.

Til deg som ønsker å bidra eller har spørsmål til kommunen
 • Kommunen har mottatt flere henvendelser fra innbyggere som ønske å bistå med å hjelpe ukrainske flyktninger. Dersom du ønsker å bidra med bolig kan du sende e-post til boligkontoret@lier.kommune.no

 • Dersom du ønsker å bidra som frivillig kan du sende e-post til Lier frivilligsentral på frivillig@lier.kommune.no 
   
 • Har du personer som er knyttet til krigen i Ukraina boende hos deg, og har spørsmål eller behov for veiledning? Kontakt oss på e-post ukraina@lier.kommune.no

 • Har du personer som er knyttet til krigen i Ukraina boende hos deg som har registrert seg hos politiet og søkt asyl? Send e-post til flyktningtjenesten@lier.kommune.no

Vi setter pris på alle henvendelsene fra innbyggere som ønsker å bidra. Per i dag er kommunens behov for bistand usikkert, både i omfang og type. Kommunen vil derfor i første omgang lage en oversikt over innmeldt hjelp. Når vi vet mer om behov og omfang av hjelp vil boligkontoret og frivilligsentralen ta kontakt med den enkelte dersom det blir aktuelt å ta imot hjelpen.

Vi vil oppdatere nettsiden vår og etterspørre mer konkret bistand fra kommunens innbyggere når behovene er noe mer avklart.  

Kollektiv beskyttelse for ukrainere i Norge

Kollektiv beskyttelse for ukrainere i Norge

Les mer om beskyttelse og opphold i Norge for personer som er berørt av krisen i Ukraina på Utlendingsdiretoratets nettsider

Колективний захист українців у Норвегії

Колективний захист українців у Норвегії

Informasjon til asylsøkere som skal registrere seg hos politiet

Informasjon til asylsøkere som skal registrere seg hos politiet

Інформація для прохачів захисту, які реєструються у поліції

Інформація для прохачів захисту, які реєструються у поліції

Helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge

Asylsøkere og flyktninger i Norge har rett til helsehjelp for fysiske og psykiske plager, rusproblemer og tannbehandling.
Les mer på helsenorge.no

 • Har du som nyankommet til Norge behov for fysisk helsehjelp? Ta kontakt med Lierlegene på e-post: lierlegene@lier.kommune.no
  eller telefon 906 04 558 mellom klokken 08.00-15.00.

 • Har du som nyankommet til Norge behov for psykisk helsehjelp? Du kan ringe avdelingen for pyskisk helse i Lier kommune.
  Mandager mellom klokken 10.00-14.00: Telefonnummer 45 72 08 15.
  Onsdager mellom klokken 10.00-14.00: Telefonnummer 45 72 67 94. 
Healthcare for asylum seekers and refugees in Norway

Asylum seekers and refugees in Norway have the right to healthcare for physical ailments, mental issues, addiction problems, and dental care:
https://www.helsenorge.no/en/foreigners-in-norway/asylum-seekers

Надання допомоги шукачам притулку та біженцям у Норвегії

Шукачі притулку та біженці в Норвегії мають право на медичну допомогу з фізичним та психічним здоров'ям, залежністю та лікуванням зубів:
https://www.helsenorge.no/uk/utlendinger-i-norge/helsehjelp-for-asylsokere-og-flyktninger-i-norge

Skolegang for ukrainske barn

Elever som ikke kan tilstrekkelig norsk til å følge ordinær opplæring i Lier kommune, får tilbud om å gå midlertidig i velkomstklassen på Høvik skole. Velkomstklassen er for elever i hele Lier som er nyankomne til Norge. Elevene går der til de kan tilstrekkelig norsk til å ha utbytte av ordinær undervisning. Etter det fortsetter de skolegangen på nærskolen sin. 

Det er foreldrenes rett å bestemme om barnet skal gå i velkomstklassen ved Høvik skole eller på nærskolen. På nærskolen vil de følge ordinær fag- og timefordeling, og eventuelt få tilbud om særskilt norsk, tospråklig fagopplæring eller morsmålsopplæring. Ta kontakt med rektor på nærskolen for å få mer informasjon om skoletilbudet.  

Barnehageplass for ukrainske barn

Dambråtan barnehage i Sylling er mottaksbarehage for barn fra Ukraina. Det er også ledige plasser i Foss barnehage i Lierbyen krets.

Foreldre/foresatte til ukrainske barn kan søke om barnehageplass via ett av skjemaene under: 

Søke om barnehageplass (tekst på ukrainsk)

Søke om barnehageplass (tekst på norsk)

Slik kan du tilby jobb til flyktninger

Flyktninger fra Ukraina får kollektiv beskyttelse i Norge. De må først registrere seg hos politiet, og kan først starte i arbeid når de har fått et skriftlig vedtak om opphold- og arbeidstillatelse fra UDI.

Nav vil hjelpe deg som ønsker å rekruttere og bistå alle som trenger hjelp med å finne arbeid, både flyktninger fra Ukraina, andre flyktninger og øvrige målgrupper. 

Les mer om å rekruttere og ansette flyktninger

 

Bibliotektilbud til ukrainere i Lier

Vi har samlet en oversikt over tilbud til nyankomne i Norge. Disse tilbudene krever lite språkferdigheter og kan benyttes av alle besøkende til biblioteket, selvfølgelig også flyktninger og innvandrere fra andre land enn Ukraina.

Bibliotektilbud til nyankomne i Lier

Språk og utdanningssystem i Ukraina

Ukraina er det nest største landet i Europa, målt i areal, og har befolkning på nesten 43,5 millioner mennesker (tall fra 2021). Her kan du lese mer om språk og utdanningssystem i Ukraina

Spørsmål og svar om agrepet på Ukraina

Her er svar på ofte stilte spørsmål rundt Russlands angrep på Ukraina og håndteringen i Norge.

Barn og krig

Råd om hvordan du snakker med barn og unge om krig og frykt

Beredskap i Lier kommune

Les mer om beredskap, jodtabletter, kriseledelse og egenberedskap i Lier kommune

 

 

 

 

Sist oppdatert: 19. januar 2023