Motorferdsel i utmark

Gå til

Kjøring med motorisert kjøretøy i utmark er som hovedregel forbudt og reguleres av Motorferdselloven med tilhørende forskrifter:

Motorferdselloven

Nasjonal forskrift

Lokal forskrift

Noen nytteformål er unntatt søknadsplikt. Det kan ellers søkes om dispensasjon til motorferdsel for formål som er definert i lovverket. Det kan også søkes dispensasjon til andre formål hvis det påvises et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte. Slik søknad må politisk behandles og det må derfor påregnes lengre behandlingstid. Se infobrosjyre lenger ned for veiledning om ulike kjøreformål og lovverket for øvrig. 

Ved all motorferdsel i utmark (uavhengig av om det er søknadspliktig eller ikke) gjelder det at:

  •        kjøring så langt det er mulig skal følge eldre kjørespor, veier e.l.
  •        det kan være andre regelverk og bestemmelser som forbyr eller legger restriksjoner på kjøringen, for eksempel egne bestemmelser i verneområder.
  •        all motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker. Det innebærer at ferdselen ikke skal volde unødig skade på grunn, vegetasjon og dyreliv eller til ulempe for andre, og for øvrig ikke unødig forstyrre eller forurense naturmiljøet.
  •         all motorferdsel i utmark fordrer grunneiers tillatelse.

 

Infobrosjyre Miljødirektoratet

 

Søknadsskjema

Veileder til søknadsskjema

 

Søknad sendes postmottak@lier.kommune.no

Spørsmål: krov@lier.kommune.no, 32 22 02 68

Sist oppdatert: 02. januar 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?