Tilskuddsordninger

Frivillige organisasjoner i Lier kommune kan søke om ulike typer tilskudd til sin virksomhet. Her følger en oversikt over søknadsmulighetene.

Gå til

Driftstilskudd til frivillige organisasjoner i Lier

Kultur og fritid kan gi driftstilskudd til frivillige organisasjoner i Lier som har aktiviteter for barn og unge, og har minst ti medlemmer i målgruppen. Rene voksenorganisasjoner får ikke driftstilskudd, heller ikke idrettslag. Barne- og ungdomsorganisasjoner med fast aktivitet i private lokaler kan få et ekstra tilskudd til husleie ved vurdering av driftsstøtten. Dette er spesielt aktuelt der offentlige lokaler ikke er tilgjengelige.

Søknadskjema for driftstilskudd til frivillige organisasjoner

NB! Det er for tiden kun mulig å sende med vedlegg til søknaden i filformatene: PDF og JPEG

Søknadsfrist er 15. april. Spørsmål kan rettes til Nina Guzman Toft. Telefon: 32 22 02 52. E-post: nina.guzman.toft@lier.kommune.no. Hvis Nina ikke er å få tak i, ring servicetorget på 32 22 01 00 og spør etter en annen på kulturkontoret.

Les om retningslinjer for driftstilskuddet til frivillige organisasjoner

For nyetablerte foreninger så kan det søkes oppstarttilskudd hele året.

Driftstilskudd til private idrettsanlegg

Idrettslag i Lier som har egne idrettsanlegg kan søke tilskudd til drift av disse årlig. Tilskuddsordningen følger regler fastsatt av kommunen etter forslag fra idrettsrådet. Idrettsrådet godkjenner også den årlige fordelingen.

Søknadskjema for tilskudd til drift av anlegg

Søknadsfrist er 15. april. Spørsmål kan rettes til Ingrid Buck. Telefon: 32 22 02 49. E-post:ingrid.buck@lier.kommune.no

Midlertidig tilskuddsordning for kulturtilbud og opplevelser i koronatider 

Korona-viruset har forårsaket en pandemi og unntakstilstand i hele landet og i mange andre land rundt om i verden hvor alle kulturarrangementer er avlyst. Vi ser at mange kulturaktører er kreative og har startet opp f.eks. digitale scener hvor live konserter og lesestunder for barn streames. Nye tilbud og prosjekter kommer daglig.  
 
Så lenge kulturarrangementer hvor mennesker samles fysisk ikke er anbefalt her i landet, endrer vi kriteriene for vår tilskuddsordning for kulturarrangementer og tilpasser den situasjonen vi nå er i. Søk om tilskudd til ulike innovative og kortsiktige kulturprosjekter som kan gjennomføres under de til enhver tid gjeldende lover, råd og anbefalinger fra myndighetene når det gjelder smitteverntiltak. 

Alle prosjekter som kan gi innbyggere i Lier kulturopplevelser å samle seg om i denne utfordrende tiden vi nå går igjennom, er aktuelle. Invitasjoner og kunngjøring må skje gjennom flere kanaler, bl.a. gjennom aktivitetskalenderen Hva skjer på Lier kommunes hjemmeside.   

Søknader sendes gjennom det samme skjema som til vanlige kulturarrangementer og behandles fortløpende

Søknadsskjema - Arrangementstilskudd/underskuddsgaranti

Vedr. dokumentasjon i søknadsskjemaet:
Det er ikke nødvendig med annen dokumentasjon når alle felt i søknaden er fylt ut, men her kan du du legge ved ev. markedsføringsmateriale, mer utfyllende budsjett, avtaler med artister eller andre aktører

 • Vi ønsker særlig oppmerksomhet på tiltak som bidrar til at "alle kan delta". Dette vil bli prioritert ved tildeling av tilskudd. Vi ser i slike sammenhenger flere av våre tilskuddsordninger i sammenheng.

 • Alle arrangementer som mottar støtte skal listes i vår digitale kulturkalender «Hva skjer i Lier». Dette er søkers ansvar.Vi ønsker en kort rapport i etterkant av arrangementet, men en kort beskrivelse av gjennomføring av arrangementet, publikumstall og avvikling, regnskap og 1-2 bilder.

Spørsmål rettes til Nina Guzman Toft. Mobil: 934 36 359.
E-post: nina.guzman.toft@lier.kommune.no

Tilskudd til aktive opplevelser for barn og unge

Bli med på å bidra til en aktiv fritid for barn og unge! Lier kommune har som målsetting at barn skal ha en sosial, inkluderende og AKTIV fritid! Hvert år settes det av 100 000 kroner som skal fordeles til lag og foreninger som ønsker å drive åpne aktivitetstilbud for barn og unge. Vi vil gjerne vil at du/dere tar kontakt med oss dersom ditt lag, din fritidsklubb eller forening ønsker å arrangere aktive opplevelser for barn og unge i Lier.

Eksempler på lag og foreninger som har fått støtte:

 • 18.000,- til å gjennomføre 45 «Løkke-lørdager» - Stoppen SK Fotball.

 • 6. 000,- til arrangement «Åpen hall» med overnatting, disco og aktiviteter for alle barn i 5.-7. trinn – Lier IL Håndball

 • 15.000,- til introduksjonskurs i hanggliding for ungdom, lavterskel – Lier hanggliderklubb

  Enten det er et prøveprosjekt eller noe som allerede er etablert, en fast dag i måneden eller et enkelt arrangement, søk om tilskudd i dag!

For å søke og motta støtte er det noen enkle kriterier som må oppfylles:

 • Det skal være gratis å delta
 • Det skal være et åpent tilbud

 • Fokus på mestring, sosialisering og trivsel

 • Fysisk og mental stimulering

 • Gode opplevelser sammen med andre 

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller tenker dette er noe for ditt lag/forening! Send en e-post til bua@lier.kommune.no

Søknadsskjema aktive opplevelser 

Midler for unge profesjonelle i Lier

Lier kulturscene ønsker å satse på unge artister med tilknytning til Lier og vil være et springbrett for deres kommende karriere og et sted der de skal kunne vise sitt kunstneriske talent uten stor økonomisk risiko. Vi gir muligheten til støtte til husleie og underskudds garanti ved bruk av Lier kulturscene som arena.

Har du en prosjektide som du ønsker skal få liv på Lier kulturscene, ta kontakt med programprodusent Marte Bergsland på mabe@lier.kommune.no, eller 479 15 467 for en uformell prat.

 

Fritidsstipend

Lier kommune ønsker at alle barn og unge skal ha samme valgmulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi.

  
Et fullverdig fritidstilbud 
For å sikre at barna får et fullverdig fritidstilbud tilbyr Lier kommune et fritidsstipend. Kostanden for et fullverdig fritidstilbud vil variere avhengig av aktivitet, men vil normalt inneholde kontingenter, lisenser, cuper og lignende.  Hva foreldrene selv kan betale, og hva som organisasjonen kan bidra med, vil også være varierende, men hensikten er å lage et «spleiselag» mellom alle aktører for å gi barna et godt fritidstilbud. Foreldre som ikke klarer å dekke barnas utgifter til aktivitet, enten selv eller gjennom bistand fra NAV, kan be organisasjonene om å søke utgiftsdekning gjennom stipendet. Avdekker organisasjonen utfordringer med betalingsevne hos medlemmer på grunn av fattigdom, eller som møter foreldre som ber om betalingsbistand for barn som ønsker å begynne med en aktivitet, kan den søke om et fritidsstipend til dekning av de utgifter som er nødvendige for å sikre et fullverdig medlemskap i klubben/organisasjonen. 


Hvem kan søke? 
Alle registrerte kultur- og idrettsforeninger eller organisasjoner som tilbyr medlemskap for barn og unge kan søke. Eneste unntak er medlemskap på treningssenter/helsestudio. Håpet er at tiltaket kan gi foreldre et økt økonomisk handlingsrom til selv å følge opp barnas økonomiske behov knyttet til for eksempel lommepenger og reiser. 
Har du kontakt med en hjelpetjeneste i Lier kommune, kan du også snakke med disse om hjelp til å søke om støtte til fritidsaktiviteter. 
 
Forutsetninger 
Det er noen forutsetninger for fritidsstipendet. Organisasjonene som søker må sikre:

* At det informeres om at familier i vedvarende fattigdom har rettigheter i NAV 
* At ordinære betalings- og purringsprosedyrer følges, før en søknad om Fritidsstipend blir sendt. 
* At foreldre har gitt et aktivt samtykke (muntlig/skriftlig) i at kommunen utbetaler stipendet. 
* Foreldre/foresatte skal ha bostedsadresse i Lier 
* Forening/lag må være registrert i kommunens lag og foreningsliste 
 
Søknaden/informasjonen fra organisasjonen er grunnlag for et vedtaksbrev, som utløser en utbetaling.  Vedtaksbrevet sendes foreldrene, med kopi til søkerorganisasjonen.  Når kommunen har mottatt all nødvendig informasjon vil en søknadsprosess fram til utbetaling normalt ta fra en til to uker. 
Vi ønsker at du tar kontakt med en fritidsveileder før du søker. Send en kort epost til fritidsveiledning@lier.kommune.no, eller ring en av våre fritidsveiledere 32 22 01 00 
Vi har taushetsplikt.   

Søknadskjema for søknad på fritidsstipend

For stipendplasser/friplasser i kulturskolen ta kontakt med Lier kulturskole på telefon 32 22 01 91 eller kulturskolen@lier.kommune.no

KIWANIS har i tillegg stilt midler til rådighet for å kunne dekke behov for utgiftsdekning eller tilskudd til barn og barnefamilier med lav inntekt. Midlene forvaltes av Lier kommune v/Kultur og fritid, og kan brukes til medlemsavgifter, nødvendiog utstyr og deltakelse på kulturaktiviteter og andre fritidsaktiviteter.

Ta gjerne kontakt med Lier kommune - Kultur og fritid v/Katrine Smemo Granlund. E-post: ksg@lier.kommune.no eller telefon 32 22 02 53 dersom du har spørsmål knyttet til disse ordningene.

 

Ledsagerbevis

Les om ordningen med ledsagerbevis.

Andre kommunale tilskuddsordninger

Kultur og fritid kan også gi tilskudd til ulike tiltak og prosjekter. Har du en god ide, men trenger litt oppstarthjelp? Har du ønske om å få til forbedringer i ditt nærmiljø? Ta kontakt for kanskje å få råd og hjelp til å realisere planene.

Hvor kan man ellers søke tilskudd?

Det finnes mengder av tilskudd og legater som frivillige organisasjoner kan søke. Her er linker til noen aktuelle:

Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen er en ny tjeneste som fra 2019 er gjort tilgjengelig for foreninger i Lier via et abonnement som kommunen har tegnet. Portalen gir oversikt over alle tilskuddsordninger som kan være aktuelle for foreningslivet, med untak av de rent kommunale som du finner over. Portalen har over 1500 tilskudd og er et verktøy for åfinne tilskudd og støtte til gode prosjekter og å samhandle innad i kommunen. Det er gratis å bruke Tilskuddsportalen for lag og foreninger i Lier.

Her kan lag og foreninger:

 • Finne tilskudd å søke på
 • Lese siste nyheter om tilskudd
 • Dele informasjon og lære av hverandre
 • Motta viktig informasjon fra kommunen
 • Få et månedlig nyhetsbrev med tips om tilskudd

Her finner du Tilskuddsportalen

Har du spørsmål? Trenger du hjelp?

Ta kontakt med oss i Kultur og fritid, så veileder vi så godt vi kan! Du treffer oss via kommunens servicetorg på telefon 32 22 01 00, via en av e-postene over eller kultur@lier.kommune.no

Sist oppdatert: 26. mars 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?