Hopp til innhold

Offentlig utlysning av kunstprosjekt – Fjordbyen i Lier og Drammen

Åpen prekvalifisering for kunstnere – kunst som katalysator for stedsutvikling i Fjordbyen i Lier og Drammen.

Utviklingen av Fjordbyen Lier og Drammen er ett av de største og mest spennende byutviklingsprosjektene i Norge i tiden som kommer, og kan bli et pilotprosjekt for bærekraftig byutvikling på internasjonalt nivå. Visjonen om en ny Fjordby - der folk, fjord og fremtid møtes - skal forankres i en fremtidsrettet, robust og gjennomførbar områdereguleringsplan for Lierstranda. Området er et kystområde på 1000 dekar og ca 2,5 km langt.

Illustrasjon: AVAS/Asplan Viak

FNs bærekraftsmål

Lier kommunes visjon,  Grønne Lier – for alle innbyggere, vil være aktuell i den nye stedsutviklingen og kunne fylles med nytt innhold i et urbant og fremtidsrettet bomiljø. Arbeidet med planen gjøres i regi av Eidos Eiendomsutvikling for Lier kommune som planmyndighet og eier av planen, og ble igangsatt i begynnelsen av 2019.

Prosjekteringsteamet består av fagpersoner fra LINK Arkitektur, WSP og Multiconsult as. Klimaendringer, den stadig raskere teknologiske utviklingen, tap av naturmangfold og behov for å bygge lokalsamfunn på nye måter stiller nye krav til planprosessen med større behov for kompetanse og tverrfaglige perspektiv på byutvikling.

Prosjektet har en 0-utslippsvisjon og utarbeides med tanke på et klimanøytralt samfunn med blant annet grønne mobilitetsløsninger. Prosjektet planlegges i tråd med FNs bærekraftsmål.

Nytt sykehus for Vestre Viken og Helsepark på Brakerøya, som er igangsatt og planlagt ferdigstilt i 2025, blir en generator for realiseringen av Fjordbyen som planlegges for 20.000 nye arbeidsplasser og 10.000 nye boliger.

Lier og Drammen kommuner ble i 2014 enige om en strategisk plattform for samarbeide om å utvikle industri- og næringsområdet på Lierstranda og Brakerøya til et attraktivt, urbant og bærekraftig byområde som knytter sammen sjø og land.

Plandokumenter og mer informasjon om Fjordbyen:

Strategisk plattform med masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen i Lier og Drammen

Planprogram for områderegulering Fjordbyen

Flyer om Fjordbyen og FNs bærekraftsmål

 

Det er utarbeidet en landskapsanalyse og en stedsanalyse som gir en innføring i Lierstrandas karakter. Analysene danner grunnlag for stedsutviklingen og skal være retningsgivende for hvilke kvaliteter kunstprosjektet skal forholde seg til.

Stedsanalyse Fjordbyen og Drammen

Landskapsanalyse  

 

Kunst i Fjordbyen

Lier kommune vil satse på kunst som katalysator i stedsutviklingen og startet i 2018 opp prosjektet «Kunst på Lierstranda». Prosjektet har de to siste årene holdt til i tre containere, og har bestått av en rekke stedsspesifikke kunstprosjekter og arrangementer i samarbeide med kunstnere, regionale kunstinstitusjoner og lokale aktører.  

Mer info: https://lieropplevelser.no/opplevelser/kunst-pa-lierstranda

Denne utlysningen er den første av en rekke offentlige kunstprosjekter i den nye Fjordbyen.

 

Målsetning med kunstprosjektene

Kunstprosjektet skal ta aktiv del i fjordbyutviklingen og være relasjonelt i den forstand at det skal intervenere med utviklingen i området og lokalbefolkningen. Kunstprosjektet skal ta utgangspunkt i Liers kultur- og landbrukshistorie samtidig som det ser mot fremtiden.

Hva er Liers identitet og verdigrunnlag i dag og hvordan vil vi forme veien inn i fremtiden? Hvordan kan kunstverket bygge opp under Liers visjon,  Grønne Lier - for alle innbyggere?

Det er et ønske om at deler av befolkningen, f.eks skoleklasser, frivillige foreninger eller andre nærmiljø-grupperinger involveres i deler av kunstprosjektet.  Det er satt av en egen post i budsjettet til denne delen av kunstprosjektet. Medvirkningsdel kan gjennomføres som et formidlingsopplegg i forhold til det ferdige kunstverket, eller som workshop, som kan være en del av utviklingsfasen (fase II) i kunstprosjektet.

Valgte kunstnere må påregne tett dialog med arkitektgruppen, utbygger og kommunen underveis i prosjektutviklingen. Kunstverket kan bidra til å etablere valgt sted som en kunstarena og møteplass. Dette kan for eksempel gjøres i samarbeid med det temporære prosjektet «Kunst på Lierstranda» og med aktører som jobber med områdereguleringsplanen.

 

Faser

Utlysningen gjelder prekvalifisering av kunstnere, hvorav tre inviteres til lukket konkurranse for skisseprosjekt med et detaljeringsnivå som gjør det mulig å vurdere senere gjennomføring. Det skal gjøres en evaluering av skissene, der valgt skisse skal være utgangspunkt for et «midlertidig permanent» kunstverk i Gilhusbukta.

Kunstverket skal kunne flyttes til annet egnet sted i Fjordbyen for å utvikles videre som et permanent prosjekt i fase III.

Kunstprosjektet deles opp i tre faser:

Fase I – Åpen prekvalifisering: Tre kunstnere/kunstnerteam velges til befaring og lukket, honorert konkurranse. Leveranse vår 2020: Skisser, kostnadsoverslag og presentasjon av disse. Utstilling og evaluering av skisser mai/juni 2020.

Fase II – Kontraktsinngåelse med valgt kunstner/kunstnerteam. Videreutvikling og produksjon av valgt ideskisse i form av midlertidig permanent kunstverk: august 2020 – mai 2021.

Fase III – Videreutvikling av midlertidig permanent prosjekt til permanent etablering av kunstprosjekt: august 2021 – tidshorisont avhenger av prosjekt, kostnad og øvrig stedsutvikling.

 

 

Valgt sted for kunst

Område som vil være aktuelt som startsted for kunstverket heter Gilhusbukta og ligger på østsiden av Fjordby-området, nært knyttet opp til naturområdet Gilhusodden og Møysund.

Området er i dag arena for det temporære prosjektet «Kunst på Lierstranda» og ligger tett opp til kai, fjorden og landbrukseiendommer. Grunneier, Eidos Eiendomsutvikling, startet i 2018 opp miljøopprydningsarbeide i Gilhusbukta, som nå fylles igjen.

Her planlegges en kanalby etablert på tre øyer, og det er her de første boligene i Fjordbyen er tenkt ferdigstilt i 2025. Bukta er i dag preget av omkringliggende industri, næringsdrift og landbruk, og det er ikke tilgang til kysten for befolkningen. Gårdsdrift og jordbruk på Gilhus har lange tradisjoner og det er funnet mange spor etter bosetninger i området helt tilbake til middelalderen, f.eks gravhaugene og St. Hallvard kilden på Huseby gård i nærheten. Området har enkel tilkomst fra offentlig vei og ligger relativt skjermet for øvrige næringsvirksomhet.

Fjordbyen - illustrasjon.jpg

Gilhusbukta: Flyfoto viser Gilhusbukta med omkringliggende infrastruktur. Gul sirkel viser området som er foreslått som utgangspunkt for kunstverkets plassering og de gule linjene illustrerer viktige relasjoner til omkringliggende funksjoner og verdier. Grønt område omfatter naturområde og strandområde mot Gilhusbukta. Orange sirkel omkranser den verneverdige Gilhus gård og den turkise sirkelen i Gilhusbukta illustrerer utfyllingen av landmasser som pågår.

 

Evalueringskriterier

Profesjonell kunstkompetanse er et premiss for deltakelse. Det søkes kunstnere som jobber relasjonelt, stedsspesifikt og er åpen for å delta i medvirkningsprosesser i regi av kommunen. Det er en fordel å ha kjennskap til prosesser knyttet til byutvikling og transformasjon. Valg av kunstnere til skisseprosjekt gjøres med tanke på

  • Kunstnerisk kvalitet på gjennomførte prosjekter
  • Erfaring med lignende prosjekter synliggjort i form av referanser/dokumentasjon.  

 

Honorar og søknadsfrist

Totalbudsjett for denne utlysningen er 860 000 kroner.

Skissefase I honoreres med 30 000 kroner. Fase II honoreres med 300 000 kroner.

Videre produksjonsbudsjett vil bli presentert kunstnere som inviteres til lukket konkurranse for skisseprosjektet. 

Søknaden bør inneholde en kort motivasjonstekst, CV samt en portofolio over relevante kunstprosjekter som representerer kunstnerskapet til kunstneren eller kunstnergruppa som søker.

Materialet sendes samlet i en PDF (maks filstørrelse 5 MB) til prosjektleder Nina Guzman Toft på e-post: ngt@lier.kommune.no

Frist for innsendelse 25. februar 2020  

 

Evaluering/juryering/kunstutvalg

  • Kunstfaglig prosjektleder
  • Landskapsarkitekt LINK, Fjordbyen prosjektering representant
  • Samfunnsplanlegger, Lier kommunes representant 

I tillegg vil Eidos Eiendomsutvikling delta i vurderingen av kunstprosjektet og prosessen videre.

Sist oppdatert: 02. november 2022