Hopp til innhold

Varsel om oppstart, høring og fastsettelse av planprogram

Når planarbeid med krav om utarbeidelse av konsekvensutredning (KU) igangsettes, skal forslagsstiller utarbeide et forslag til planprogram, som sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, samtidig med varsel om oppstart av planarbeide. Forslagstiller varsler oppstart med annonse i Lierposten og Drammens Tidende. Forslagsstiller sender også brev til regionale myndigheter, naboer, berørte og andre interesserte, med frist for å komme med merknader til planarbeidet. Høringsfrist skal være minst 6 uker.

 

  • Områderegulering Lierbyen

    Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram

    Les mer

Sist oppdatert: 23. mars 2020