Detaljregulering for Kjellstad gård - Lier ASVO

Kommunestyret har i møte 12. juni 2018, vedtatt detaljregulering for Kjellstad gård – Lier ASVO. Planen omfatter arealer ved Lier ASVO og eksisterende næringsområder rundt Kjellstad gård. Hensikten med planen er å legge til rette for et nytt bofellesskap/institusjon, at tjenesteyting ved Lier Asvo reguleres i tråd med dagens aktivitet og at eksisterende næringsvirksomhet kan utvikles i samsvar med kommuneplanen.

Vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Lier kommune innen 3 uker. Krav om erstatning og innløsning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3, må evt. settes fram innen 3 år.

Sist oppdatert: 20. juni 2018