Detaljregulering for Lier hageby

Kommunestyret har i møte 20. juni 2017, vedtatt detaljregulering for Lier hageby. Planen legger til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg, bevaring av kulturmiljø og offentlig park. 

Vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Lier kommune innen 21. august.
Krav om erstatning og innløsning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3, må evt. settes fram innen 3 år.

Sakframlegg med vedtak

Plankart

Bestemmelser

Planbeskrivelse

Illustrasjonsplan

Notat - vurdering av fjernvarmetilknytning

Sist oppdatert: 30. juni 2017