Reguleringsplan for rv. 23 Dagslett-Linnes

Kommunestyret har i møte 17. juni 2014, sak 35/2014, vedtatt detaljregulering for Rv. 23 – Dagslet – Linnes.

Planen er første utbyggingsetappe i prosjektet Rv. 23. Dagslet – E18 og innebærer bygging av ny firefelts Rv. 23
fra Dagslet i Røyken kommune til Linnes i Lier kommune. Denne utbyggingsetappen består av nytt kryss på Dagslet,
ca. 180 m lang bru over Daueruddalen, ca. 2,2 km lang tunnel og nytt kryss på Linnes.

Vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Lier kommune innen 7. august.

Krav om erstatning og innløsning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3, må evt. settes fram innen 3 år.

 

Plankart og bestemmelser rettes opp i tråd med kommunestyrets vedtak og registreres i kommunens planregister og planbase.
Vedtatt plan gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmesider via kartportalen.

Planen er nærmere beskrevet i vedleggene:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert: 07. april 2015