Detaljregulering for Engersand havn syd

 

Kommunestyret har i møte 11. oktober 2016 vedtatt detaljregulering for Engersand havn syd. Planen legger tilrette for boliger med tilhørende infrastruktur, samt kyststi og utvidelse av friområde.

Vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Lier kommune innen 3 uker.

Krav om erstatning og innløsning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3  må evt settes fram innen 3 år.

Saksutredning

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse 

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Sist oppdatert: 03. november 2016