Hopp til innhold

Varsling om kritikkverdige forhold

Gå til

Hva er varsling?

Lier kommunes overordnede verdier er åpen, tilgjengelig og etterrettelig.

I Lier kommune skal det være åpenhet, tillit og samarbeid og det skal være trygt å ta opp alle forhold, herunder kritikkverdige forhold.

Formålet med varsling er å bidra til at kritikkverdige forhold blir avdekket, og at nødvendige og hensiktsmessige tiltak blir iverksatt. Som samfunnsaktør, myndighetsforvalter og ansvarlig for bruk av fellesskapets midler, har kommunen et særlig behov for å avdekke og rette opp ulovlige eller kritikkverdige forhold.  

Hvem kan varsle?

Medarbeidere, innleide, studenter, og ledere, politikere og andre som har verv i kommunen og i de kommunale foretakene har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten.

I tillegg til varsling etter arbeidsmiljøloven omfatter Lier kommunes varslingsordning også varslinger og bekymringsmeldinger fra publikum.  

Hva er varsling av kritikkverdige forhold?

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det.

Kritikkverdige forhold er forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer (etiske prinsipper) i virksomheten, eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, dette kan for eksempel være (listen er ikke uttømmende):

 • Brudd på lover, regler og retningslinjer.
 • Brudd på etiske retningslinjer.
 • Uforsvarlig arbeidsmiljø, for eksempel mobbing, trakassering og diskriminering.
 • Uforsvarlig saksbehandling og myndighetsmisbruk.
 • Økonomisk kriminalitet som underslag, korrupsjon, tyveri, bedrageri og økonomisk utroskap i tjenesten.
 • Noe som kan innebære fare for liv eller helse (gir plikt til å varsle).
 • Brudd på personopplysningssikkerheten.
 • Fare for klima og miljø Listen er ikke uttømmende.  

Hva inngår ikke i varslingsordningen?

Varsler om forhold med akutt risiko for liv og helse må rettes direkte til nødetatene.

Ytring om forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes ikke som varsling etter kapittelet her, med mindre forholdet omfattes av punktene over. Som eksempel vil det være:

 • Kritiske ytringer, som faglig eller politisk uenighet.
 • Ytringer om forhold som er allment kjent.
 • Klager på vedtak og tjenester. Klage på enkeltvedtak må rettes til det tjenestestedet som fattet vedtaket innen klagefristen. Tjenestestedet kan hjelpe deg med å utforme klagen. Dersom du opplever feil eller mangler ved en tjeneste du mottar, må du kontakte virksomheten som yter tjenesten.

Hvordan kan du varsle?

Varsling kan skje skriftlig eller muntlig, via telefon, e-post, ordinær post eller personlig oppmøte. Lier kommune oppfordrer til å varsle skriftlig av hensyn til etterprøvbarhet:

Dersom det ut fra sakens karakter eller andre forhold ikke er hensiktsmessig å varsle i linjen, kan det varsles direkte til Lier kommunes eksterne varslingsmottak som en uavhengig tredjepart.

Den som varsler kan velge å være anonym. Anonym varsling kan imidlertid gi begrensninger for hvordan, og i hvilken grad, varselet kan følges opp. Lier kommune oppfordrer alle til å varsle med navn. Alle som varsler om mulige bekymringer eller kritikkverdige forhold skal kunne gjøre dette uten frykt for represalier.    

Hva bør et varsel inneholde?

Et varsel bør inneholde følgende informasjon:

 • Ditt navn (hvis ikke anonym)
 • Ditt arbeidssted (hvis ikke anonym)
 • Tidsrom, sted, eventuelt dato og klokkeslett for kritikkverdige forhold det varsles om
 • En beskrivelse av de kritikkverdige forholdene
 • Andre personer som kan være vitner eller ha informasjon om forholdene
 • Eventuell kjennskap til tilsvarende saker, eller tidligere kritikkverdige forhold som gjelder samme person(er)

Opplysninger bør gis snarest mulig etter hendelsen, slik at det kritikkverdige forholdet kan stanses eller undersøkes så raskt som mulig.    

Saksgangen i en varslingssak 

Lier kommune har avtale med ekstern leverandør om drift av kommunens varslingsmottak og ledelse av kommunens varslingssekretariat.

 • Etter registrering av varselet, vil du motta en tilbakemelding på at varslet er mottatt.
 • Eksternt varslingsmottak vurderer så varselet, og obersender det til varslingssekretariatet til håndtering.
 • Varslingssekretariatet vurderer om saken skal undersøkes eller avsluttes.
 • Dersom saken avsluttes vil varsler, så langt mulig, orienteres med en begrunnelse for beslutningen.
 • Dersom varslingen fører til videre undersøkelser, beslutter varslingssekretariatet om oppfølgingen skal skje i linjen eller settes ut til eksternt varslingsmottak.
 • Saksbehandlingen skal skje i samsvar med bestemmelsene i personopplysningsloven og forvaltningslovens alminnelige regler om saksbehandling. Rettsikkerheten til den som varsler og den det varsles om, skal ivaretas. I dette ligger også løpende vurderinger knyttet til tidspunkt for informasjon, involvering og kontradiksjon til og for partene.
 • Personen(e) som det varsles om har, så langt det er grunnlag for det, rett til å bli hørt og avgi uttalelse eller kommentere i varslingssaker før avgjørelse blir truffet.
 • Alle saker skal avsluttes med en rapport som beskriver varselets innhold, saksbehandling, konklusjon og eventuelle tiltak.
 • Når saken er avsluttet skal varsleren som hovedregel orienteres om utfallet.

Rutine

Lier kommunes rutine for varsling om kritikkverdige forhold (PDF)

Sist oppdatert: 05. mai 2023

Fant du det du lette etter?