Hopp til innhold

Planlagte politiske aktiviteter 2023 og 2024

Her finner du oversikt over sentrale saker som er planlagt til politisk behandling i løpet av 2023 og 2024. Siden oppdateres fortløpende.

Gå til

Januar 2023

Skolebehovsplan

Saken behandles i oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget, formannskapet og kommunestyret 

Forprosjekt Egge skole

Saken behandles i oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget, formannskapet og kommunestyret 

Kulturskolens kvalitetsplan

Saken behandles i oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget

 

Februar 2023

 

Mars 2023

Bruker- og pårørendeundersøkelsen 2022

Saken behandles i eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse, helse-, omsorg- og velferdsutvalget og kommunestyret.

Detaljregulering for istandsetting av Toverud (sluttbehandling)

Saken behandles i utvalget for miljø og plan

Endring av bebyggelsesplan for Skjæret, Felt Bs1 - Ny lekeplass – Enklere planprosess

Saken behandles i utvalg for miljø og plan

Etablering av flerkulturelt råd i Lier

Saken behandles i oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget, formannskapet og kommunestyret

Førstegangsbehandling Holsfjorden panorama (Skjæret)

Saken behandles i utvalget for miljø og plan

Helhetlig boligstrategi 2022-2026

Saken behandles i eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse, helse-, omsorg- og velferdsutvalget, oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget, formannskapet og kommunestyret.

Kommunedelplan Gullaug

Saken behandles i formannskapet

Kommunedelplan (KDP) samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt Fjordbyen

Saken behandles i formannskapet

Områderegulering Fjordbyen

Saken behandles i formannskapet

Områderegulering Lierbyen hovedrenseanlegg

Saken behandles i formannskapet

Oppheving av reguleringsplan for BBS – avdeling Lier og Del av Fossvegen 12-20

Saken behandles i utvalg for miljø og plan

Oppheving av reguleringsplan for Joseph Kellers veg – forlengelse

Saken behandles i utvalg for miljø og plan

Melding: Oppheving av midlertidig anleggsområde – detaljregulering for G/S – veg fv. 284 - Enger Bakkerud (Sylling)

Behandles i utvalg for miljø og plan

Skoleutredning Tranby

Saken behandles i oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget, formannskapet og kommunestyret 

Sertifisering av skolene knyttet til dysleksi og dyskalkuli

Saken behandles i oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget og kommunestyret 

Resultatene etter nasjonale prøver

Saken behandles i oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget

April 2023

Ansattes bruk av egne digitale enheter i skolen

Saken behandles i oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget og kommunestyret 

Detaljregulering for Ovenstadveien Øst (sluttbehandling)

Saken behandles i utvalg for miljø og plan

Førstegangsbehandling Lyfjellveien

Saken behandles i utvalg for miljø og plan

Korpsavtalen/korpssamarbeidet

Saken behandles i oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget

Reguleringsendring for Solstad - enklere planprosess

Saken behandles i utvalget for miljø og plan

Resultater etter elevundersøkelsen i Lier

Saken behandles i oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget 

Sluttbehandling Haugerudbråtan

Saken behandles i formannskapet

Styrking av skolebibliotekene og leselyst

Saken behandles i oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget og kommunestyret 

Mai 2023

 

Juni 2023

Detaljregulering for ny hovedvannledning Kleivdammen-Liertoppen 1. gangs behandling

Saken behandles i utvalg for miljø og plan

Leve hele livet. Oppfølging av kvalitetsreformen

Saken behandles eldrerådet, helse-, omsorg- og velferdsutvalget og kommunestyret

Tilstandsrapport for skolene

Saken behandles i oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget og kommunestyret 

Årsrapport og regnskap Lier kommune

Saken behandels i alle hovedutvalg og kommunestyret

IKS - årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning og eventuelt eiermelding 

Saken behandles i eierutvalget, formannskapet og kommunestyret

Finansrapport første tertial - Lier kommune

Saken behandels i formannskapet og kommunestyret

Første tertialrapport - Lier VVA KF

Saken behandels i utvalget for miljø og plan, eierutvalget, formannskaper og kommunestyret

Første tertialrapport - Lier Eiendom KF

Saken behandels i eierutvalget, formannskapet og kommunestyret

Første tertialrapport - Lier kommune

Saken behandels i alle hovedutvalg og kommunestyret

Realisering av flerbrukshall på Tranby

Saken behandles i oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget, formannskapet og kommunestyret

Områderegulering Lierbyen

Saken behandles i formannskapet

Områderegulering Tranby sentrum

Saken behandles i formannskapet

Sluttbehandling for renseanlegget

Saken behandles i formannskapet og kommunestyret

 

August 2023

Oppvekstplan til 1. gangs behandling

Saken behandles i oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget

Faget utdanningsvalg

Saken behandles i oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget

Kostnader knyttet til mobiltelefon i barnehage og skole, arbeidsdagen i skolen

Saken behandles i oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget og kommunestyret

Landbruksplanen

Saken behandles i landbruksutvalget, utvalg for miljø og plan og kommunestyret

Detaljregulering for Lierbyen skole - 1.gangsbehandling

Saken behandles i utvalg for miljø og plan

Planinitiativ for Gamle Drammens vei 95 – næringsformål

Saken behandles i kommunestyret

Behandlingstiden på startlån

Saken behandles i helse,- omsorg- og velferdsutvalget og kommunestyret

Enklere planprosess (mindre endring) Årkvislaveien

Saken behandles i utvalg for miljø og plan

 

September 2023

 

Oktober 2023

Offentliggjøring av kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2024-2027

Det kalles inn til eget møte.

Tilstandsrapport for skole

Saken behandles i utvalg for oppvekst-, kultur - og idrett og kommunestyret

Oppvekstplan - førstegangsbehandling

Saken behandles i utvalg for oppvekst-, kultur og idrett

November 2023

2. tertialrapport for Lier kommune 

Saken behandles i formannskapet og kommunestyret

2. tertialrapport for kommunale foretak

Saken behandles i formannskapet og kommunestyret

Detaljregulering Linnes panorama, ny sluttbehandling

Saken behandles i utvalg for miljø og plan og kommunestyret

Detaljregulering for Lyngås  1. gangsbehandling

Saken behandles i utvalg for miljø og plan

Områderegulering for Tranby - 1.gangsbehandling

Saken behandles i utvalg for miljø og plan

Detaljregulering for Lierbyen skole - sluttbehandling

Saken behandles i utvalg for miljø og plan og kommunestyret

Detaljreguleringsplan for Lyfjellveien, 1. gangsbehandling

Saken behandles i utvalg for miljø og plan

Områdeplan for Lier hovedrenseanlegg - sluttbehandling

Saken behandles i formannskapet og kommunestyret

Detaljregulering for ny hovedvannforsyning – Kleivdammen til Liertoppen - 1. gangsbehandling

Saken behandles i utvalg for miljø og plan

Revisjon av vedtekter i borettslag

Saken behandles i utvalg for helse, omsorg og velferd og kommunestyret

Landbruksplan

Saken behandles i utvalg for landbruk og næring og kommunestyret

Prioritering av spillemiddelprosjekter for 2024

Saken behandles i utvalg for oppvekst, kultur og idrett

Gebyrsaker - forslag til justering av gebyrregulativer

Saken skal behandles i utvalg for miljø og plan og formannskapet

Temaplan demensomsorg 2024 – 2028

Saken behandles i eldrerådet, utvalg for helse, omsorg og velferd og kommunestyret

Innovasjonsstrategi

Saken skal behandles i partssammensatt utvalg, formannskapet og kommunestyret  

Institusjonsplasser sykehjem

Saken behandles i eldrerådet, utvalg for helse, omsorg og velferd og kommunestyret

Utvalg for oppvekst, kultur og idretts disposisjonsfond

Saken behandles i utvalg for oppvekst, kultur og idrett

Desember 2023

Handlingsprogram 2024 - 2027 - sluttbehandling

Saken sluttbehandles i kommunestyret

 

Januar 2024

Bruker- og pårørendeundersøkelse 2023 innen helse, omsorg og velferd 

Saken behandles eldrerådet, rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, utvalg for helse, omsorg og velferd og kommunestyret

Handlingsplan for forebygging av selvmord

Saken behandles i rådene, utvalg for oppvekst, kultur og idrett, utvalg for helse, omsorg og velferd og kommunestyret

Detaljregulering for Sagtomta på Sjåstad, 1. gangsbehandling

Saken behandles i utvalg for miljø og plan

Kulturarenaplanen

Saken behandles i utvalg for oppvekst, kultur og idrett

Klimahandlingsplan

Saken behandles i utvalg for miljø og plan og kommunestyret

Detaljregulering for Sagtomta på Sjåstad - førstegangsbehandling

Saken behandles i utvalg for miljø og plan

Februar 2024

Fremtidig organisering av digitalisering og IKT-tjenester i Lier kommune

Saken skal behandles i partssammensatt utvalg, formannskapet og kommunestyret  

Områdeplan for Lier hovedrenseanlegg, sluttbehandling

Saken behandles i formannskapet og kommunestyret

Områdeplan for Lierbyen, sluttbehandling

Saken behandles i formannskapet og kommunestyret

Planstrategien

Saken behandles i formannskapet og kommunestyret

 

Mars 2024

Detaljregulering av Stoppen idrettspark 1. gangsbehandling

Saken behandles i utvalg for miljø og plan

Detaljreguleringsplan for Øgården/Skogli (Lierskogen)- 1. gangsbehandling 

Saken skal behandles i utvalg for miljø og plan

Detaljreguleringsplan for Lyfjellveien, sluttbehandling

Saken behandles i utvalg for miljø og plan og kommunestyret

Retningslinjer for bruk av kommunal grunn til utleie, salg og aktiviteter

Saken behandles i utvalg for miljø og plan, formannskapet og kommunestyret

Oppvekstplan

Saken behandles i ungdomsrådet, utvalg for oppvekst, kultur og idrett og kommunestyret 

April 2024

Detaljregulering for Gjellebekkstubben 2 og 6 (Felleskjøpet), 1. gangsbehandling 

Saken skal behandles i utvalg for miljø og plan 

Detaljregulering for Lierbakkene 1 - 1. gangsbehandling

Saken behandles i utvalg for miljø og plan

Detaljregulering for FUS Heia barnehage - 1. gangsbehandling

Saken behandles i utvalg for miljø og plan

Rusmiddelpolitisk handlingsplan og alkoholpolitiske retningslinjer

Saken behandles i utvalg for helse, omsorg og velferd og kommunestyret

Skolebehovsplan

Saken behandles i utvalg for oppvekst, kultur og idrett og kommunestyret

Mai 2024

Revidering temaplan helse, omsorg og velferd

Saken behandles i eldrerådet, rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, utvalg for oppvekst, kultur og idrett, utvalg for helse, omsorg og velferd og kommunestyret

Detaljregulering Øvre Bråtan - 1. gangsbehandling

Saken behandles i utvalg for miljø og plan

Detaljregulering for næringsområdet på Lyngås, sluttbehandling

Saken behandles i utvalg for miljø og plan og kommunestyret

Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei Nøsteveien
- 1. gangsbehandling

Saken behandles i utvalg for miljø og plan

Detaljreguleringsplan for ny hovedvannledning mellom Kleivdammen og Liertoppen
- 1. gangsbehandling

Saken behandles i utvalg for miljø og plan   

Rapportering 1. tertial 2024 og årsrapporter

Sakene behandles i rådene og alle utvalgene, formannskapet og kommunestyret

Juni 2024

Handlingsplan mot barnefattigdom

Saken behandles i utvalg for oppvekst, kultur og idrett og kommunestyret

 

 

 

 

Sist oppdatert: 10. november 2023

Fant du det du lette etter?