Forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte i Lier kommune

Fastsatt av kommunedirektøren i Lier 19.01.2021 med hjemmel i smittevernloven § 4-1 etter delegert myndighet fra kommunestyret. Forskriften gjelder inntil videre. 

Gå til

Fastsatt av kommunedirektøren i Lier 19.01.2021 med hjemmel i smittevernloven § 4-1 etter delegert myndighet fra kommunestyret jf. vedtak av 01.12.2020. Endrer forskrift fastsatt av kommedirektøren i Lier 04.01.2021.  

§ 1    Virkeområde

Denne forskriften gjelder for alle virksomheter og alle som til enhver tid oppholder seg i Lier kommune.  

§ 2    Forholdet til nasjonale regler

Der denne forskriften er strengere enn nasjonale regler og retningslinjer, gjelder bestemmelsene i denne forskriften foran de nasjonale reglene, inkludert covid-19-forskriften. Der denne forskriften ikke gir særskilte regler, gjelder nasjonale regler og retningslinjer, inkludert covid-19-forskriften.

§ 3    Kollektivreiser

Lier kommune oppfordrer til å unngå bruk av kollektivtransport. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende. Se § 5 for nærmere regler om bruk av munnbind ved kollektivreiser.  

§ 4    Hjemmekontor og møtevirksomhet

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at de ansatte har fått beskjed om hvordan hjemmekontor skal gjennomføres i virksomheten.  

Møtevirksomhet skal gjennomføres digitalt så langt arbeidets art tillater det. Der digitale møter ikke lar seg gjennomføre, skal det holdes minst 1 meter avstand til andre møtedeltagere som ikke tilhører samme husstand.  

Utover dette gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser.  

§ 5    Plikt til bruk av munnbind

Det skal brukes munnbind når det ikke er mulig å holde 1 meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer i butikker, i fellesarealer på kjøpesentre, på serverings- og skjenkesteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Dette gjelder likevel ikke ved kortvarige passeringer av andre. Plikten til bruk av munnbind gjelder heller ikke de som utøver fysisk aktivitet.  

Plikten til å bruke munnbind i første avsnitt gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde 1 meter avstand fra besøkende/kunder. Dette gjelder ikke for ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.  

Reisende i kollektivtrafikken skal bruke munnbind når det ikke er mulig å holde 1 meter avstand til medreisende. Dette gjelder også på innendørs stasjons-områder.  

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.  

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende.  

§ 6    Serverings- og skjenkesteder

Serverings- og skjenkesteder i Lier kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av covid-19-forskriften. Det er likevel ikke tillatt å slippe inn gjester etter klokken 22.00. Se § 5 for nærmere regler om bruk av munnbind på serverings- og skjenkesteder.  

Skjenking av alkohol er ikke tillatt.  

Kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og øvrige krav i denne forskriften, jf. smittevernloven § 4-1, tredje avsnitt.  

§ 7    Sammenkomster i private hjem, hytter og lokaler

Det er ikke tillatt å arrangere eller å delta på private sammenkomster med mer enn 5 gjester, i tillegg til husstandens medlemmer. 2 husstander kan likevel møtes uavhengig av antall husstandsmedlemmer. For barn og unge som tilhører samme barnehage- eller skolekohort kan hele kohorten samles. 

Arealene må være dimensjonert slik at alle som ikke er i samme husstand eller i samme barnehage- eller skolekohort, kan holde minst 1 meter avstand til hverandre.  

§ 8    Øvrige sammenkomster/arrangementer

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på arrangementer, hverken innendørs eller utendørs. Med arrangementer menes sammenkomster som fremgår av covid-19-forskriften § 13, første avsnitt, bokstav a til g.  

Dette gjelder ikke:

a)   bisettelser og begravelser, begrenset opp til 50 deltagere

b)   vielser, dåp og lignende religiøse eller juridiske seremonier, såfremt seremonien gjennomføres uten tilskuere til stede

c)    kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer for toppidretten og der profesjonelle aktører deltar, såfremt det ikke er publikum til stede

d)   «drive in»-arrangementer for bil eller tilsvarende lukket kjøretøy  

For arrangementer etter bokstav a-c skal arrangøren sørge for at alle, som ikke er i samme husstand, skal kunne holde minst 1 meter avstand til hverandre.

For øvrig gjelder også covid-19-forskriften §§ 13 b-d om krav til smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring, avstand og deltageroversikt.   For arrangementer etter bokstav d skal arrangøren sørge for at bilene plasseres på en måte som gjør at personer i ulike biler skal kunne holde minst 1 meter avstand til hverandre. For øvrig gjelder også covid-19-forskriften § 13 b om smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring.  

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i etterkant av arrangementer som nevnt i bokstav a-d, med unntak av sammenkomster i tråd med § 7.  

§ 9    Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter

Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs skal holde stengt. Dette omfatter blant annet:

·         treningssentre

·         museer

·         ordinær kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder

·         bingohaller og tilsvarende underholdningssteder  

Dette gjelder ikke:

a)   steder og virksomheter som skal gjennomføre aktiviteter etter § 10 bokstav b

b)   treningssentre hva gjelder rehabilitering og opptrening etter skade eller sykdom, når dette tilbys en til en

c)    biblioteker

d)   tros- og livssynshus

e)   gallerier og annen utsalg av kunst  

§ 10  Organiserte trenings-, kultur- og fritidsaktiviteter

For organiserte trenings-, kultur- eller fritidsaktiviteter gjelder følgende:

a)   Utendørs aktiviteter

Det er tillatt å organisere og delta i utendørs organiserte aktiviteter for

·         barn og unge opp til 20 år, så lenge aktiviteten kan gjennomføres uten foresatte til stede

·         øvrige over 20 år

·         toppidretten og profesjonelle kulturaktører  

b)   Innendørs aktiviteter Det er tillatt å organisere og delta i innendørs organiserte aktiviteter for

·         barn og unge opp til 20 år, så lenge aktiviteten kan gjennomføres uten foresatte til stede

·         toppidretten og profesjonelle kulturaktører

·         en til en-timer med trener/instruktør, som gjelder rehabilitering og opptrening etter skade eller sykdom  

For riding i ridehaller gjelder reglene for utendørs aktiviteter i bokstav a.   Elever som tilhører skoletrinn som er på rødt tiltaksnivå, kan ikke delta på innendørs aktiviteter.  

§ 11 Registrering av personer ved «drop in»-tilbud

Personer som benytter seg av «drop in»-tilbud hos offentlige eller private virksomheter og tjenester skal oppgi navn og telefonnummer man kan nås på slik at oppmøtet kan registreres av virksomheten eller tjenesten. Det skal også registreres dato og klokkeslett for oppmøtet.  

§ 12  Karantene

Innbyggere og besøkende i Lier kommune skal etterleve de til enhver tid gjeldende karantenereglene.   Innbyggere i Lier kommune skal tilrettelegge for å kunne være i karantene i egen bolig.  

Overnattingssteder skal tilrettelegge for å kunne ivareta gjester i karantene.  

§ 13  Ansvar

Lier kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.  

§ 14  Ikrafttredelse og varighet

Denne forskriften trer i kraft fra og med 19.01.2021 kl. 13.00 og gjelder inntil videre.

Sist oppdatert: 19. januar 2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?