Forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte i Lier kommune

Fastsatt av kommunedirektøren i Lier 02.02.2021 med hjemmel i smittevernloven § 4-1 etter delegert myndighet fra kommunestyret jf. vedtak av 01.12.2020. Endrer forskrift fastsatt av kommunedirektøren i Lier 24.01.2021. 

Gå til

§ 1    Virkeområde

Denne forskriften gjelder for alle virksomheter og alle som til enhver tid oppholder seg i Lier kommune.  

§ 2    Forholdet til nasjonale regler

Der denne forskriften er strengere enn nasjonale regler og retningslinjer, gjelder bestemmelsene i denne forskriften foran de nasjonale reglene, inkludert covid-19-forskriften.  

Der denne forskriften ikke gir særskilte regler, gjelder nasjonale regler og retningslinjer, inkludert covid-19-forskriften.  

§ 3    Kollektivreiser

Når kollektivtransport benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende. Se § 5 for nærmere regler om bruk av munnbind ved kollektivreiser.  

§ 4    Hjemmekontor og møtevirksomhet

Det er påbudt med hjemmekontor for ansatte, så langt det er praktisk mulig.  

Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at de ansatte har fått beskjed om hvordan hjemmekontor skal gjennomføres i virksomheten.  

Møtevirksomhet skal gjennomføres digitalt så langt arbeidets art tillater det. Der digitale møter ikke lar seg gjennomføre, skal det holdes minst 1 meter avstand til andre møtedeltagere som ikke tilhører samme husstand.  

Utover dette gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser.  

§ 5    Plikt til bruk av munnbind

Det skal brukes munnbind når det ikke er mulig å holde 1 meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer i butikker, i fellesarealer på kjøpesentre, på serverings- og skjenkesteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Dette gjelder likevel ikke ved kortvarige passeringer av andre. Plikten til bruk av munnbind gjelder heller ikke de som utøver fysisk aktivitet.  

Plikten til å bruke munnbind i første avsnitt gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde 1 meter avstand fra besøkende/kunder. Dette gjelder ikke for ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.  

Reisende i kollektivtrafikken skal bruke munnbind når det ikke er mulig å holde 1 meter avstand til medreisende. Dette gjelder også på innendørs stasjons-områder.  

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.  

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende.  

§ 6    Serverings- og skjenkesteder

Serverings- og skjenkesteder i Lier kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene i covid-19-forskriften § 14 a til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder. Det er likevel ikke tillatt å slippe inn gjester etter klokken 22.00. Se § 5 for nærmere regler om bruk av munnbind på serverings- og skjenkesteder.  

Skjenking av alkohol er ikke tillatt.  

Kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og øvrige krav i denne forskriften, jf. smittevernloven § 4-1, tredje avsnitt.  

§ 7    Sammenkomster i private hjem, hytter, lokaler og utearealer

Det er ikke tillatt å arrangere eller å delta på sammenkomster innendørs eller utendørs med mer enn 5 gjester, i tillegg til husstandens medlemmer. 2 husstander kan likevel møtes uavhengig av antall husstandsmedlemmer.  

For barn og unge som tilhører samme barnehage- eller skolekohort kan hele kohorten samles.  

Arealene må være dimensjonert slik at alle som ikke er i samme husstand eller i samme barnehage- eller skolekohort, kan holde minst 1 meter avstand til hverandre.  

§ 8    Øvrige sammenkomster/arrangementer

Med arrangementer menes sammenkomster som fremgår av covid-19-forskriften § 13, første avsnitt, bokstav a til f.  

For arrangementer gjelder følgende:

a)   Innendørs arrangementer

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på innendørs arrangementer, med unntak av:

1.   bisettelser og begravelser, begrenset opp til 50 deltagere

2.   vielser, dåp og lignende religiøse eller juridiske seremonier, såfremt seremonien gjennomføres uten tilskuere til stede

3.   kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer for toppidretten og der profesjonelle aktører deltar, såfremt det ikke er publikum til stede  

For arrangementer som nevnt i nummer 1-3 gjelder også covid-19-forskriften § 13 a, fjerde avsnitt, om beregning av antall personer, samt § 13 b-d om smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring, avstand og krav til deltageroversikt.  

Det er heller ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster innendørs i etterkant av arrangementer som nevnt i nummer 1-3, med unntak av sammenkomster i private hjem, hytter, lokaler og utearealer i tråd med § 7.  

b)   Utendørs arrangement

For private sammenkomster utendørs gjelder antallsbegrensningen i covid-19-forskriften § 13 a, bokstav a.  

For andre utendørs arrangementer skal det ikke være flere personer samtidig fysisk til stede enn 50 når det ikke er fastmonterte seter. Ved fastmonterte seter kan det være inntil 200 personer samtidig fysisk til stede.  

For øvrig gjelder også covid-19-forskriften § 13 a, fjerde avsnitt, om beregning av antall personer, samt § 13 b-d om smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring, avstand og krav til deltageroversikt.  

§ 9    Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter

Følgende offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs skal holde stengt:

·         kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder

·         bingohaller og tilsvarende underholdningssteder

Steder og virksomheter som skal gjennomføre aktiviteter etter § 10 bokstav b kan likevel holde åpent for slike formål. I slike tilfeller gjelder covid-19-forskriften § 15 b om smittevernfaglig forsvarlig drift.  

For øvrige offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs gjelder covid-19-forskriften § 15 b om smittevernfaglig forsvarlig drift. Se § 8 for nærmere regler om arrangementer.  

For treningssentre gjelder i tillegg følgende særskilte regler:

·         alle besøkende skal registreres

·         utarbeidet bransjestandard skal følges  

§ 10  Organiserte trenings-, kultur- og fritidsaktiviteter

For organiserte trenings-, kultur- eller fritidsaktiviteter gjelder følgende:

a)   Utendørs aktiviteter

Det er tillatt å organisere og delta i utendørs organiserte aktiviteter for

·         barn og unge opp til 20 år

·         øvrige over 20 år når det maksimalt er 10 deltagere pluss trener/instruktør og såfremt deltagere som ikke tilhører samme husstand kan holde minst 1 meter avstand til andre

·         en til en-timer med trener/instruktør, som gjelder rehabilitering og opptrening etter skade eller sykdom

·         toppidretten og profesjonelle kulturaktører  

b)   Innendørs aktiviteter

Det er tillatt å organisere og delta i innendørs organiserte aktiviteter for

·         barn og unge opp til 20 år

·         en til en-timer med trener/instruktør, som gjelder rehabilitering og opptrening etter skade eller sykdom

·         toppidretten og profesjonelle kulturaktører  

For riding i ridehaller gjelder reglene for utendørs aktiviteter i bokstav a.  

Gruppetimer på treningssenter er ikke regnet som «organisert fritidsaktivitet» og er derfor tillatt. Se § 9 for nærmere regler om treningssenter.  

Elever som tilhører skoletrinn som er på rødt tiltaksnivå, kan ikke delta på innendørs aktiviteter.  

§ 11 Registrering av personer ved «drop in»-tilbud

Personer som benytter seg av «drop in»-tilbud hos offentlige eller private virksomheter og tjenester skal oppgi navn og telefonnummer man kan nås på slik at oppmøtet kan registreres av virksomheten eller tjenesten. Det skal også registreres dato og klokkeslett for oppmøtet.  

§ 12  Ansvar

Lier kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.  

§ 13  Ikrafttredelse og varighet

Endringen trer i kraft fra og med 03.02.2021, og gjelder inntil videre.

Sist oppdatert: 02. februar 2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?