Referat 06. september 2016

Nærpolitireformen, Buskerudbyen og rv.23 var noen av de temaene ordfører Gunn Cecilie Ringdal orienterte om i ordførerens informasjonskvarter. Nedenfor har du hele referatet.

Det er nok å ta tak i i vårt område om dagen, det er svært store prosesser som krever mye av oss alle.

  • Siden forrige møte ønsker jeg å peke på at vi nå har uttalt oss i forbindelse med regionreformen, der vår uttalelse om en såkalt Oslofjordregion, bestående av Buskerud, Akershus og Østfold, er i tråd med fylkestinget i Buskeruds flertallsvedtak. Her har de også en åpning for Vestfold.

  • Apropos fylkestinget, har jeg siden sist også uttalt meg om ulike samferdselsprosjekt til et samlet fylkesting. Det er behov for store investeringer på flere fylkesveier i hele Lier, både oppgradering av bestående veinett og planlegging av nye veiprosjekter.

  • Ellers har jeg deltatt i styringsgruppemøte for nærpolitireformen, og vil fortsatt sitte i styringsgruppen her fremover.

  • Forøvrig vil jeg nevne at det er stort fokus på Rv. 23, særlig i tilknytning til at anleggsarbeidene er i gang og bommen ble fjernet 31. august. Det har vært uttrykt bekymring for økt trafikk, og vi har en nær dialog med Statens Vegvesen om trafikktelling og tiltak for å unngå mer trafikk inn på sideveiene.

  • Som dette tiårets friluftslivskommune vil jeg avslutte med å informere dere om at vi er inne i friluftslivets uke, og at det er igangsatt et unikt samarbeid mellom Glitrevannverket, Statskog og Turistforeningen der et synlig resultat er at vi nå har 7 informasjonstavler plassert på sentrale deler i Finnemarka. (Ta marka i bruk, og vis hensyn!)

Gunn Cecilie Ringdal (H),
ordfører

 

Sist oppdatert: 07. september 2016