Referat 15. mars 2016

Utdeling av inspirasjonspris, kommunalpolitisk toppmøte og nettmøte på Facebook var noe av det ordføreren orientert om under kommunestyremøtet 15.mars.

 • Dagen etter forrige kommunestyremøte var det et fellesmøte med regionrådene og Buskerud Fylkeskommune på Klækken hotell. Fokus var regional utvikling og næringsutvikling, med viktige innspill om de føringer regional planlegging legger på kommunen.

 • Ordføreren har hatt den glede å dele ut inspirasjonspisen til en av våre dyktige medarbeidere på Liertun sykehjem. En viktig pris for motivasjon og inspirasjon for alle ansatte, og noe prisvinneren og Liertun satte stor pris på.

 • Det har vært kommunalpolitisk toppmøte i regi av KS, i Kristiansand, der rådmann, kommunalsjef Bente Gravdal og velferdssjef Sissel Haavaag, i tillegg til undertegnede deltok. KS er som kjent Kommunenes Sentralforbund, og er en viktig leverandør og arena for politisk ideutvikling og kunnskap.

 • Torsdag 18. februar arrangerte jeg årets første nettmøte på Facebook. Det var en del spørsmål som ble stilt både via FB og per e-post, og alle fikk svar i løpet av nettmøtet. Det var flere som fulgte sekvensen, og jeg mener det kan være en enkel og nyttig måte å bidra til mer informasjon om en spesifikk sak. Jeg vil derfor ha flere slike nettmøter fremover, for å se om det er en farbar vei.

 • Hele kommunestyret var invitert til møte med Næringsforeningen hos Asko, et nyttig møte. Det er viktig med god dialog med næringslivet.

 • Kommunen har som kjent flere eierinteresser, blant annet i Eidos. Som de fleste sikkert har fått med seg er Drammen Havns aksjer til salgs, og det var i denne forbindelse et møte med Rom Eiendom (som er den siste aksjeeieren i Eidos), den 19. februar. Eierskap i Eidos er viktig med tanke på videre arbeid med og utvikling, av Fjordbyen.

 • Jeg har også hatt den glede av å delta både på møter med statsråd Ketil Solvik Olsen og med Buskerudbenken på Stortinget sammen med de øvrige medlemmene av Buskerudbyen. Viktige møter der jeg tok til ordet for både Rv. 23 og kollektivknutepunkt i Fjordbyen.

 • I denne forbindelse må det også nevnes at det den 29. februar var møte i det såkalte Buskerudtinget - der både stortingspolitikerne, fylkeskommunens politikere og ordførerne i Buskerud deltok. Temaet var Nasjonal Transportplan, og jeg tok også her til ordet for Rv. 23 og kollektivknutepunktet.

 • Fagetatetenes forslag til NTP ble senere samme ettermiddag/kveld presentert for ATM-rådet i Buskerudbyen, sammen med nytt administrativt forslag til Buskerudbypakke2. Som kjent er det slik at Lier foreløpig har fått gjennomslag for at vi ikke ønsker bomsnitt på grensen mot Asker, etter de forhandlingene jeg har deltatt i på vegne av kommunen frem til nå. I fagetatenes forslag til NTP ligger fullføring av Rv. 23 fra Linnes til E18 inne, forutsatt såkalt høy ramme, mens Lierdiagonalen ikke er nevnt. Det politiske arbeidet med NTP er dermed i gang nå, frem til vedtakelse i 2017.

 • Etter siste ATM-råd var det dernest nytt møte i ATM-utvalget, hvor vi altså forhandler, og dette gikk av stabelen den 4. mars. I etterkant av dette møtet hadde rådmannen og jeg også et eget møte med regionveisjef Davik og Nils Brandt fra SVV. Temaet var blant annet oppfølging av innspillene fra folkemøtet samt arbeidet med planprogrammet.

 • Forøvrig har ordføreren deltatt på KLPs eiermøte i Tønsberg, studietur til Trondheim med Buskerudbyen sammen med kommunalsjef Bente Gravdal og representanten Janiche Solheim fra MDG, og deltatt på lanseringseminar om NTP.

 • Av arrangement innen kultur og fritid vil jeg særlig få nevne at jeg på fredag hadde den glede av å åpne UKM på Lier kulturscene samt at jeg deltok på Liungens 100-årsjubileum. Begge deler er viktige begivenheter i Liers rike kultur- og idrettsliv.

 • Jeg vil forøvrig komme tilbake til at jeg har hatt mye korrespondanse med Vivas styreleder og representantskapets medlemmer.
Sist oppdatert: 28. mars 2016