Politiske utvalg

Gå til

Politisk organisasjonskart

Politisk organisasjonskart 2016 

Kommunestyret

Kommunestyret er det øverste besluttende kommunale organ, med overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet.

Kommunestyret har 41 medlemmer, valgt etter reglene i valgloven og kommuneloven.

Kommunestyret skal avgjøre alle saker som gjelder hovedtrekkene i kommunens organisasjon, kommuneplan (kl. § 5), handlingsprogram (kl. §§ 44 og 45) og saker som etter den til enhver tid gjeldende særlovgivning er tillagt kommunestyret selv.

Kommunestyret vedtar nærmere retningslinjer for innhold, arbeidsmåte og framdriftsplan for arbeidet med økonomisakene.

Kommunestyret fatter ellers beslutning i alle saker som ikke er delegert til andre politiske utvalg eller til administrasjonen.

Representanter og møter (elektronisk løsning)

 

Formannskapet

Formannskapets velges av og blant kommunestyrets medlemmer, og består av 13 medlemmer.

Formannskapet utfører de oppgaver som kommuneloven tillegger dette utvalget, og er videre ansvarlig for den løpende styringen av arbeidet med økonomiplan og utbyggingssaker.

Formannskapet er generalforsamling for kommunalt heleide selskaper.

Representanter og møter (elektronisk løsning)

 

Helse-, omsorg- og velferdsutvalget

Helse-, omsorg og velferdsutvalget er politisk ansvarlig for kommunens helse, omsorgs- og velferdstjenester.

Representanter og møter (elektronisk løsning)

Oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget

Oppvekst-, kultur- og velferdsutvalget er politisk ansvarlig for undervisning og tjenester i barnehager, grunnskolen, bibliotek, kulturskolen, kirke, kultur, kulturvern og ungdomsklubber.

Representanter og møter (elektronisk løsning)

 

Miljø- og Planutvalget

Miljø- og planutvalget er politisk ansvarlig for kommunale tjenester og tilbud etter plan- og bygningsloven.

Representanter og møter (elektronisk løsning)

Landbruksutvalget

Landbruksutvalget er et utvalg bestående av 9 medlemmer. Utvalget er politisk ansvarlig for prinsipielle saker etter landbrukets særlover.

Representanter og møter (elektronisk løsning)

 

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning. Kontrollutvalget skal i hht. kl. § 77 påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak og at det gjennomføres en systematisk forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalgets sekretariatsfunksjon blir ivaretatt av Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS (Kubis).

www.kubis.no

 

Partssammensatt utvalg

Administrasjonsutvalget er et lovpålagt organ i hht. kommunelovens § 25. Administrasjonsutvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Utvalget har 8 medlemmer; 5 valgt av kommunestyret blant formannskapets medlemmer, 3 oppnevnes etter forslag fra arbeidstakerorganisasjonene.

Representater og møter

Eldrerådet

Eldrerådet er et lovpålagt organ i hht. Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Eldrerådet har 5 medlemmer; 3 politisk valgte og 2 valgt av pensjonistforeningen. Medlemmer i eldrerådet kan ikke også være medlem i helse-, sosial- og omsorgsutvalget.

Representanter og møter.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Råd  for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et lovpålagt organ i hht. Lov om råd  eller anna representasjonsordning for menneske med nedsatt funksjonsevne mm. Rådet har 5 medlemmer; 3 politisk valgte og 2 valgt av de funksjonshemmedes organisasjoner. Medlemmer av rådet kan ikke også være medlemmer av helse-, sosial- og omsorgsutvalget.

Representanter og møter.

Klagenemnda

Klagenemnda er klageorgan i henhold til forvaltningsloven og loven om kommunehelsetjeneste § 2-4.

Klagenemenda har 5 medlemmer. Medlemmer og varamedlemmer av formannskapet og av kommunale utvalg med beslutningsmyndighet kan ikke velges. Det samme gjelder ansatte i kommunens tjeneste.

 

Sist oppdatert: 15. november 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?