Hopp til innhold

Politiske utvalg

Gå til

Politisk organisasjonskart

Kommunestyret

Kommunestyret er det øverste besluttende kommunale organ, med overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet.

Kommunestyret har 41 medlemmer, valgt etter reglene i valgloven og kommuneloven.

Kommunestyret skal avgjøre alle saker som gjelder hovedtrekkene i kommunens organisasjon, kommuneplan (kl. § 5), handlingsprogram (kl. §§ 44 og 45) og saker som etter den til enhver tid gjeldende særlovgivning er tillagt kommunestyret selv.

Kommunestyret vedtar nærmere retningslinjer for innhold, arbeidsmåte og framdriftsplan for arbeidet med økonomisakene.

Kommunestyret fatter ellers beslutning i alle saker som ikke er delegert til andre politiske utvalg eller til administrasjonen.

Representanter og møter (elektronisk løsning)

Formannskapet

Formannskapets velges av og blant kommunestyrets medlemmer, og består av 13 medlemmer.

Formannskapet utfører de oppgaver som kommuneloven tillegger dette utvalget, og er videre ansvarlig for den løpende styringen av arbeidet med økonomiplan og utbyggingssaker.

Formannskapet er generalforsamling for kommunalt heleide selskaper.

Representanter og møter (elektronisk løsning)

Utvalg for helse, omsorg og velferd

Utvalg for helse, omsorg og velferd er politisk ansvarlig for kommunens helse, omsorgs- og velferdstjenester.

Representanter og møter (elektronisk løsning)

Utvalg for oppvekst, kultur og idrett

Utvalg for oppvekst, kultur og idrett er politisk ansvarlig for undervisning og tjenester i barnehager, grunnskolen, bibliotek, kulturskolen, kirke, kultur, kulturvern og ungdomsklubber.

Representanter og møter (elektronisk løsning)

Utvalg for miljø og plan

Utvalget for miljø og plan er politisk ansvarlig for kommunale tjenester og tilbud etter plan- og bygningsloven.

Representanter og møter (elektronisk løsning)

Utvalg for landbruk og næring

Utvalg for landbruk og næring er et utvalg bestående av 9 medlemmer. Utvalget er politisk ansvarlig for prinsipielle saker etter landbrukets særlover.

Representanter og møter (elektronisk løsning)

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning. Kontrollutvalget skal i hht. kl. § 77 påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak og at det gjennomføres en systematisk forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalgets sekretariatsfunksjon blir ivaretatt av Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS (Kubis).

www.Vikus.no

Partssammensatt utvalg

Partssammensatt er et lovpålagt organ i hht. kommunelovens § 25. Uvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Utvalget har 8 medlemmer; 5 valgt av kommunestyret blant formannskapets medlemmer, 3 oppnevnes etter forslag fra arbeidstakerorganisasjonene.

Representater og møter

Eldrerådet

Eldrerådet er et lovpålagt organ i hht. Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Eldrerådet har 5 medlemmer; 3 politisk valgte og 2 valgt av pensjonistforeningen. Medlemmer i eldrerådet kan ikke også være medlem i helse-, sosial- og omsorgsutvalget.

Alle saker som gjelder eldre i Lier kommune skal forelegges for rådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Formålet med eldrerådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder eldre.

Det er behov for eldreråd fordi eldre ofte er underrepresenterte i folkevalgte organer. Det er viktig at synspunkter fra eldre blir ivaretatt i kommunale beslutningsprosesser og det er derfor krav om eldreråd i hver kommune og fylkeskommune.

Representanter og møter

Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse

Alle saker som gjelder mennesker med nedsatt funksjonsevne i Lier kommune skal forelegges for rådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Formålet med eldrerådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Det er viktig at noen snakker på vegne av denne innbyggergruppen i kommunens folkevalgte organer. Synspunkter fra de med nedsatt funksjonsevne skal ivaretas i de kommunale beslutningsprosesser.

Representanter og møter

Ungdomsråd

Alle saker som gjelder unge i Lier kommune skal forelegges for rådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Formålet med ungdomsrådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder unge i kommunen.

Ungdomsrådet kan arrangere høringer om saker de har til behandling, og kan innkalle og invitere dem de måtte ønske til å møte for rådet.

Unge i Lier kommune har ungdomsrådet som en stemme inn i de folkevalgte organer, i tillegg til de unges kommunestyre (DUK). I de unges kommunestyre disponerer kommunens unge selv en sum penger de selv kan fordele. I tillegg til å gi de unge en størst mulig grad av medvirkning i saker som angår dem direkte, er DUK en utmerket måte å lære mer om hvordan demokratiet i en kommune fungerer.

Representanter og møter

Klagenemnda

Klagenemnda er klageorgan i henhold til forvaltningsloven og loven om kommunehelsetjeneste § 2-4.

Klagenemenda har 5 medlemmer. Medlemmer og varamedlemmer av formannskapet og av kommunale utvalg med beslutningsmyndighet kan ikke velges. Det samme gjelder ansatte i kommunens tjeneste.

Politirådet

Politirådet er politiets og kommunens formaliserte samarbeidsforum for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, for samordning av beredskapsplaner og for arbeid med samfunnssikkerhet.
Gjennom utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune skal politirådet bidra til involvering og gjensidig ansvarliggjøring av lokale myndigheter, næringsliv, frivillighetssektoren samt politiet i det kriminalitetsforebyggende arbeidet og innen beredskap og samfunnssikkerhet.
Politirådets mandat og oppgaver følger for øvrig av samarbeidsavtalen med politiet.


Innkallinger:

2022

Politiråd 2022-03-15 - Innkalling

 

2021

Politiråd 2021-03-08 - Innkalling

Politiråd 2021-03-01 - Innkalling

Politiråd 2021-09-06 - Innkalling

Politiråd 2021-12-06 - Innkalling

 

2020

Politiråd 2020-02-03 - Innkalling

Politiråd 2020-06-03 - Innkalling

 


Referater:

2022

Politiråd 2022-03-15 - Referat

 

2021

Politiråd 2021-03-08 - Referat

Politiråd 2021-06-01 - Referat

Politiråd 2021-09-06 - Referat

Politiråd 2021-12-06 - Referat

 

2020

Politiråd 2020-02-03 - Referat

Politiråd 2020-06-03 - Referat

Politiråd 2020-11-23 - Referat

 

Sist oppdatert: 08. januar 2024

Fant du det du lette etter?